Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 februari 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 februari 1886

Anmärkning

{1886 den 13 Februari.}

N:de: Undertecknad ordförande samt
Herrar Bergstedt, L. Pettersson, C. G. Pettersson
O. Eriksson, A. G. Andersson och S. Persson, hvare-
mot förfall anmäldes för P. G. Andersson och
F. Persson.

§1.
Sedan enkan Christina Charlotta Carlström vid Rosen-
berg aflidit samt hennes gratial från Rothoffska fonden
alltså indragits så hade hennes dotter Charlotta
Carlström anhållit att få sitt underhåll från ofvan
berörda fond ökadt; i hvilket fall nu upplystes
att hennes gratial från samma fond för närvarande
utgår med 75 Kronor samt förbemälda person är
64 år gammal samt dessutom ofärdig och i fattiga
omständigheter; men då nämnden hade sig bekant
att testamentsexekutorn Hemning tagit saken om
hand, beslöt nämnden att nu ej fatta något defi-
nitivt beslut utan låta dermed anstå, tills Herr
Hemnings yttrande i ärendet ankommit.

[MARG:{Charlotta Carlström}
{Rothoffska fonden}]

§2.
Snickaren Beckman vid Carlsro företrädde och
anhöll, att nämnden ville betala lasarettskostnaden för
hans hustrus och ett barns vård å lasarettet; men
då Beckman är fullt arbetsför och således ej
föremål för fattigvårdsomsorg samt han dessu-
tom sistlidne höst inflyttat till Kommunen,
ansåg nämnden hans framställning ej kunna

{1886 den 13 Februari.}

bifallas.

[MARG:{Snickaren Beckman}]

§3.
I anledning af enkan Charlotta Holmströms vid
Lilla Lugnet genom läkarebetyg styrkta sjuklig-
het och i följd deraf minskade arbetsförmåga
beslöt nämnden att hon från och med Mars må
nad skall erhålla i understöd Tre Kronor i må-
naden

[MARG:{Charlotta Holmström}]

§4
Beslöts att för hemforsling af bränsle till enkan
Stina Jansdotter vid Lagersberg för åren 1884 och
1885 skall för 18 lass enligt räkning betalas
nio(9)Kronor.

[MARG:{Stina Jansdotter}]

§5.
Sedan Statdrängen Lars Erik Ljungqvists vid La-
gersberg hustru blifvit för sinnessjukdom å Nykö-
pings Hospital intagen samt Herr S. Persson för henne
erlagt hospitalsavgift för ett halft år så beslöt
nu nämnden att denna afgift för framtiden
skall utgå af kommunens Kassa.

[MARG:{Hospitalsavgift}]

§6.
Föredrogs Eskilstuna Stads Fattigvårdsstyrelses
ansökning i fråga om enkan Johanna Catharina
Pettersdotter Falks och hennes minderåriga
barns försörjning; och beslöt nu nämnden, då
understödet synes hafva tillkommit under sådana
förhållanden som omförmälas i 1§ af gällande
förordning om fattigvården samt familjen eger
hemortsrätt inom Fors Socken, att det sökta
beloppet skall utbetalas af Kommunens Kassa.

[MARG:{Joh:a Catharina Falk}]

§7
Herrar C. H. Bergstedt och L. Pettersson utsågos

{1886 den 13 Februari.}

att Lördagen den 20 dennes kl. 10 f.m. justera
detta protokoll hos ordföranden

[MARG:{Prot.}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt den 20 februari 1886.
/C. H. Bergstedt/
/L. Petterson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 februari 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104719.

Personrelationer