Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 augusti 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 augusti 1894

Anmärkning

{1894 den 13 Augusti i Sockenstugan}

Närvarande voro undertecknad ordfö
rande samt Herrar J. Jonson, H. Persson,
Starck, Thorild, Andersson, O
Eriksson, S. Persson och Westerson

§94.
Från epidemiska sjukhuset i Eskilstuna
hade kommit räkning å kostnaden för der-
städes vårdade personer; och åtogo sig
dels Herr C. A. Thorild hvad P. E. Åkerlind
vidkommer och dels Herr C. S. Starck
för Fröbergs, Ottingers och Lundströms barn
att söka erhålla en del ersättning för
utgifna beloppet.

[MARG: {Räkning fr.}
{epidem. sjukhuset}]

§95.
I till nämnden Stäld, af frejdebetyg åt-
följd ansökning, hade handelsidkerskan
Anna Lovisa Lundgren, nu i Johanneberg, an
hållit om nämndens förord att så i sin
nya handelslokal vid Vegersberg till af
hemtning hålla allmänheten till handa
s. k. Svagdricka och iskällardricka i par
tier om mindre än tio liter; då emeller-
tid nämnden ansett att fyra sådana
försäljningsställen som det ifrågavarande
skulle vara inom Nyfors samhället erforderliga och nu
redan till sådan försäljning erhållit tillstånd,
deraf det ena vid Gröndahl, ej långt
från det nu ifrågasatta, hvilket sålunda
ej kunde anses af behofvet påkalladt, beslöt
nämnden afstyrka bifall till ansöknin
gen ifråga.

[MARG: {Anna Lov:a Lundgren}
{Maltdrycker}]

§96
Nämnden delgafs Konungens Befall-
ningshafvandes i länet utslag den 24
sistlidne Juli, Hvarigenom Fors Socken blif
vit ålagd ersätta Brännkyrka Socken i
Stockholms Län femton Kronor

{1894 den 13 Augusti i Sockenstugan}

kostnad för arbetskarlen Lars
Lennholms begrafning; men då denna be-
grafningskostnad ej kunde anses vara
fattigvård enligt 1§ i fattigvårdsförord
ningen beslöt nämnden lemna ordföranden
i uppdrag att hos Kongl. Majt:s och Rikets
Kammar Rätt öfverklaga åberopade utsla-
get under yrkande om dess upphäfvande

[MARG: {Brännkyrka Socken}
{om Lars Lennholm}]

§97
Nämnden delgafs Konungens Befallningshafvan-
des i länet utslag den 27 sistlidne Juli,
hvarigenom Fors Socken blifvit ålagd
ersätta Stockholms Stad kostnaden för hustru
Augusta Wilhelmina Janssons vårdande å
Södra Barnbördshuset i Stockholm med 14 Kr.
50 öre; och skulle nämnden åtnöjas med det
gifna utslaget, hvilket skulle till kännedom
och efterrättelse förvaras.

[MARG: {Stockholms Stad}
{Anna W:a Jansson}]

§98.
I och för förklarings afgifvande delgafs nämn
den fattigvårds Styrelsens i Eskilstuna an-
sökning om ersättning för enkan Anna
Maria Anderssons vårdande å epidemiska
Sjukhuset i Eskilstuna; och beslöts att
ordföranden skall i afgifvande förklaring
medgifva krafvets befogenhet; men då af
ansökningshandlingarne framgår, att
Anna Maria Andersson inom Eskilstuna
Stad åtnjuter understöd, som ej är af
blott tillfällig beskaffenhet beslöts att
hon Skall intagas å fattiggården Tack-
torp hvarom ordföranden eger gå i för-
fattning.

[MARG: {Eskilstuna Stad}
{Anna M:a Andersson}]

§99
För att söka bereda lämplig vård åt
Lars Petter Larssons vid Sofielund son,
9 år gammal, beslöts att han skall in

{1894 den 13 Augusti i Sockenstugan}

tagas å fattiggården och der åtnjuta
understöd.

[MARG: {Lars P. Larssons}
{son till fattiggården}]

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/Sig, Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 augusti 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104717.

Personrelationer