Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 juni 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 juni 1888

Anmärkning

{1888 den 13 juni.}

N:de: Undertecknad ordförande samt
Herrar S.Persson, som dock aflägsnade sig
före sammanträdets slut, Fr. Persson
O. Eriksson, C.G. Pettersson, A.G. An-
dersson, C.O. Jansson C.H. Bergstedt
och inkallade ledamotsuppleanten
C.A. Thorild.

§95.
Mönstrades församlingens äldre fattiga och
bestämdes deras underhåll för nästkommande
halfår sålunda.

{Inom fattighuset.}
N:o 45. förestånderskan Carin Järnberg, för månad 5:-
gratification för halfår. 2:-
N:o 1. Brita Sofia Carlsdotter för månad 4:50
N.o 3. Brita Carin Persdotter för månad 4:50
N:o 4. f.d. förest. Carin Persdotter för månad 4:50
N.o 9. Lars Petter Ersson för månad 3:-
N:o 28. Enkan Schöning för månad 4:50
N:O 35.f.d. förest. Britta Olsdotter Kihlman förmånad 5:-
N:o 47. Nils Nilssons enka för månad 4:50
N:o 51. Maria Jonsdotter för månad 4:50
N:o 42. Johannes Nilsson för vintermånaderna 2:-
N:o 48. Anders Ersson för vintermånaderna 2:-
hvarjemte ordförande skall ega, att i händelse
af behof, lemna efter bepröfande.

derjemte beslöt nämnden, att då en del af
hjonens sängkläder äro alldeles utslitna,för
dessa skall anskaffas bolstervar till madrasser
och kuddar samt filtar åt dem, som deraf
oundgängligen äro i behof och åt Nils Nils-
sons enka skall dessutom anskaffas ett
par Skor; detta allt åtog sig ledamoten

{1888 den 13 juni}

C.O. Jonsson att ombestyra.

{Utom Fattighuset}
N:o 2 Per Perssons enka i Eskilstuna N:o 98.
Ved för halfår 5:-
Hyra för halfår 5:-
N:o 5 Enkan Brita Sjöqvist i lilla Lugnet, under
vintermånaderna 2:-
N:o 10 Skolläraren Österbergs enka, för qvartal 12:50
N:o 11 Carl Erik Gustafsson vid Frönäs, för mån 8:-
kläder för halfår 10:-
N:o 13 Johanna Berglund, för månad 2:50
hyreshjälp för halfår 5:-
N:o 14 Nils Perssons enka i Svartkällan, under vintern 5:-
N:o 15 Sven Svenssons enka fr. Mesta, för månad 3:-
N:o 17 Maria Christina Lundgren för qvartal 5:-
N.o 18 Carin Sandberg för qvartal 5:-
derjemte skall ordföranden i händelse af behof,
lemna efter bepröfvande till dessa båda enkor,
för hvilka hyra jemväl betalas med 50 Kronor
per år.
N:o 19 Enkan Carolina Norstedt för qvartal 10:-
N:o 27 Carl Erik Gustafsson vid Slätten för qvart 45:-
N:o 28 Jonas Jonssons hustru vid Svartkällan, månad 4:-
N:o 34 C.E. Hellqvists enka månad 4:-
N:o 36 Carolina Christina Hallqvist månad 3:-
N:o 43 Johanna Nyström från Åsby månad 4:-
N:o 44 Skogvaktaren C.Fr. Eriksson fr. Backa månad 5:-
N:o 54 Erik Janssons enka fr. Åsby Sved månad 4:-
N:o 56 Christina Charlotta Björklund fr. Hörnhammar månad 4:-
N:o 67 Maria Nyström vid Gröndahl månad 4:-
N:o 70 Arbk. Frans Oskar Olsson månad 7:-
N:o 71 f.d. Statar.And.Gustaf Pettersson,Marielund månad 2:-

{1888 den 13 juni}

N:o 75 Emma Carolina Andersson fr. Stafstugan,för månad 2:-
N:o 80 Anders Jansson vid Hagby för månad 3:-
N:o 81 Nils Nilsson i Eskilstuna för månad 5:-

[MARG:{Äldre fattiga}]

§96.
Mönstrades Församlingens fattiga barn och bestäm-
des deras underhåll för nästkommande halfår Sålun-
da:
N:o.23 Gossen Adolf Ersson vid Myrtorp (bestämd upp-
görelse med fosterföräldrane ännu ej träffad)
N:o 24 Lars Fr.Anderssons enka, för månad 3:-
hyreshj.för qvartal 10:-
N:o 26 Ernst Olof Engström hos Snickaren Svärd
för qvartal 18:-
kläder för halfår 5:-
N:o 40 David Leon Gillström, för qvartal 24:-
N:o 41 Ernst Olof Gillström för qvartal 24:-
N:o 55 Anders Wilh. Eman Sjögren för qvartal 24:-
N:o 73 enkan Anna Carin Blomqvist, för månad 4:50
hyreshjälp för qvartal 10:-
N:o 69 Anna Alfrida Persson, hos timmerman Jöns
Trulsson Beckman, för månad 7:-
dessutom betalades underhåll för barn i barn-
hemmet, vid blindskolan i Wexiö och Skolan
för sinnesslöa barn i Stockholm.

[MARG:{Barn}]

§97.
Mönstrades församlingens fattiga från Wester-
marken samt fattighjon tillhörande främman-
de Kommunen, och bestämdes deras underhåll
för årets senare hälft sålunda:
Kommunens fattiga
N:o 72 enkan Anna Sofia Westergren, för månad 3:-
N:o 73 Maria Christina Andersson i N:o 12 för månad 3:-
hyreshjälp för qvartal 5:-

{1888 den 13 juni}

N:o 74 Maria Andersson i N:o44, för månad 6:-
N:o 76 Gustaf Olsson Bing för månad 4:-
Tillhörande Eskilstuna Stad
Johanna Matilda Larsson i N:o 46, för månad 5:-
N:o 67 Sara Lena Bergström för månad 6:-
Hyreshjelp för qvartal
10:-
N:o 62 Erika Charlotta Westergren för månad 5:-
N:o 84 Carl Hj. Svensson hos C.G. Svensson
i Westermarken N:o 1, för månad 7.
Från Ljunga Socken i Kronobergs län
Enkan Brita Persdotter i Westermarken 31
för månad 8.

[MARG:{Westermarken}]

§98.
Nämnden beslöt, att kostnaden för förre
Statdrängen Olof Erssons lasarettsvård skall utgå
af Kommunens kassa.

[MARG:{Olof Ersson}]

§99.
J.G. Andersson i Stenby hade anhållit om ett
qvartals underhåll såsom bidrag till kläder
för Ernst Olof Engström; men då aftalet om
underhåll afsåg tiden till den 1 januari, samt
bemälde gosse nu fyllt 15 år,kunde denna an-
hållan ej beviljas.

[MARG:{C.O. Engström}]

§100.
Beslöts att å Slagterierna vid Lundby
och Flacksta skall anställas sanitär be-
sigtning; och utsågs nämndens ledamöter
C.G. Pettersson, O. Eriksson och A.G. Anders-
son att verkställa sådan samt att härom inkomma
med berättelse och förslag till förbättrringar.

[MARG:{Slagterier}]

§101.
Som sinnessjuke förre åkaren Erik Larssons

{1888 den 13 juni}

tillgångar ej förslå till betalande af hans hospi-
talsvård för nästkommande halfår, så beslöt
nämnden, att denna kostnad skall utgå
af Kommunens medel, samt hans tillgångar
enligt granskad Förmyndareräkning ingå
till Kommunens kassa med 46 Kronor 82 öre.

[MARG:{Erik Larsson}]

§102.
Ullvins fästeqvinna begärde understöd för
sina 3 minderåriga barn;och erhöll ledamo-
ten A.P. Andersson i uppdrag att åt dem till
nustundande midsommar anskaffa de oundgäng-
ligaste lifsmedel

[MARG:{Ullvins barn}]

§103.
Utsågs Herrar C.A. Thorild och O. Eriksson
att justera detta protokoll hos ordföranden
fredagen den 15 dennes kl.10 fm.

[MARG:{protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin/
Justeradt
/O. Eriksson/
/C.A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 juni 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104722.

Personrelationer