Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 november 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 november 1886

Anmärkning

{1886 den 13 November}

N:de: Undertecknad Ordförande
samt Herrar Bergstedt, Eriksson och
S. Persson.

§74.
Föredrogs fattigvårdsStyrelsens i Öster Wåhla
Socken af Westmanlands ansökning om åläggan
de för Fors Socken att ersätta dels kostnaden
för pigan Anna Enqvists forslande till lasa-
rettet i Upsala, dels kostnaden för hennes
oäkta barns underhåll dels ock hvad som för
framtiden kan för Anna Enqvist och hennes
barn erfordras, intilldess försörjningsskyldig
heten af Fors direkt öfvertages eller annor-
ledes upphör; efter öfverläggning beslöts att
som Anna Enqvist, hvarom §§ 9 och 37 här
ofvan förmäler, har hemortsrätt inom Fors Socken
samt det lemnade understödet synes vara för-
anledt af sådana omständigheter, som §1 i
fattigvårdsförordningen omförmäler skulle
i afgifvande förklaring krafvets riktigheter
erkännas, men ordföranden i skrifvelse till
sökande Styrelsen anhålla att Anna En-
qvist och hennes barn må hitsändas för

{1886 den 13 November}

att stå under nämndens omedelbara tillsyn.
och upplyste ordföranden att kostnaden för
barnets underhåll skall återbetalas af barnets
uppgifne fader

[MARG: {Anna Enqvist}]

§75
Föredrogs ansökning från Eskilstuna Stads fattig-
vårdsStyrelse i fråga om understöd till arbets
karlen Frans Oskar Olsson, hvilken till följd
af ett Svårare benbrott vårdats å lasarettet
sedan juni månad och ännu är oförmögen
till arbete; och beslöts, att då Olsson har
hemortsrätt inom Fors Socken samt behofvet
af understöd föranledts af sådana förhållanden
som i 1§ i fattigvårdsförordningen omförmälas,
i afgifvande förklaring krafvets riktighet skall
erkännas; hvarjemte Olsson skall från den
1 nästkommande December erhålla under
Stöd med 7 Kr 50; och lemnades honom
nu tillfälligt 3 Kronor.

[MARG: {F. O. Olsson
3 Kr bet.}]

§76.
Fördrogs fattigvårdsStyrelsens i Eskilstuna
meddelande, att Stadsfullmäktige beslutat
att från och med innevarande års utgång
icke tilldela understöd åt fattiga från
Westermarken; med anledning häraf beslöts
att aflåta skrifvelse till Stadsfullmägtige
med förfrågan, huruvida Stadsfullmägtige
äro villiga att med fattigvårdsStyrelsen
träffa sådan öfverenskommelse om mat-
lagsafgift, hvarom i 34§ af fattigvårds
förordningen omförmäles; i afvaktan
om svar hvarå ärendet tillsvidare an-

{1886 den 13 November}

Stå.

[MARG: {Westermarken}]

§77.
Beslöts att detta protokoll skall justers
vid nämndens nästa sammanträde

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A Svedin./

justeradt
/O, Erikson/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 november 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104724.

Personrelationer