Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 december 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 december 1884

Anmärkning

{1884 den 13 December.}

N:de Undertecknad Ordförande
samt Herrar A. G. Andersson i Kohlsta
O. Eriksson i Lundby
E. Eriksson i Tacktorp
S. Persson å Lagersberg och
C. G. Pettersson i Gredby

§39.
Mönstrades församlingens äldre fattiga
och bestämdes deras underhåll för näst-
kommande års 1:a hälft sålunda:

{Inom fattighuset}

63) Förestånderskan Beata Kihlman för m. 5:
Gratifikation för halfår 2:
samt erhåller derjemte ett p. skor
1) Enkan Carin Persdotter, för månad 5:
2) Brita Sofia Carlsdotter, för månad 4:50
4) Brita Carin Persdotter, för månad 4:50
7) Maja Brita Jäderfors, för månad 4:50
13) Lars Petter Ersson, under vintermånaderna 2:-
71) A. F. Anderssons enka fr. Åsby för m 4:50
75) Erik Anderssons enka Stafva för m 4:50
87) Johannes Nilsson under vintermån 2:
Nils Nilssons enka Brita Larsdotter, för mån 4:50

{Utom fattighuset.}

12) Sven Svenssons enka fr. Mesta, i mån 3:-
14) Lars Anderssons enka från Brunnsbacken, i mån 2:-
15) Per Erssons enka Maja Lisa, till hyra 5
till Ved 5:-
16) Jonas Jonssons hustru i Svartkällan, för mån 1:-
20) Enkan Schöning i Hof, för mån 4:
22) Per Olssons enka Brita Larsdotter, för mån 2:50
hyra för qvartal 4:-
23) Per Olsson i Lilla Myran, för mån 4:
24) Enkan Johanna Berglund, för mån 2:50
hyra för qvartal 5:-

{1884 den 13 December}

25) Enkan Maria Christina Lundgren, för qvartal 5:-
27) Enkan Carin Sandberg, för qvartal 5:
för dessa båda enkor betalas hyra vid ge-
värsfaktoriet med 50 Kronor per år,
28) Enkan Carin Norstedt, hyra för qvartal 10:-
och erhåller dessutom 42 famn ved
31) Nils Perssons enka i Svartkällan, för månad 5:
32) Johan Fredrik Ersson i Lilla Lugnet, under
vintermånaderna 2:
hvarjemte till Lilla Lugnet inköpes
1 plåtKamin, som anskaffas af ledamo-
ten A. G. Andersson i Kohlsta
38) Skolläraren Österbergs enka i
Staden, för qvartal 12:50
40) Svagsinte Carl Erik Gustafsson
hos Moberg vid Frönäs, för qvartal 24:-
Till kläder för halfår 10:-
51) Svagsinte Carl Oskar Gustafsson hos
Torparen Gustaf Jonsson vid Äng-
stugan för qvartal 45:-
Till kläder för halfår 5:-
dessutom skulle i protokollet intagas
att underhållet för denna person från
och med den 1 November utgått med
15 Kronor i månaden.
64) C. E. Hellqvists enka, för månad 4:
samt erhåller dessutom 42 f:m Ved.
76) Enkan Charlotta Hallqvist vid
Eriksdahl, för månad 5:-
80) Per Olsson från Backa, för månad 2:-
88) Enkan Johanna Nyström, för månad 3:
11) Skogvaktaren C. F. Eriksson, för månad 10:-
Ny) Enkan Carin Törnberg, för månad 2
för Anders Gustaf Andersson i Nora
betalas underhåll enligt räkning
[MARG: {Äldre fattiga}]

{1884 den 13 December}

§40.
Mönstrades församlingens fattiga barn och
bestämdes deras underhåll för nästkomman
de års 1:a hälft sålunda:

36) Smeden G. R. Holmströms dotter i Lilla
Lugnet, för månad under vintern 2:-
37) Enkan Sjöqvists vid Berga 2 barn, för mån 4:-
43) Gustaf Anderssons vid Hagby dotter Elina
Josefina hos Skomak Löfgren vid Lundby
erhåller för månad 6:-
Till kläder för halfår 5:
47) Anders Perssons vid Åsby dotterdotter
Sofia vid Åsby, för månad 2:
48) Enkan Hultgrens son Per betalas
hyra hos Holmström för halfår 12:50
50) Lovisa Bolivars son Johan hos Soldat Flack
för qvartal 24:-
52) Lars Fredrik Anderssons enka med
barn, för månad 10:-
Till hyra för qvartal 10:-
samt erhåller dessutom 42 famn ved
53) C. O. Engströms son Carl Evald hos
Ekholms, för månad 6:
Till kläder för halfår 5:-
54) C. O. Engströms son Ernst Olof på samma
ställe, för månad 6:
Till kläder för halfår 5:-
55) C. O. Engströms dotter Adele Elisabeht hos enkefru
Forsberg, för qvartal 18:-
87) Per Fredrikssons enka med 4 barn
erhåller för månad 10:-
Till hyra för qvartal 10
samt erhåller dessutom 42 famn ved
hvarjemte barnen erhålla hvar-
dera ett par skor.

{1884 den 13 December}

89) August Fahlbergs enka, för månad 4:-
samt erhåller dessutom 42 famn ved
90) Enkan Augusta Kroné, för månad 7:50
95) Banmäst. Sandbergs dotter Theresia
hos Banvakten Larsson vid Gredby, för qvart 12:50
41) Enkan Gillströms son David Leonard
hos Slussvakt. Fredriksson, för qvartal 24.
42) Samma persons son Erik Albert hos
Soldat Flack, för qvartal 24:-
74) Pigan Johanna Christina Petterssons
dotter Anna Christina i Barnhemmet
underhåll för år 96:-
Statar Johan August Carlssons från
Skjulsta son Johan Magnus under-
håll vid Wexiö Blindskola.
[MARG: {fattiga Barn.}]

§41.
Beslöts att ur Kommunens Kassa skall
utbetalas 4 Kronor till böcker för C. O.
Engströms båda söner hos Ekholmsvid
Ekeby Soldattorp.
[MARG: {Skolböcker till Barn}]

§42.
Beslöts att hos Kongl. Maj:t i underdånig-
het öfverklaga Kungl. Kammar Rättens ut
slag i fattigvårdsmålet mot Johan Erik
Jernberg i Karlstad i fråga om hans
svärmoder enkan Gustafva Ersdotter från
Lorentsberg; förslag till besvärsskrift
upplästes, godkändes och underskrefs
hvarjemte beslöts att härför belöpande
kostnader skola utgå af Kommu-
nens Kassa.
[MARG: {Besvär hos K. Maj:t}]

§43
Beslöts att hos Kongl. Kammar Rät-
ten öfverklaga Konungens Befallnings
hafvandes i Länet utslag, hvarigenom,

{1884 den 13 December}

uppå Thorshälla fattigvårds Styrelses an-
sökning, Fors Socken blifvit ålagd ersätta
kostnaden för Arbetskarlen F. O. Hells-
begs minderåriga barns utackorderande
under den tid Hellsberg varit borta
från hemmet samt hustrun sutit häk-
tad; förslag till besvärsskrift upp-
lästes och godkändes.
[MARG: {Besvär hos KammarRätt}]

§44.
Nämnden beslöt antaga ett af Erik
Eriksson i Tacktorp gjordt erbjudande
att under nästkommande år leverera
för fattigvården erforderlig ved till
ett pris af nio /9/ Kronor 50 öre
per famn.
[MARG: {Ved till fattigvården}]

§45.
Beslöts att kostnaden för lasarettsvård
för Lars Petter Ersson i fattighuset och
Anders Ersson i Lilla Lugnet skall utgå
af Kommunens Kassa.
[MARG: {Lasarettskostnad.}]

§46.
Beslöts att i år skall likasom före
gående år utdelas julkost till fattig
hjon, nemligen till Kommunens fattiga
240 Skålpund Bröd och 240 Skålpund Kött samt kontant
18 Kronor; till Rothoffska fondens
understödstagare 30 Skålpund Bröd och 30 Skålpund Kött;
utdelningen skall verkställas af
Nämndeman A. G. Andersson i Kohl-
sta och Erik Eriksson i Tacktorp,
hvilka härför njuta ersättning med
1:50 för hvardera.
[MARG: {Julkost.}]

§47.
Beslöts att detta protokoll skall
justeras hos ordföranden fredagen

{1884 den 13 December}

den 19 December af A. G. Andersson i
Kohlsta och Erik Eriksson i Tacktorp
[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin./

justeradt
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 december 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 11 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104718.

Personrelationer