Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 augusti 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 augusti 1897

Anmärkning

{1897 14 Aug. i Sockenstugan}

Närvarande: Herrar
J. Jonsson. G. Larsson. C. A. Thorild
C. Ax Borgström och O Eriksson

§103
Som till Nämndens kännedom kommit,
att smidesarbetaren Caspar Constantin
Törnstrand, som blifvit vräkt från sin
bostad å Skjulsta egor, med hustru
och barn en tid bott under öppen
himmel i Skjulsta hage, der till följd
af den nu inträdda kyliga och regniga
väderleken ett af barnen insjuk-
nat i nervfeber och på inrådan
af genom vederbörande distriktsleda-
mot tillkallad läkare måst infö-
ras till socknens epidemiska sjukhus
äfvensom att i följd af köld
och umbäranden mannen sjelf till
sina arbetskrafter blifvit nedsatt
och sjuklig, så beslöt nu Nämnden
gilla den hittills med familjen
vidtagna åtgärden äfvensom att Ordf.
måtte lemna densamma nödtorf-
tigt understöd, så snart familj-
fadren genom läkareintyg styrkt
sig oförmögen försörja sin familj;
och skulle alla omkostnader för
bämälde familj utgå ur kommu-
nens kassa, men återsökas af Eskils-
tuna stad, der bemälde Törn-
strand tros ega hemortsrätt;
hvarjemte familjen för tillfället
skulle få tak öfver hufvud
i den s. k. Bäckbrologen å Lagersbergs
egor.

[MARG: {Törnstrand}]

§104

{1897 14 Aug i Sockenstugan}

§104
De af Nämnden till s. k efterbigtning
å de ställen, der Nämnden i början af
sistl Juni månad hållit helsovårds
syn och gjort förelägganden, utsedde
Herrar G. Larsson och Sig. Starck
upplyste nu inför Nämnden, att
de verkställt en sådan efterbe-
sigtning, hvarvid, glädjande nog,
befunnits, att de gjorda före-
läggandena nöjaktigt blifvit verk-
ställde, så att några extra åt-
gärder härvidlag för närvarande
ej skulle behöfva vidtagas.

[MARG: {Efterbesigt-
ning. Helsovård}]

§105
Beslöts att detta protokoll skulle
justeras vid nästa sammanträde

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson./

/C. Ax. Borgström/
/Gustaf Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 augusti 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104734.

Personrelationer