Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 april 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 april 1889

Anmärkning

{1889 den 13 April.}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson, H Persson, Rosell
A. P. Andersson, J. G. Andersson och P. G.
Andersson, hvaremot Herr Pettersson anmälde
sjukdomsförfall och Herr Bergstedt uteblef
utan anmäldt laga förfall

§19.
Protokollet för nästföregående sammanträde
upplästes, godkändes och underskrefs i veder-
börlig ordning.

[MARG: {Protokollet}]

§20.
Som vid lägenheten Sommarviken under flera år
och nu senast under innevarande månad, sprid-
da fall af tyfoidfeber förekommit, så beslöt
nämnden för att så vidt möjligt är åstad-
komma sundhet och hindra uppkomsten af
stank och osundhet att förelägga C. E. Carls-
son i Skensta såsom egare till förestående
lägenhet dels att låta dagligen öfverströ latrin
och afskräden med kalk samt minst hvarje
14 dag låta bortföra dessa ämnen dels ock.

att inom 14 dagar härefter hafva låtit å
gården påföra tillräckligt med groft grus,
vid vite för underlåtenhet att fullgöra nå-
gon af nu gifna föreskrifter af tjugo (20) Kro-
nor, och blef beslutet för Carlsson, nu närvarande, afsagdt.

[MARG: {Helsowård}
{Sommarviken}]

§21.
Uppå anmälan af vederbörande distrikts-
ledamot, och emedan i det närbelägna Sommar-
vik spridda fall af tyfoidfeber före-
kommit, beslöt nämnden ålägga egaren
af lägenheten Äppelviken dels att
dagligen låta kalka afträden och afskrädes
låren, dels att minst hvarje 14:de dag låta
bortföra latrin och orenlighet, dels ock att
senast inom 14 dagar efter af detta beslut
erhållen del hafva låtit å gården påföra till
räckligt med groft grus vid vite för under-
låtenhet att fullgöra någon af nu gifna
föreskrifter af tjugo Kronor.

[MARG: {Helsowård}
{Äppelviken}]

§22.
Efter af vederbörande distriktsledamot skedd under
sökning beslöt nämnden att enkan Christina
Gustafsson från Marielund med 4 minderåriga
barn skall från och med den 1 nästkom-
mande Maj erhålla ett understöd af tre
Kronor i månaden samt dessutom 10 Kronor
i qvartalet till hyreshjelp.

[MARG: {Enkan Gustafsson}
{fr. Marielund}]

§23.
Beslöts att till påsk skola hjonen i fattig-
huset och vid Vegersberg erhålla påskpen-
gar med tillhopa Åtta Kronor 50 öre samt
bröd i stället för hvad som besparades
vid julutdelningen.

[MARG: {Påskpenningar}]

§24.
Beslöts att uppbörden innevarande år
skall, då ingen af nämndens öfvriga ledamöter
befanns hugad verkställa densamma förrät
tas af ordföranden jemte Herr S. Persson å
Lagersberg.

[MARG: {Uppbörden}]

§25.
Beslöts i anledning fattigvårdsmålet röran
de enkan Sundqvist, att om Fors Socken blir
ålagd ersätta det till henne lemnade understöd

{1889 den 13 April}

så skall nämnden låta vid det sålunda gif-
na utslaget bero, men ordföranden ega gå
i författning om hennes intagande i fattig-
huset eller vid Vegersberg.

[MARG: {E.an Sundqvist}]

§26
Uppå derom gjord framställning beslöt nämn-
den bemyndiga ordföranden, att, om vid den
blifvande Stämman för behandling af frågan
om inköp och ordnande af fattiggård
förslag skulle framkomma om ytterligare
beräkningar och förslag, då å stämmans
vägnar förklara att nämnden icke har
tillräcklig tid öfrig för fullgörande af ett
sådant uppdrag utan må detsamma till
särskild komité hänskjutas.

[MARG: {Fattiggård}]

§27.
I anledning af gjord framställning, att nämn
den skulle åtaga sig ansvaret för kostnaden
för lasarettsvård för arbetaren G. V. Hulth
från Johanneberg beslöt nämnden att icke
åtaga sig någon sådan ansvarighet.

[MARG: {Lasarettsvård}
{G. V. Hulth}]

§28.
Beslöt nämnden att ett till Anna Mathilda
Bergqvist från Ekslund lemnadt tillfälligt
understöd under sjukdom skall få ut-
gå af kommunens kassa med fem Kro
nor.

[MARG: {Anna Ma: Bergqvist}]

§29
Beslöts att till sängliggande sjuke förre
Volontären Johan August Gustafsson skall
utgå understöd med 25 öre om dagen
räknadt från och med den 1 dennes.

[MARG: {J. A. Gustafsson}]

{1889 den 13 April}

§30.
Föredrogs Landshöfdinge Embetets utslag röran-
de arbetaren Erik Andersson från Hebron;
och beslöt nämnden låta bero vid det gifna
utslaget, samt att detsamma skall bland
kommunens handlingar förvaras

[MARG: {Erik Andersson}]

§31.
Som fattige arbetaren P. A. Forsells hustru
från Sommarviken måst för tyfoidfeber
intagas å Eskilstuna epidemiska sjuk-
hus, der hon aflidit så skulle kostna
den för såväl sjukvård som begrafning
utgå af kommunens medel.

[MARG: {Sjukvård}
{Forsells hustru}]

§32.
Beslöts att sex Kronor kostnaden för ett par
skor åt gossen Carl Blomqvist skall
utgå af hundskattemedlen.

[MARG: {Gossen Blomqvist}]

§33.
Beslöts att detta protokoll skall
justeras vid nämndens nästa samman
träde.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt den 20 April 1889
/S. Persson/
/J, G, Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 13 april 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104715.

Personrelationer