Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 maj 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 maj 1894

Anmärkning

{1894 den 12 Maj i Sockenstugan}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson, H. Persson, Westers-
son, Eriksson, Jonson och J G. Andersson

§66.
I anledning deraf, att Stenarbetaren Theodor
Wilhelm Molin från Westermarken N:o 10
lider af Sinnessjukdom, och enligt läkares
intyg är i behof af hospitalsvård, beslöt
nämnden, att sådan skall för honom
sökas och ansvarsförbindelse för kostna-
den å Kommunens vägnar utfärdas, hvar-
emellertid Molin skall vårdas å fattig-
gården.

[MARG: {T. W. Molin till}
{hospital}]

§67
Beslöts att af hundskattemedlen skall
anskaffas beklädnad åt följande barn,
nemligen:

Skräddaren Lundbergs son Gustaf 10 år
Arb. A. G. Andersson son Johan 13år och
Drängen P. A. Larsson enkas son August, 12 år

[MARG: {Kläder åt barn}]

§68.
Beslöts att detta protokoll äfvensom pro
tokollet för nästföregående sammanträde
skall Torsdagen den 17 dennes justeras
af Herrar A. J. Westersson och H. Persson

[MARG: {Sammanträdesprotokoll}]

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/A. J. Westersson/
/H. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 maj 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104710.

Personrelationer