Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 juni 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 juni 1896

Anmärkning

{1896 13 Juni i Sockenstugan}

Närvarande voro
samtliga Nämndens le-
damöter förutom J. Anders
son i Stenby med godkändt förfall.

§68
Nämnden godkände Ordförandens
åtgärd att med anledning af upp-
maning från Eskilstuna Fattigvårds-
Styrelse hafva låtit till Tacktorp
afhemta idioten gossen Carl Lud-
vig Andersson, son till träskomaka-
ren And. Gust. Andersson, omtalad
i § 26 härofvan; och beslöt Nämn-
den tillika, att bemälde Andersson
med familj vid blifvande ledigt
utrymme äfvenledes till Tack-
torp skulle afhemtas.

[Marg:{Gossen C. Ludv.
Andersson, idiot
till Tacktorp}]

§69
Nämnden delgafs Kon. Be-
fallningshafvandes utslag, angå
ende rätt mantalsskrifningsort,
neml: af den 6 sistl Maj, hvarigenom
förordnats, att Pigan Amalia Larsson
ock Arb. Carl Gustaf Tengvall med
familj skola för innevarande år
mantalsskrifvas: Amalia Larsson
i Husby Rekarne Socken och
Carl Gustaf Tengvall med familj
i Klosters Socken

-Af den 15 Maj, hvarigenom förordnats,
att Arbetskarlen C.J. Nylander
med familj skall för innevarande
år mantalsskrifvas i Husby Rekarne
Socken

-Af den 27 Maj, hvarigenom förordnats;
att Carl August Johansson och
Robert Gunnar Westerberg skola

{1896 13 Juni i Sockenstugan}

för innevarande år mantal-
skrifvas i Eskilstuna Stad.

-Af den 3 Juni, hvarigenom för-
ordnats, att Per Oscar Åkerblom
skall för innevarande år man
talsskrifvas i Eskilstuna Stad

-Likaledes af den 3 Juni, hvarigenom
förordnats att lokomotivputsaren
Gustaf Adolf Olsson måtte för
innevarande år mantalsskrifvas
i Eskilstuna

-Af den 6 Juni hvarigenom fa-
briksidkaren J.R. Rundström
och hans dotter Sigrid skola
för innevarande år man-
talsskrifvas i Tumbo Socken

[Marg:{Mantalsskrif-
ningsmål}]

§70
Nämnden godkände Ordförandens
åtgärd att hafva utfärdat
ansvarssedel för f. hemmans-
egaren Erik Johan Eriksson
från Sandbäcken, som styrkt
sig meddellös samt enligt
läkarebetyg i behof af la-
sarettsvård, hvarför Kostnaderna
skulle återsökas af Eskilstuna
Stad, der bemälde Eriksson synes
ega hemortsrätt.

[MARG:[Er. Joh. Eriksson
i Sandbäcken}]

§71
Nämnden delgafs Heds Fattig-
vårdsStyrelses svar på dit afsänd
skrifvelse med uppmaning att låta
afhemta sinnessvaga Emma Ljung
qvist vid Tacktorp, innehållande
detta svar att bemälde Fattig-
vårdsstyrelse stode i begrepp
att hos Kongl Kammarrätten

{1896 13 Juni i Sockenstugan}

öfverklaga Landshöfdingeembetets
utslag, rörande Emma Ljungqvists
hemortsrätt, hvadan hon tills-
vidare måste här qvarstanna.

[MARG:{Emma Ljungqvist}]

§72
Hos vederbörande distriktsledamot
hade Skrädderiarbetaren Frans Aug. Wilh.
Gustafsson från Fredriksborg i Nyfors,
som vore medellös, med företeende
af läkarebetyg, att han, efter nyss
genomgången lunginflammation
lider af Kronisk reumatism
m.m. vore i stort behof af vård
vid Badanstalt, anhållit om
hjelp för genomgående af dylik
kur vid Bie; och beslöt Nämnden
att till bemälde Gustafsson
lemna tjugofem Kronor till hjelp
till inträdesafgift och resekostnad
att utgå ur Kommunens Kassa men
återsökas af den Kommun där
Gustafsson har sin hemortsrätt.

[MARG:{Skrädd. F. Aug. Wilh.
Gustafsson}]

§73
På kallelse inställde sig inför
Nämnden smidesarbetaren Joh.
Aug. Westlig från Sommarviken,
enär han under flera år hos sig
inhyst en lösdrifvare och fattighjon från
Staden, gelbgjuteriarbetaren F.L. Eriksson
som således vunnit hemortsrätt här och nu
fallit Fors Fattigvård till tunga;
och förehölls nu Westling af
Nämnden i stränga och allvarliga
ordalag det oriktiga uti detta sitt
förfarande, helst Westling hade sig
bekant, att bemälde F.L. Eriksson förut
haft fattighjelp i Eskilstuna äfvensom

{1896 13 Juni i Sockenstugan}

att Westling underlät att lemna
något Kommunalutskyldsbidrag
till Socknen; emellertid lofvade
han att hörsamma Nämndens
nu gifna varning och föreställning

[MARG:{Inställelse för
Nämnden}]

§74
Föredrogs för förklarings afgifvande
handlingar i målet, rörande Eskils-
tuna FattigvårdsStyrelses Kraf mot
Fors Socken efter 75 öre om dagen från
och med den 23 sistl Maj för å Stadens
Fattigvårdsinrättning intagne och i före-
gående paragraf omhandlade gelbgju
teriarbetaren F.L. Eriksson från som-
marviken; och beslöt Nämnden upp-
draga åt vederbörande distriktsledamot
Herr G. Larsson att jemte länsman
Pettersson hålla undersökning vid
Sommarviken rörande bemälde
Erikssons vistelse derstädes i och
för utrönande af hans hemortsrätt
under de senaste 2:ne åren såsom
grund för ofvannämnde förklaring.

[MARG:{Gelbgjut. F.L. Eriksson
fr. Sommarviken}]

§75
I anseende till den inträffade starka
värmen beslöt Nämnden, att helsovårdssyn
oförtöfvadt skulle hållas i gamla Fors
ej mindre å alla sådana platser, der er större
sammanträngd befolkning finnes än
äfven vid slagterier o.s.v. såsom å
intill Nyfors omedelbart gränsande
egor, dit sopor och orenlighet ut-
kastas, vid Tuna, Tunafors och Stål-
fors, Skjulsta Fabrik, Med, Slagteri-
erna vid Kohlsta, Flacksta
och Lundby; och utsågos till
förrättande af denna syn

{1896 13 Juni i Sockenstugan}

utom undertecknad Ordf. Herrar C.
A. Thorild, C. Lindqvist, H. Persson och
O. Eriksson, hvilka hade att jemligt
helsovårdsstadgans föreskrifter och
med deri lemnad makt och befogen-
het mot vederbörande göra de an-
märkningar och åläggande, hvartill
omständigheterna kunna föran-
leda

[MARG:{Helsovård}]

§76
På grund af Reglementets föreskrift
och för att taga i betraktande det vid
Tacktorp pågående byggnadsarbetet
för uppförande af nya bostäder
för hjonen, beslöt Nämnden
att nästa sammanträde, hvar-
till nu Kallades, skulle hållas
derstädes Lördagen den 27 inst,
Juni Kl ½ 6 em., då jemväl half-
årsunderstödet till fattiga utom
Tacktorp skulle bestämmas äf-
vensom detta protokoll ju-
steras.

[MARG:{Sammanträde
vid Tacktorp}]

Som ofvan

/S. Persson/

Justeradt

/Joseph. Jonson/
/H. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 juni 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104723.

Personrelationer