Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 augusti 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 augusti 1893

Anmärkning

{1893 den 14 Augusti i Sockenstugan}

Närvarande:Undertecknad ordförande
samt nämndens samtliga ledamöter
utom Herr J.E.Jonsson,som lät an-
mäla förfall.

§130
I och för förklarings afgifvande före-
drogos ansökningshandlingar från
Brännkyrka Socken i Stockholms län
med yrkande om ersättning för be-
grafningskostnad för arbetskarlen
Lars Lennholm,född år 1819;och
beslöts att ordföranden Skall i af-
gifvande förklaring bestrida krafvets
befogenhet på den grund,att personen
i fråga icke anses ega hemortsrätt
i Fors Socken samt dessutom det sökta
beloppet icke utgifvits för sådant
ändamål som omförmäles i 1§ af gäl-
lande förordning om fattigvården i
riket.

[MARG:{Brännkyrka Socken
om Lars Lennholm}]

§131.
I och för förklarings afgifvande före-
drogos ansökningshandligarne från
Jäders Socken om ersättning med 35 öre
om dagen för vård af med fallande
Sot behäftade arbetaren Johan Alfred
Andersson,född år 1863;och beslöts
att ordföranden i afgifvande för-
klaring skall bestrida krafvets
befogenhet,alldenstund det af hand-
ligarne vill synas,att bemälde An-
derson bort för år 1892 mantalsskrif-
vas i Kjula Socken, samt behofvet af
understöd uppkom i februari detta år.

[MARG:{Jäder Socken om
Joh.Alfr.Andersson}]

{1893 den 14 Augusti i Sockenstugan}

§132.
För kännedom och behörigt iakttagna
de hade kommit meddelande derom,
att LänsStyrelsen genom särskilda
beslut den 27 sistlidne juli förord-
nat,att Mathilda Lovisa Olsson
och Lokomotiveldaren Carl Erik Hall
skola för innevarande år uteslutas
ur Mantalslängden för Eskilstuna
Stad och i stället upptagas i Fors
Sockens enahanda längd,den förra
vid Jägersberg och den senare vid
Äppelviken i denna kommun.

[MARG:{Mathilda Lovisa Olsson
och C.E.Halls
mantalsskrifvning}]

§133.
I och för förklarings afgifvande hade
hit ankommit Stadsfullmägtiges
i Eskilstuna ansökning derom,att
enkan Anna Mathilda Carlsson och
hennes barn måtte för innevarande
år mantalskrifvas i Fors Socken
emedan hon varit och fortfarande
är boende vid Fredrikshof i denna
kommun;vid det upplysta förhål
lande,att bemälda enkan Carlsson
först i Slutet af januari inneva-
rande år inflyttat,till Fors,skulle den gjorda ansök-
ningen bestridas.

[MARG:Anna M:a Carlssons
mantalsskrifning}]

§134
Nämnden delgafs Läns Styrelsens
utslag den 2 i denna månad,hvarige-
nom Eskilstuna Stad blifvit ålagd
ersätta Fors lasarettskostnad för
enkan Christina Elisabeth Fredriks
son från Stenbäcken;och skulle utsla-

{1893 den 14 Augusti i Sockenstugan}

get förvaras till framtida känndom
och efterrättelse.

[MARG:{Christina El.Fredriksson
fr.Eskilstuna}]

§135.
I anledning af den vid ordinarie
Mars Stämman väckta motion om
kommunalutskyldernas fördelande på
tre uppbördsterminer beslöt nämnden
föreslå Stämma besluta att
uppbörden af Kommunala utskylder hädan
efter från och med nästkommande år
må ega rum å tre terminer och
Stämma hållas den första Lördagen i
Maj,Augusti och September månader
samt med den bestämmelse att belopp
ej öfverstigande tre Kronor skall odeladt
erläggas vid första Stämman,att belopp
ej öfverstigande sex Kronor skall fördelas
på endast två terminer samt i öfrigt
enligt hittills gällande bestämmelser.

[MARG:{Uppbörd i tre terminer}]

§136
Nämnden beslöt,uppå förslag af veder-
börande ledamot,att tilldela Sten-
huggaren V.E.Nyströms hustru ett
understöd af 20 Kronor för att bereda
henne tillfälle söka läkarevård i
Stockholm för att förekomma blind
het.

[MARG:{Maria Gladeek
understöd}]

§137.
Sedan,på sätt i §127 här ofvan när-
mare afhandlas,sinnessjuka Anna
Bernhardina Strömberg,blifvit intagen
å Tacktorps fattiggård,beslut nu
nämnden att ersättning för kostnad här-
för skall utsökas af Eskilstuna Stad,

[MARG:{Anna Bernhardina
Strömberg fr.E:a}]

{1893 den 14 Augusti i Sockenstugan}

§138
Uppå framställning af vederbörande di-
striktsledamot beslöt nämnden att
genom ledamoten C.A.Thorild skall
till förrymda Smedsarbetaren J A.Bengts
bergs hustru Mathilda,som ännu är
sängliggane efter barnsbörd,lemnas
understöd i matvaror och penningar
efter bepröfvande,hvarefter nämnden
vill vidare i saken besluta.

[MARG:{J A.Bengtsbergs
familj fr.Grindstugan 47}]

§139.
Som flickan Johanna Bernhardina
Bergström,med hemortsrätt i Eskilstuna
Stad samt född den 9 juli 1886 blifvit
lemnad hos arbetaren B.A.Stenström
vid Kina så hade nu denne för
barnet begärt understöd med 8 Kr.
i månaden från och med innevarande
Augusti;och beslöt nämnden att
med B.A.Stenström skall upprät-
tas,Kontrakt om barnets vårdande
efter ofvan angifna belopp;och
skall ersättning återsökas af
Eskilstuna Stad.

[MARG:{Johanna Bernh Bergström
från Kina}]

§140.
Uppå framställning af vederböran-
de distriktsledamot beslöt nämnden
af hundskattemedlen skall anskaf-
fas skor och kläder åt arbetaren
Aug Anderssons vid Eriksdal barn
Elsa Maria och Bertha Maria;och
uppdrogs åt ledamoten Herr Starck
att gå i författning om anskaffan
de af nödiga kläder.

[MARG:{Kläder åt barn
af hundskattemedlen}]

{1893 den 14 Augusti i Sockenstugan}

§141
Arbetaren Per Aug Carlsson vid Draken
Sköldska åkern N:o 77 A.ålades att
inom fjorton dagar efter delfåendet häraf samt
vid vite af fem Kronor inför veder-
börande vaccinationsföreståndare,Hand-
landen C.A.Thorild vid Kina,Styrka
att hans dotter Elina Josefina,född den
19 januari 1891 blifvit behörigen vacci-
nerad eller ock de hinder,som mött
härför.

[MARG:{Arbet.P.A.Carlsson
om vaccination}]

§142
Räcksmeden Johan Viktor Andersson vid
Tunafors N:o 19 förelades att inom fjorton
dagar efter delfåendet häraf samt vid
vite af fem Kronor inför vederbörande
vaccinationsföreståndare Handlanden C.A.Thorild styrka,att
hans son Knut Richard,född den 2
feubrari 1891 blifvit behörigen vaccinerad,
eller ock de hinder, som mött härför

[MARG:{Räcksmed J.V.Andersson
om vaccination}]

§143
Smedsarbetaren C.J.Pettersson vid Grind-
stugan N:o 13 förelades att inom fjorton
dagar efter delfåendet häraf samt vid
vite af fem Kronor inför vederböran-
de vaccinationsföreståndare,Handlan
den C.A.Thorild vid Kina,styrka,
att hans dotter Rosa Elfrida Elisabeth,
född den 14 juni 1891,blifvit behörigen
vaccinerad eller ock de hinder,som
mött härför.

[MARG:{Smed C.J.Pettersson
om vaccination}]

§144.
Filhuggaren Frans Niklas Svensson vid
Johanneberg förelades inom fjorton

{1893 den 14 Augusti i Sockenstugan}

dagar efter delfåendet häraf samt vid vite
af fem Kronor inför vederbörande
vaccinationsföreståndare,Hand-
landen C.A.Thorild vid Kina,styrka,
att hans dotter Carin Maria,född
den 24 Maj 1891,blifvit behörigen
vaccinerad eller ock de hinder,
som mött härför

[MARG:{filhugg F.N.Svensson
om vaccination}]

§145.
Gelbgjutaren P.E.Eklund vid Johan-
neberg förelades att inom fjorton
dagar efter delfåendet häraf samt
vid vite af fem Kronor inför veder-
börande vaccinationsföreståndare,
Handlanden C.A.Thorild vid Kina,
styrka,att hans son Erik Martin
blifvit behörigen vaccinerad eller ock
de hinder,som mött härför.

[MARG:{Gelbgjut.P.E.Eklund
om vaccination}]

§146.
Smedsarbetaren L.V.Sjögren vid
Grindstugan N:o 29 förelades att före
den 26 i denna månad samt vid
vite af Två Kronor 50 öre inför
vederbörande vaccinationsförestån-
dare,Handlanden C.A.Thorild vid
Kina Styrka att hanns dotter Alice
Wilhelmina, född den 15 januari
1891 blifvit behörigen vaccinerad eller
ock de hinder,som mött härför.

[MARG:{Smeden L.V.Löfgren
om vaccination}]

§147
Verkstadsarbetaren J A.Johansson från
Rosendahl, inför nämnden personligen
närvarande, förelades att före den
26 i denna månad samt vid vite

{1893 den 14 Augusti i Sockenstugan}

af Två Kronor 50 öre inför vederböran-
de vaccinationsföreståndare,Handlanden
C.A.Thorild vid Kina,styrka att
hans dotter Hildur Astrid Silene,född
född den 2 Mars 1891 blifvit behörigen
vaccinerad eller ock de hinder,som
mött härför.

[MARG:{J.A.Johansson
om vaccination}]

§148.
Arbetaren A.A.Kjellström vid Wester-
marken N:o 18,inför nämnden person-
ligen närvarande,förelades att före
den 26 i denna månad vid vite af
Två Kronor 50 öre inför vederbörande
vaccinationsföreståndare Handlanden
C A.Thorild vid Kina,styrka att
hans dotter Yvor,född den 19 juli
1891 blifvit behörigen vaccinerad eller
ock de hinder,som mött härför.

[MARG:{Arb.A.A.Kjellström
om vaccination.}]
Som ofvaan

/A.Svedin/
justeradt

/Sig,Starck/
/S.Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 14 augusti 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104733.

Personrelationer