Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 mars 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 mars 1898

Anmärkning

{1898 12 Mars i Sockenstugan}

Närvarande voro
voro samtlige kallade
ledamöter

§37
Uppå kallelse inställde sig inför
Nämnden Fabrikör G Andersson från
Grindstugan N:o 21,som allvarligen
förehölls det vårdslösa och oskickliga
i sitt beteende att hafva låtit
gossen Reinhold Andersson,omtalad i §
15 af detta och § 126 af sistl års protokoll,
bortrymma utan att söka få gossen
tillbaka eller ens derom hos
någon af Nämndens ledamöter
göra anmälan,oaktadt han genom
skriftligt aftal med nämnden för-
bundit sig att taga bemälde gosse
i sin vård och tjenst under ett
år,räknadt till inst.Oct.månad,ett
tillvägagående så mycket mera klan-
dervärdt som gossen deltagit
i årets Konfirmationsläsning och
nu efter rymningen jemväl för-
summat de sista läsningarne,
hvarigenom han ådroge sig risken
att bli utestängd från Konfir-
mationen och Nämnden så-
lunda ännu ett år få besvä-
ert med hans uppfostran;emel-
lertid uppdrogs åt ledamoten Herr
C. Fahlbog,som upplyste att
gossen numera vistades hos torpa
ren J.A.Andersson under Hagby i Fors
att med bemälde Anderson söka träffa aftal
rörande gossens vistelse derstädes
hvarjemte uppdrogs åt Fjerdingsman
Herr C.A.Thorild att hos vederbörande

{1898 12 Mars i Sockenstugan}

prest söka utverka tillåtelse
för gossen att fortsätta sin
afbrutna Konfirmationsläsning.

[MARG:{Gossen Reinh.Andersson}]

§38
Enär Kungl Kammarrättens
utslag af den 11 Dec.1896 ej kommit
Nämnden tillhanda,så hade
nu utlösts en afskrift af be-
mälde utslag,hvilket nu
inför Nämnden upplästes och
hvari Kungl Kammarrätten
ej finner skäl göra ändring
i det Kon. Befallningshaf-
vandes af Torpa socken öfverkla-
gade utslag, hvarigenom Fors
socken befrias från att ersätta
de utgifter,som Torpa socken
säger sig haft för pigan Maria
Lovisa Larsson och hennes 2:ne
minderåriga barn efter den 1
Oct.1890;och skulle utslaget
bland kommunens öfrige
handlingar bevaras.

[MARG:{Maria Lovisa Larsson, Torpa
utslag}]

§39
Upplästes inför Nämnden en
till fattigvårdsstyrelsen från Lands-
höfdingeembetet ställd skrifvelse
af innehåll att Kungl Medicinal-
styrelsen vid profning af ansökning-
gen om hospitalsvård för hustru
Clara Kristina Svahn från Nyfors-
se §22 och 33 härofvan-förordnat,att
hon skall erhålla vård å Ny-
köpings hospital,så snart plats
blifver tillgänglig,hvarom
underrättelse skulle fattigvårds
styrelsen meddelas.

[MARG:{Hustru Svahn}]

{1898 12 Mars i Sockenstugan}

§40
Nänmden beslöt att arb.Jonas
Jansson, som enl §34 härofvan be-
gärt få sitt gratial ur Rothoff-
ska fonden förhöjdt till 100 Kr
innevarande år,skulle,enär han
ej framställt sin begäran inom
den tid, då gratialerna för år 1898
af Nämnden bestämmdes,erhålla den
begärda förhöjningen från och med
nästkommande år;dock skulle på
grund af den i §34 härofvan
hos bemälde Jansson hållna under-
sökningen han,i händelse af oafvis-
ligt behof genom sjukdom o.s.v.,istället be-
rättigas till extra understöd ur sag-
de fond.

[MARG:{Jonas Jansson
Rothoffska fonden}]

§41
Föredrogs inför nämnden ett
förslag till förklaring till Kungl Majt.
med anledning af stadsfullmäk-
tiges i Eskilstuna öfverklagande af
Landshöfdingeembets utslag,
hvarigenom bemälde stad
ålagts ersätta Fors socken med
en viss s.k.matlagsafgift för
den af staden disponerade
Westermarken;och godkände
Nämnden till alla delar det
upplästa förslaget till förklaring

[MARG:{Westermarksfrågan}]

§42
Uppå hemställan af vederbörande
distriktsledamot Herr j.Widlund
att F.L.Nilsson,se §28,måtte af läkaren under-
sökas,huruvida han numera vore
frisk,hvilket ögenskenligen vore
förhållandet,samt sålunda förmås

{1898 12 Mars i Sockenstugan}

att lemna sängen och försöka
bidraga till sitt och de sinas
underhåll,beslöt Nämden att
Ordf.måtte hos Doctor von Post an-
hålla om bemälde undersökning
hvarjemte och i sammanhang här-
med beslöts,att Enkan Ida Karlsson,
som under F.L.Nilssons sjukdom mot
tre Kronor i veckan lofvat tillse hans
hus,från och med denna dag,skulle,
enär någon tillsyn ej numera vore
behöflig,derifrån entledigas,hvilket
beslut Herr J.Widlund åtog sig att
bringa till verkställighet.

[MARG:{F.L.Nilsson.Grindst.21}]

§43
Sedan den nytillträdande förestån-
daren vid Tacktorps fattiggård i bref
till Ordf.anmält sig att jemte hustru
ankomma till Skogstorps station
inst.Tisdag den 15 dennes med vörd
sam anhållan om nödig skjuts
för sig och flyttsaker,erbjödo sig
nu de båda tillsyningsmännen att enär föreståndaren
vore alldeles obekant på Tacktorp
komma honom till mötes vid stationen
samt med sina jemte Tacktorps
skjutser ombesörja flyttningen
till Tacktorp

[MARG:{Föreståndarens ankomst}]

§44
Beslöts att protokollet skulle justeras
vid nästa sammanträde

som ofvan
/S.Persson/

/C.Ax.Borgström/
/C.A.Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 mars 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104711.

Personrelationer