Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 oktober 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 oktober 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal nämndens
i Fors Socken sammanträde i Sockenstugan den
11 Oktober 1879.

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar: P.G. Andersson A.G. Andersson,
S. Persson, A.F. Eriksson, Jonas
Ersson och C.G. Pettersson, hvaremot
förfall anmäldes för Herrar P.G.
Haglund och L.F. Ståhlberg.

§1.
Upprättades följande förslag till Utgifts - och inkomst-
Stat för nästkommande år:

{Utgifter}[MARG:obs. jurae stolae omkr 70 á 80]
Till fattigvården, förslagsvis 3,000:-
Fjerdingsmanslön 130:-
Brandrotemästares lön 30:-
Ränta å jernvägsskulden 900:-
Ränta till Lasarettsfonden 90:-
Skrifmaterialier och protokollsföring 100:-
Oförutsedda behof, omkring 300:-
Afkortningar, omkring {130:}
={4680:-}

{Inkomster.}
Uttaxering: Till fattigvården: personlig afgift af 50 öre för man
och 25 öre för qvinna 200:-
af 14000 fyrkar
à 20 öre {2800:} 3,000:-
Till Öfriga behof 14000 fyrkar à 12 öre {1680:-}
=4680:-

§2
Som Nämnden förr beslutat att gossen Gustafsson,
som varit inaccorderad vid anstalten å Sofielund,
skulle från och med den 1 dennes derifrån hemtagos och
å annat ställe inackorderas, då hans sinnestillstånd
ej syntes kunna därstädes förbättras, så anmälde nu
Kyrkovärden Andersson att han på nämndens uppdrag
afhemtat sagde gosse från Strömsholm samt utackor-
derat honom hos Torparen Gustaf Jansson i Ängstu-
gan för ett pris af 10 Kronor i månaden samt till
kläder 5 Kronor på en gång.

I sammanhang härmed beslöts att till Kyrkovärden P.G.
Andersson i Kohlsta skulle för hans besvär och resor i
denna sak utbetalas fordrade 6 Kronor, hvilket belopp
af ordföranden öfverlemnades.

§3.
Ordföranden anmälde att han nödgats en dag i förliden månad
företaga en resa till Kronofogden med anledning deraf
att af tvänne å restlängden upptagne personer, hvilka af-
flyttat till Stockholm, utskylder icke kunnat uttagas;
och beslöt nämnden att Kostnaden härför skulle af
Kommunens Kassa utgå.

§4.
Likaledes anmälde ordföranden att genom aftal med
Ordföranden i Eskilstuna Stads FattigvårdsStyrelse Per Ols-
sons enka Brita Carin Larsdotter, hvilken genom laga
kraftvunnet utslag blifvit tilldömd Fors Socken och förut
erhållit understödet utdeladt från Eskilstuna Stad, numera
från den 1 September erhåller detsamma direkte från
Fors till ett belopp af 2:50 Kronor i månaden och
4 Kronor i qvartal till hyreshjelp, hvilket förfarande godkändes

§5.
Med stöd af §4 mom.5 i Kungl. Maj:ts Nådiga För-
ordning af 20 juli 1861 angående mantals-
och skattskrifvningarnes förrättande utsåg nämn-
den bland sina ledamöter Materialförvalta-
ren G.A. Svedin vid Carl Gustafs Stad
att i egenskap af dess ombud å församlingens
vägnar närvara vid blifvande mantals och Skattskrif
ning med Fors Socken för år 1880.

Som ofvan
/A Svedin/

1879 den 15 Oktober uppläst och godkändt
/A,F, Ericsson/
/A,G, Petterson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 oktober 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104699.

Personrelationer