Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 mars 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 mars 1877

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalnämn-
dens i Fors Socken sammanträde i
Sockenstugan den 14 Mars 1877.

Närvarande:
Ordföranden Herr G. A. Svedin.
vice Ordföranden P. G. Andersson samt
A. G. Andersson i Kohlsta,
A. F. Eriksson i Flacksta,
C. G. Pettersson i Gredby,
P. G. Haglund i Lundby,
Jonas Ersson i Stenby,
Gustaf Lundqvist vid Rosenholm, hvar-
jemte församlingens Kyrkoherde Herr
Hofpredikanten J. A. Ullgren var närva-
rande, hvaremot förfall anmäldes för
Werkmästaren Andersson vid Ståhlfors.


{§ 1.}
Företeddes räkning å 8,40 Kronor, legosängskostnad för ogifta Anna
Lovisa Björks vård å lazarettet härstädes; ifrågavarande Björk, inför
Nämnden närvarande, berättade, att hon sedan hösten 1875 varit bo-
ende i N:o 43 å Westermarken, hvadan hon således måste anses
tillhöra dem, för hvilka Eskilstuna Stad åtagit sig enskild
fattigvård enligt § 34 i gällande förordning om fattigvården i Riket,
till följd hvaraf Nämnden beslöt, att ifrågavarande belopp
skulle utbetalas, men derefter af Eskilstuna Stads fattigvårds-
Styrelse återsökas, derom ordföranden eger vidtaga åtgärder.

{§ 2.}
Upplästes Landshöfdinge Embetets i Länet Utslag den 17 sistlid-
ne Januari, hvarigenom uppå ansökning af Eskilstuna Stads
FattigvårdsStyrelse Fors Socken blifvit ålagd att till Eskilstuna Stad
utgifva ej blott 6 Kronor, som lemnats till understöd åt enkan Clara
Christina Lundholm el. Hultgren och hennes 2:ne barn än ock det vidare
understöd hvaraf hon kunde blifva i behof och få sig tilldeladt
samt att med 2 Kronor ersätta expeditionslösen i målet; och be-
slöt Nämnden, som redan erkänt ifrågavarande enka och hennes
egen hemortsrätt inom Fors Socken samt tilldelat dem understöd
för innevarande år, att låta vid det gifna Utslaget bero.

{§ 3.}
Upplästes Kongl. Kammar Rättens 3:ne särskilda Utslag af den 29
December sistlidet år angående i Fors Sockens fattighus intagna
f. d. Pigan Catharina Persdotter samt Enkorna Catharina Persdotter
och Brita Jäderfors, alla från Westermarken; och beslöt Nämn-
den efter öfverläggning att på de i Utslagen anförda grunder
låta bero vid Kammar Rättens beslut, att ifrågavarande under-
hållshjon fortfarande skola tillhöra Fors Socken.

{§ 4.}
Föredrogs en inkommen ansökning derom, att C. O. Hellqvist
från Tallstugan skulle såsom sjuk och oförmögen att sig
försörja intagas i fattighuset; men som utrymme der saknas,
blef denna ansökning afslagen, hvaremot beslöts, att hans måg
P. E. Eriksson från Kamhagen i Thorshälla Socken, som var inför
Nämnden närvarande, skulle om ifrågavarande Hellqvist taga
vård hvarför han erhåller 5 Kronor i månaden från den
1:a nästkommande April.

{§ 5.}
Nämnden beslöt att följande personer skola från och med
den 1 April erhålla förhöjdt understöd nemligen:

Lars Filip Hallqvists enka jemte 3:ne barn vid Ståhlfors från
2 Kronor till 4 Kronor

Enkan Brita Sjöqvist från Berga jemte sina 4 barn från
3 Kronor till 5 Kronor, hvarjemte följan-
de nya hjon erhålla understöd från och med April månad till
följande belopp nemligen:

Per Olsson från Lilla Myrtorp född 1799, för månad - 2 Kronor
samt enkan Dorothea Pettersson från Ståhlfors, nu skrifven "på socknen"
för sina 3 barns underhåll, för hvarje månad 5 Kronor
derjemte beslöts, att sköterska i fattighuset skulle lika som före-
gående år erhålla 7 Kronor till ett par skor samt Lars Anders-
sons enka (N:o 3) 3 Kronor till ved.

{§ 6.}
Uppå framställning af ordföranden beslöt Nämnden, att § 5 i Proto-
kollet för den 11 December sistlidet år skulle erhålla det förtydligan-
de att det beslutade underhållet till Anders Axelsson och hans hustru
från Kälby skulle, såsom testamentsexekutor medgifvit, få utgå
med 50 Kronor för hvardera för år eller tillsammans 100 Kro-
nor för år

{§ 7.}
De i fattighuset intagna hjon erhålla till instundande påsk
lika som föregående år 50 öre hvardera.

§ 8.
I anledning deraf att i § 1 i Protokollet för den 24 nästlidne Janu-
ari omnämnda ogifta Mathilda Tillbom oaktadt den af Nämnden
då gifna varning underlåtit skaffa sig lofligt arbete utan i
stället fortfor med ett oordentligt och lösaktigt lefvnadssätt, hvar-
öfver talrika klagomål ingå, beslöt Nämnden lemna ordföran-
den i uppdrag att hos Konungens Befallningshafvande i länet
härom göra anmälan under anhållan, att Konungens Befallnings-
hafvande ville med ifrågavarande qvinnsperon låta för-
fara i enlighet med Kongl. Förordningen angående försvarslöse
och till allmänt arbete förfallne personer.

{§ 9.}
Statdrängen Gustaf Andersson från Hagby, hvilken öfvergifvit
sina trenne minderåriga barn; om hvilka fattigvårdsStyrelsen måst taga
vård, var till denna dag inkallad samt inför Nämnden
närvarande; sedan Andersson, som är fullt arbetsför, erkänt,
att han på sätt Nämndt är öfvergifvit sina barn samt lemnat
dem utan vård och tillsyn samt tillika att han underlåtit
att af sin arbetsförtjenst lemna till barnens underhåll det som
han sig förbundit, upplästes för honom de stadganden
i gällande fattigvårdsförordning, som afse tredskande personer i hans
ställning, hvarefter han varnades för sitt beteende och ålades att
af sin arbetsförtjenst öfverlemna en del för att användas som
bidrag till barnens underhåll vid äfventyr, att FattigvårdsStyrelsen
tillämpar å honom gällande fattigvårdsförordnings strängaste före-
skrifter.

{§ 10}
Att på ordförandens kallelse infinna sig för att justera detta proto-
koll utsågos P. G. Andersson i Kohlsta och A. F. Eriksson i
Flacksta.

Uppläst och godkändt den 23 Mars 1877.
/A. Svedin./
/P, G, Anderson/
/F, A, Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 mars 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104742.

Personrelationer