Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 oktober 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 oktober 1892

Anmärkning

{1892 den 12 Oktober i Sockenstugan}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar H. Persson, J. E. Jonsson,
Thorild, Starck, Söderbäck, Westers-
son, J. G. Andersson och O. Eriksson

§135.
Till Sockenombud vid blifvande mantals-
skrifning för år 1893 utsåg nämnden
bland sina ledamöter förvaltaren
G. A. Svedin, hvilken jemväl eger med-
dela bevis om den, som för sjukdom, fattig
dom eller andra orsaker böra befrias
från utgörande af personella utskylder;
i händelse af förfall för den nu ut-
sedde eger ledamoten Herr S. Persson vid
Lagersberg att förestående uppdrag såsom
sockenombud fullgöra

[MARG: {Mantalskrifning}]

§136.
Som en till Westermarken N:o 5 inflyttad
arbetare Frans August Pettersson befun-
nits vara af behof af fattigvård en-
ligt 1§ i Kongl. Förordningen om fattig-
vården hade sådant genom ledamoten
C. A. Thorild honom lemnats med 10 Kronor,
hvilken åtgärd af nämnden gillades, och
beslöts tillika att han skall tillsvidare
erhålla understöd hvarje qvartal med
15 Kronor hvilket allt skall återsö-
kas af Eskilstuna Stad, der bemälde
Pettersson anses ega försörjningsrätt.

[MARG: {F. A. Pettersson}
{fr. Eskilstuna}]

§137.
Inom nämnden upprättades föl-
jande förslag till Stat för kommunen
för nästkommande år, nemligen:

{1892 den 12 Oktober i Sockenstugan}

{Utgifter}

Brist från innevarande år 900

{Till fattigvården:}

Lön och kost åt föreståndaren 800
Lön och Stat åt dräng 375
Arvode till läkare 75

[MARG: Bokföring vid Tacktorp]

Kläder och underhåll åt hjon 3700
Underhåll af hus,dragare o invent 600
Onera för Tacktorp 100
Ränta och amortering af lånet 1610.-
Underhåll af hjon utom anstalten 1500
Extra och oförutsedda utgifter {540} 9300

{Till öfriga behof}
Lön åt Barnmorskan 200

[MARG:Vaccinationsföreståndare 20 +100]

Lön åt fjerdingsman o brandrotemästare 330
Lön åt Polisman i Nyfors 500
Jura Stolae till pastor jemte prestuppb 200

[MARG: Annonser och Postporto 75]

Skrifmaterialier och protokollföring 500
Ränta och amortering af jernvägslån O. F. W. J 900
Ränta och amortering af jernvägslån N. S. J 612
Oförutsedda behof {358} 3600 13800

[MARG: -200]

{Inkomster:}

A.) {Som ej behöfva uttaxeras}

Beräknad afkastning af fattiggård, 2400
Hyra af gamla fattighuset 325

[MARG: Hyra skollokalen vid Tacktorp]

Hjonens arbete för främmande räkning 250
Hundskattemedel 250
Bränvinsmedel 425

[MARG: Ersättning av främmande kom.
och bidrag]

Matlagsafgift för Westermarken {250} 3900

B.) {Att uttaxeras}

för fattigvården 40200 fyrkar à 14 öre 5628
för Öfriga behof 40200 fyrkar à 12 öre {4824}
{10452}
Beräknad afkortning {552} {9900} 13800-

[MARG: {Staten}]

{1892 den 12 Oktober i Sockenstugan}

§138.
Meddelades att de i § 133 här ofvan omför-
mälda tre barn till plåtarbetaren F. A.
Engström numera blifvit från fattig-
gården afhemtade af barnens moder,
som med dem begifvit sig till Westerås

[MARG: {F. A. Engströms}
{barn}

§139.
Hustru Asplund från Gustafslund före
trädde och begärde understöd under man-
nens sjukdom och fann nämnden skäligt
nu till hyra bevilja 18:75 Kronor, som nu
till henne utbetalades.

[MARG: {Hustru Asplund.}
18:75 utbet.]

§140
I fråga om aflidne trädgårdsmästaren
Gustaf Westerberg beslöts att de två yngsta
skola i händelse af behof af fattigvård
intagas vid fattiggården, men den, som
är anstäld hos fabrikör Westersson, nem-
ligen Emil, erhålla kläder och skor,
hvaraf de senare skola förfärdigas vid
Tacktorp.

§141
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes
i länet utslag den 30 September, hvari-
genom Fors Socken Blifvit ålagd ersätta
Eskilstuna Stad fattigvårdskostnad
för arbetaren Anders Anderssons hustru
Sofia Augusta Andersson jemte hennes
barn; och beslöt nämnden låta bero
vid det gifna utslaget, samt i händelse
fattigvårdsbidraget för hustru Andersson
befinnes vara af icke tillfällig beskaffenhet
framdeles taga frågan rörande familjen

{1892 den 12 Oktober vid Tacktorp}

i öfvervägande.

[MARG: {Sofia Aug:a Andersson}

§142.
Föredrogos i och för förklarings handlin
garne i målet angående af fattigvårdsSty
relsen i Fogdö Socken anförda besvär
öfver Konungens Befallningshafvande i
länet utslag i fråga om C. A. Lindbloms
hustru Brita Lovisa Carlsson; och beslöt
nämnden gifva ordföranden i uppdrag
att i afgifvande förklaring yrka
besvärens ogillande.

[MARG: {Brita L:a Carlsson}]

§143.
Hustru Boqvist företrädde och begärde
understöd dels ved, dels ock skodon
åt gossen Anton Samuel, dels äfven lagning
af skor åt flickan Emma Adolfina, hvar-
jemte hon anhöll att från och med
den 1 December erhålla ett understöd
af 2 Kronor; i anledning häraf beslöt
nämnden,

att från från Tacktorp skall lemnas
ett lass ved till familjen Boqvist,

att barnen skola erhålla skor, en
ligt begäran, hvilket anskaffas och
ombesörjes genom ledamoten F. T.
Söderbäck,

att framställningen om fattigvårds
bidrag med 2 Kronor i månaden från
och med December månad afslås.

att då det till familjen Boqvist
från sjukkassorna utgående större bi-
draget upphör nästkommande år, skall
familjen förflyttas till Tacktorp

[MARG: {Adolf Boqvist}]

{1892 den 12 Oktober i Sockenstugan}

§144.
Torparen Per Andersson i Nytorp
hade begärt att få öfvertaga gossen
Carl Wilhelm Andersson; nämden
beslöt att genom ledamoten Starck
inhemta underrättelser om familjen Per
Andersson och dess förhållanden, hvar-
efter tillsyningsmännen skola ega
förfara såsom dem lämpligast synes.

[MARG: {C W. Andersson}
{vid Tacktorp}]

Som ofvan
/A Svedin/

justeradt den 22 Oktober 1892.
/H. Persson/
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 oktober 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104714.

Personrelationer