Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 november 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 november 1895

Anmärkning

{1895 13 November i Sockenstugan}

Närvarande voro samtlige
Nämndens ledamöter.

§ 121
Nämnden godkände ordförandens åtgärd
att hafva utbetalt lasarettskostnaderna 36,00
för vid Tacktorp numera intagna enkan
Maria Bergman från Gevärsfaktoriet,
hvilka kostnader skulle utgå ur
Kommunens Kassa.

[MARG:{Maria Bergman
lasarettskostnad
36,00}]

§122
Mot företeende af läkarebetyg om behof
af lasarettsvård hade barnet Elin Larsson
6 år gammal, från Fridhem i Nyfors blif-
vit intagen å lasarettet; och enär fad-
ren, arbetaren G Larsson sedan ett par
år varit förrymnd från familjen till
Amerika samt modren befunne
sig i särdeles torftiga omständigheter,
beslöt Nämnden att lasarettskostnaderna
skulle utgå ur Kommunens Kassa.

[MARG:{Elin Larsson
lasarettsvård}]
15.00

§123
Föredrogs inför Nämnden en från
ordf.i Näsby Fattigvårdsstyrelse ingången
skrifvelse jemte bifogad räkning öfver
af berörda Fattigvårdsstyrelsen utgifna sjuk-
vårdskostnader för i §113 härofvan omhand-
lade plåtslagarelärlingen O.E. Eriksson
från Gredby; och beslöt Nämnden-
enär om bemälde yngling upplystes
att han vore mycket slarfvig och oor-
dentlig samt tillhörde ett lika oordent-
ligt föräldrahem, hvarifrån ej vore att
påräkna något bidrag - att sagde sjuk-
vårdskostnaden 29,65 Kr. skulle utgå ur
Kommunens Kassa.

[MARG:{Plåtslagarelärlingen
O.E. Eriksson
sjukvård 29,65}]

§124
Inför Nämnden företrädde gårdsegaren F.N. Svensson

{1895 13 Nov. i Sockenstugan}

från N:o 186 staden med anhållan om betalning
för det han inhyst i §112 härofvan
omtalade ogifta, nu vid Tacktorp intagna, Clara
Andersson samt hennes barn i 18 dagar
under hennes barnsängstid, hvilket be-
lopp, 13,50 Kr. nu till honom mot qvitto
erlades att utgå u Kommunens
Kassa.

[MARG:{Clara Ander-
sons barnsängs-
vård.}]

§125
Hos vederbörande distriktsledamot
hade i §65 härofvan omförmälda
ogifta Anna Charlotta Andersson från
Mesta, nu boende vid Hof; anhållit om
samt genom läkarebetyg på grund
af nedsatta arbetskrafter styrkts sig
vara i behof av fattigunderstöd, som
tilldelats henne med sex Kronor;
och beslöt Nämnden godkänna denna
utbetalning, som nu erlades att
utgå ur Kommunens Kassa men
återsökas af Gillberga Socken, der
Anna Charlotta Andersson eger
försörjningsrätt.

[Marg:{Anna Charlotta
Andersson fr. Mesta}]

§126
Nämnden beslöt att Kommunens
fordran för oguldna Kommunalutskyl-
der för år 1895 hos slagtaren A.G. Olsson vid Björkvik
å Skjulsta egor skulle hans vid
Rekarne Häradsrätt nu anhängig-
gjorda Konkurs af ordf. vederbörligen
bevakas.

[MARG:{A.G. Olssons
Konkursbevakning}]

§127
Inför Nämnden företrädde hemmansegaren
Fält från Brottsta med förfrågan, huru-
vida Fors Fattigvårdsstyrelse vore villig
ombesörja begrafningen efter en i en
stuga å Brottsta egor i Thorshälla Socken

{1895 13 November i Sockenstugan}

afliden stenarbetare vid namn Hagelin;
Och som om ifrågavarande person upp-
lystes, att han endast tillfälligt arbetat
i Fors Socken beslöt Nämnden att förbe-
rörde framställning ej kunde till någon
dess åtgärd föranleda.

[MARG:{Stenarb. Hagelin}]

§128
För vinnande af tillstånd att idka gård-
farihandel hade Gustaf Albert Karlsson
i Kina, Nyfors, anhållit om Nämndens
betyg om vandel och redbarhet; och beslöt
Nämnden vitsorda dessa hans egenskaper
jemte lämplighet för bemälde rörelse, hvarom
protokollsutdrag honom skulle meddelas.

[Marg:{Gårdfarihandel
G.A. Karlsson}]

§129
I ändamål att söka tillstånd att idka
gårdfarihandel begärde O.A. Holmström
i N:o 17 Westermarken intyg om vandel
och redbarhet; och beslöt Nämnden vits-
orda dessa hans egenskaper jemte lämp-
lighet för bemälde rörelse, hvarom pro-
tokollsutdrag honom skulle meddelas.

[MARG:{Gårdfarihandel
O.A. Holmström}]

§130
Inför Nämnden företrädde ogifta Helena
Jakobsson från Lindtorp med anhållan
om understöd - hjelp till ved -; efter
öfverläggning härom beslöt Nämn-
den att understöd skulle henne
lemnas endast vid Tacktorp, dit
hon vid behof och tillsägelse derom
skulle intagas.

[MARG:{Helena Jakobsson
Lindtorp}]

§131
Åt undertecknad, ordf, samt Fjerdingsman
C.A. Thorild uppdrog nämnden att till
till nästa Kommunalstämmas föreläg-
gande upprätta en förteckning öfver
de personer i Socknen, hvilka på grund

{1895 13 November i Sockenstugan}

af fattigdom eller sjuklighet böra be-
frias från mantalspenningars ut-
görande för år 1896.

[Marg:{Uppgift till
Mantalsskrifning}]

§132
Genom vederbörande distriktsledamot
hade förre Torparen Clas Classon
i Svartkällan gjort anhållan om att
fortfarande få åtnjuta ett understöd
af fem Kronor för hvarje af måna
derna Januari, Februari och Mars nästa
år; och beslöt Nämnden villfara
denna hans anhållan.

[Marg:{Clas Classon i
Svartkällan}]

§133
För att hafva ständig tillgång på
torrt vedbränsle vid fattiggården Tack-
torp beslöt Nämnden att sådant under
instundande vinter skulle inköpas, vare
sig i form af famnved eller s.k. Skogs-
parker till afverkning; och uppdrogs
åt de båda tillsyningsmännen att
göra sagde uppköp.

[MARG:{Vedinköp till
Tacktorp}]

§134
Beslöts att protokollet för senaste sam-
manträdet vid Tacktorp skulle justeras
af Herrar C.A. Thorild och G. Andersson i
Stenby samt att dagens protokoll skulle
justeras vid nästa sammanträde,hvartill
nu kallades och som bestämdes att hållas
en timme före nu blifvande Kommu-
nalstämma

[MARG:{Protokoll}]

Justeradt

/C.A. Thorild/
/J.G. Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 november 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104725.

Personrelationer