Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 maj 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 maj 1890

Anmärkning

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson, H. Persson, J. G.
Andersson, A. P. Andersson och Supple
anten C. A. Thorild.

§65.
Beslöts att annons om fattighusets uthyr-
ning från Juli månad skall utfärdas
och anbud infordras.

[MARG: {Fattighuset}]

§66.
Nämnden godkände ett till enkan Anna Chri-
Stina Hedberg vid Fridhem utbetaldt belopp
af 10 Kronor, samt att ett lika belopp skall
till henne för hvarje månad utbetalas eme
dan hon snart är 70 år gammal och dessutom
sinnessjuk och i saknad af egna medel eller
vård och underhåll af annan; men då
hon eger hemortsrätt i Eskilstuna Stad, skall
beloppet af detta samhälle återfordras.

[MARG: {Anna Chr. Hedberg
Eskilstuna}]

§67.
Föredrogs en från BarnhemsStyrelsen an-
kommen skrifvelse derom att afgiften för
barn i barnhemmet från den 1 nästa Juli
blir förhöjd med 2 Kronor till 8 Kronor
i månaden för hvarje barn; och beslöts i
anledning häraf, att de Kommunens barn,
som redan äro i hemmet intagna, skola der
tills vidare få qvarblifva.

[MARG: {Afgift i Barnhemmet}]

§68.
Beslöts att enkan Johanna Wahlgren
skall förflyttas till Tacktorps fattiggård,
och om hon vägrar efterkomma till-
sägelse härom utvräkas från Lilla Lugnet

{1890 den 12 Maj}

senast den 16 dennes, hvarom ledamoten J. G
Andersson eger gå i författning

[MARG: {Joh:a Wahlgren}]

§69.
Beslöts att hustru Johanna Pettersson i Werres-
torp tillsvidare skall vårda pigan Ida Maria
Borgs oäkta son Frans Gunnar, född den 26
April 1884, och utgår underhållet från och
med denna månad; men då pigan Ida
Maria Borg, som hösten 1888 afflyttade med
Källaremästaren L. Eklöf till Östermalms
församling i Stockholm, synes ega hemorts-
rätt i sist nämnda samhälle eller Eskils-
tuna Stad, så skulle beloppet af någon-
dera af dessa Kommuner återfordras.

[MARG: {Ida Maria Borgs
Son Frans Gunnar
Stockholm}]

§70
Beslöts att detta protokoll skall justera
vid nämndens nästa sammanträde.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin./

/H. Persson/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 12 maj 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104709.

Personrelationer