Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 oktober 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 oktober 1876

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalnämndens i
Fors Socken sammanträde i Sockenstugan
den 11 Oktober 1876.

Närvarande: Herr Ordföranden C. Bergstedt
Herr vice Ordförande G. A. Svedin samt
Herr C. J. Lundberg i Lagersberg
Herr G. Haglund i Lundby
Herr G. Lundquist i Rosenholm
Herr P. G. Andersson i Kohlsta
Herr A. G. Andersson i Kohlsta
Herr Anders Andersson i Faskunge ock
Herr A. F. Ericsson i Flacksta.

{§1.}
Upplästes KB:s Utslag den 24 sistlidne April ifråga om
af Klosters Socken sökt ersättning för lemnadt underhåll
till minderårige Carl Erik Gustafssons vård vid Idiotanstal-
ten vid Strömsholm; och beslöt Nämnden efter öfverlägg-
ning att ifrågavarande Utslag skulle hos Kongl. Kammar-
Rätten öfverklagas, hvarom Ordföranden skulle ega gå i
författning.

{§2}
Likaledes föredrogs KB:s Utslag af den 24 sistlidne April N:o 64 F.D;
hvarigenom Fors Socken blifvit ålagd att till Nora Stad utgifva
ersättning för lemnadt understöd för tiden från den 1 April 1874
till samma dag 1874 till A. G. Andersson med 52,75 Kronor;
Och beslöts efter överläggning, att Nämnden skulle låta vid det gif-
na Utslaget bero, samt i följd deraf medlen utbetala med 56,50 Kr,
deri inberäknadt lösen för KB:s Utslag.

{§3}
Likaledes föredrogs KB:s Utslag af den 9 sistlidne Maj, hvari-
genom Fors Socken blifvit ålagd att till Eskilstuna stad utgifva
fordrad ersättning för till FaktoriArbetaren Johan Erssons enka
Catharina Andersdotter lemnadt understöd; och beslöt
Nämnden att låta vid gifna Utslaget bero.

{§4.}
Samma dag uppläst och godkändt
/C; Bergstedt:/
/A; G; Andersson/
/A. Svedin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 oktober 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104698.

Personrelationer