Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 november 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 november 1894

Anmärkning

Närvarande: Undertecknad ordförande samt
Herrar S. Persson, H. Persson, Eriksson,
Andersson, Thorild och Westersson

§138.
Föredrogos ansökningshandlingarne rörande
Gossen Carl Sune Carlsson Ingman; och som
Stockholms Stads fattigvårdsnämnd medgifvit
att bemälde gosse eger försörjningsrätt i Stock
holms Stad samt förklarat sig villig ersätta
hans fattigvård enligt sex Kronor i månaden,
så skulle nämnden låta härvid bero samt
förthy återkalla fullföljd aftalan i målet

[MARG: {Carl Sune C:son Ingman}]

§139
Nämnden beslöt gifva i uppdrag åt ledamöter
ne H. Persson och O. Eriksson att vid Skogs-
auktion vid Albro i Gillberga Socken i morgon
den 15 dennes eller ock under hand förvärfva
till skäligt pris Skogspark för fattiggården
i hvilket hänseende de eger att med nämndens
befogenhet träffa aftal.

[MARG: {Skogspark}]

§140
Nämnden beslöt att af Malmö Barnhusfonds
medel söka bidrag för vård och uppfostran
af Calla Elisabeth Eriksdotter Carlsson vid
anstalten i Stregnäs.
Knut Herman Håkansson, dersammastädes,
samt Carl Daniel Scheler vid institutet
för döfstumma, hvarjemte för den sist-
nämnde tillika skall sökas bidrag af Lands-
tingets medel.

[MARG: {Bidrag}]

§141
För sökande af rättighet till idkande af
gårdfarihandel under nästa år hade
Smidesarbetaren O. A. Holmström i
Westermarken N:o 17 begärt nämndens
yttrande om hans lämplighet och för-
måga till sådan rörelses bedrifvande; och

{1894 den 14 November i Sockenstugan}

Beslöt nu nämnden vitsorda hans ordent-
lighet och lämplighet för sådan rörelses
bedrifvande.

[MARG: {Gårdfarihandel}]

§142
Inför nämnden företrädde enkan Fredrika
Hellqvist i Sommarviken, med hemortsrätt i
Eskilstuna Stad, och begärde tillfällig hjelp,
utöfver den för månad beviljade af fem
Kronor, under den tid hon till följd af
yttre skada i handen är alldeles oförmögen
till arbete; och beslöt nu nämnden bevilja
henne ett belopp af fem Kronor, som nu
till henne öfverlemnades.

[MARG: {Fredrika Hellqvist}]

§143
Sedan af nämnden gjord framställning, om
plats å idiotanstalten i Strengnäs för
arbetaren A. G. Anderssons i Mamrelund
sinnesslöe son icke kunnat bifallas, beslöt
nu nämnden att för sagde gosse söka plats
å anstalten för lytta barn i Stockholm.

[MARG: {A. G. Andersson}
{fr. Mamrelund}]

§144
Beslöts att detta protokoll skall justeras
Lördagen den 17 dennes kl. 1 på dagen af
Herrar C. A. Thorild och A. J. Westersson

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt
/C. A. Thorild/
/A. J. Westersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 november 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104743.

Personrelationer