Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 oktober 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 oktober 1893

Anmärkning

{1893 den 11 Oktober i Sockenstugan}

Närvarande voro nämndens samt-
liga ledamöter, utom A. J. Korell,
som anmälde af nämnden god-
kändt förfall

§175.
I till nämnden ingifven af frejdebetyg
åtföljd ansökning hade arbetaren
Per A. Carlsson vid Lorentsberg gjort
framställning att nämnden ville till-
styrka bifall dertill, att han finge
i sin mjölkbutik vid nämnda lä-
genhet till afhemtning försälja
maltdrycker i partier om mindre
än 10 liter; då emellertid nämnden
ansett, att tre eller högst fyra sådana
försäljningsställen, på lämpliga af-
stånd från hvarandra kunde anses
erforderliga inom Nyfors samhälle,
samt nämnden redan förut beslutat
förorda bifall till ansökning om så-
dan rörelses bedrifvande vid Kina-
borg, omedelbart invid nu föreslagna
stället Lorentsberg, så ansågos tvänne
sådana försäljningsställen ej erforder-
liga och beslöt nämnden derföre afstyrka bi-
fall till nu förevarande ansökning

[MARG: {P. A. Carlsson}
{försäljning af}
{maltdrycker}]

§176.
I till nämnden ingifven, af frejdebe-
tyg åtföljd ansökning hade hand-
landen C. F. Haglund i Grindstugan
N:o 7 anhållit att nämnden ville tillstyr-
ka bifall till hans ansökning att få i han-
delslägenheten i förenämnda gård till
afhemtning försälja s. k. svagdricka

{1893 den 11 Oktober i Sockenstugan}

i partier om mindre än tio liter; då
s. k Svagdricka, hvarmed försäljning hufvud-
sakligen skulle ega rum, numera ingått
såsom nödvändighetsvara såväl såväl vid
måltider som såsom läskedryck, samt
nämnden ansett det nu föreslagna stäl-
let vara för sådan försäljning för den
häromkring boende talrika befolk-
ningen väl beläget och sökanden äfven
lämplig utöfva försäljningen, beslöt
nämnden tillstyrka bifall till att
handlanden C. F. Haglund må erhålla
tillstånd att till afhemtning få försälja
maltdrycker i partier om mindre än
tio liter vid Grindstugan N:o 7

[MARG: {C. F. Haglund}
{om maltdrycker}]

§177.
I ingifven af frejdebetyg åtföljd
ansökning hade arbetaren Johan
Alfred Söhr anhållit om nämndens
tillstyrkande af bifall till hans an-
sökning att få i handelslägenheten
i Grindstugan N:o 34 försälja till
afhemtning maltdrycker i partier om mindre
än tio liter; då något behof
af sådan försäljning å den föreslagna
platsen icke kan anses förefinnas,
så beslöt nämnden afstyrka bifall
till ansökningen i fråga.

[MARG: {J. A. Söhr om}
{maltdrycker}]

{1893 den 11 Oktober i Sockenstugan}

§178
Genom enskilda personer i Nora hade
framställning gjorts, att förre faktori-
arbetaren Anders Gustaf Andersson
måtte tillsvidare få qvarbo i Nora
och närvarande fattigvårdsStyrelse fort-
farande för honom betala årligen samma
tillskott som hittils eller 75 Kronor om
året; nämnden beslöt att som svar
härå meddela, att om fattigvårdsStyrelsen
i Nora vill förbinda sig ansvara, att
kostnaden för bemälde A. G. Andersson
under inga förhållanden må för Fors
Socken så länge Andersson vistas i Nora,
medföra högre årlig kostnad än sjutiofem
Kronor, han må tillsvidare der qvarbo

[MARG: {And Gust. Andersson}
{nu i Nora}]

{1893 den 11 Oktober i Sockenstugan}

§179
Uppå gjord framställning beslöt nämn
den att Carl Wilhelm Andersson må
utskrifvas från fattiggården för att från
den 1 instundande November mottaga års
tjenst hos torparen Per Andersson vid
Nytorp under Hvilsta i Kloster Socken.
emot en årslön af femtio Kronor och
ett par långstöflar samt med vilkor i
öfrigt, att han blir skrifven vid sin
nya bostad.

[MARG: {Carl Wilh Andersson}
{från fattiggården}]

§180.
Hos nämnden hade åkaren P. A. Lind-
holm vid Grindstugan N:o 50 begärt
att Lovisa Bolivar jemte hans yngsta
barn måtte utskrifvas från fattiggården,
då han ville taga henne till sig som
hushållerska; och beslöt nämnden
härtill lemna sitt bifall.

[MARG: {Lovisa Bolivar}
{fr. fattiggården}]

§181.
Uppå anmälan, att sömmerskan
Ester Gustafsson från Westermarken N:o 22
afrest härifrån till Stockholm och
qvarlemnat ett minderårigt oäkta
barn hos sin moder enkan Gustafsson
beslöt nämnden att, om fattigvård
för ifrågavarande barn erfordras, det
samma skall intagas å fattiggården,
samt hos vederbörande myndigheter
begäras handräckning för hennes for-
slande till fattiggården på kommu-
nens bekostnad, hvarom allt ord-
föranden skall ega gå i författ-
ning.

[MARG: {Ester Gustafsson}
{i Westermarken 22}]

{1893 den 11 Oktober i Sockenstugan}

§182
Nämnden beslöt upprätta följande förslag
till stat för nästkommande år, nemligen

{Utgifter}
{Till fattigvården}

Lön och kost åt föreståndaren 800
Lön och Stat å dräng 375
Arvode åt läkare 75
För Bokföring vid Tacktorp 50
Kläder och underhåll åt hjon
vid fattiggården 3800
Underhåll af hus, dragare och inv 600
Onera för Tacktorp 100
Ränta och amortering å fattiggårds
lånet 1610
Underhåll af hjon utom anstalten 1500
Extra och oförutsedda utgifter {490} 9400

{Till öfriga behof}

Lön åt barnmorska 200
Lön åt vaccinationsföreståndare 20
Lön åt fjerdingsman 400
Lön åt Brandrotemästare 30
Lön åt Polisman i Nyfors 500
Jura Stolae till pastor samt
för prestlöneuppbörden 200
Skrifmaterialier samt proto-
kolls- och räkenskapsföring 500
Annonser och postporto 100
Ränta och amortering å lånet
för O. F. W. jernväg 900
Ränta och amortering för N. Sl. jernväg 612
Till oförutsedda behof {338} {3800} 13200

{1893 den 11 Oktober i Sockenstugan}

{Inkomster}

A) {Som ej behöfva uttaxeras}

Beräknad afkastning af fattiggård 2500
Hyra af gamla fattighuset 325
Hyra af Skollokalen vid Tacktorp 250
Hjonens arbete för främmande räkn 200
Hundskattemedel 250
Bränvinsmedel 625
Ersättning af främmande kommuner 400
Matlagsafgift af Westermarken {250} 4800

B) {Att uttaxeras}

{Till fattigvården}

Af 39300 fyrkar à 14 öre 5502

{Till öfriga behof}

Af 39300 fyrkar à 9 öre {3537}
9039

Beräknad afkortning {639} {8400} 13200

[MARG: {Stat för år 1894}]

§183.
Uppå framställning beslöt nämnden
tilldela enkan Christina Gustafsson
i Westermarken N:o 22 ett tillfälligt
understöd af femton Kronor, hvilka
nu utbetaltes.

[MARG: {Understöd till
{Christina Gustafsson}]

§184.
Beslöts att för skolan vid Björktorp
skall inköpas några par träskor att
utlånas till fattiga skolbarn, hvarjemte
öfriga skodon skola repareras genom
försorg af ledamoten C. A. Thorild

[MARG: {Skor åt barn}]

{1893 den 11 Oktober i Sockenstugan}

§185
I till Konungens Befallningshafvande in-
gifven ansökning hade Styrelsen för
Oxelösund- Flen- Westmanlands jern
vägs Aktiebolag anhållit om rättighet
att vid Eskilstuna jernvägsStation tills
vidare genom enkan Hilda Westman
som föreståndare, mot betalning hålla
allmänheten till handa, till förtäring
på stället vin och maltdrycker; och
hade denna ansökning blifvit till, bland
andra Kommunal Nämnden öfverlemnad
för afgifvande af yttrande rörande den
föreslagna föreståndarens lämplighet för
rörelsens bedrifvande, hvarefter sökanden
till Nämnden öfverlemnat, att handlingarne
bifogas, en ytterligare skrift i ämnet
rörande tiden för utskänkningens be-
drifvande; och beslöt nu nämnden
som ansåg den föreslagna föreståndaren
fullt lämplig för rörelsens bedrifvande,
att i den del hvarom yttrande infor-
drats tillstyrka bifall till ansökningen
i fråga.

[MARG: {O. F. jernväg om}
{maltdrycksutskänkn}]

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt den 21 Oktober 1893
/S. Persson/
/Joseph. Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 oktober 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104700.

Personrelationer