Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 juli 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 juli 1877

Anmärkning

Protokoll,hållet vid Kommunalnämnden i Fors
Socken sammanträde i Sockenstugan den 11
Juli 1877

Närvarande: Ordföranden G.A Svedin
vice Ordföranden P.G.Andersson i Kohlsta
A.G. Andersson i Kohlsta
P.G. Pettersson i Gredby
P.G. Haglund i Lundby,
Jonas Ersson i Stenby
A.F. Eriksson i Flacksta

{§ 1.}

I anledning af Kommunalnämndens i Ramnäs Socken af Westmanlands
län hos Konungens Befallningshafvande gjorda ansökning af den 21 juni
derom att Fors Socken måtte åläggas ersätta 55 Kronor som lemnats som
understöd åt pigan Albertina Josefina Sundberg samt att för fram-
tiden om henne taga vård beslöt nämnden lemna ordföranden i
uppdrag att i avfgifvande förklaring bestrida allt afseende å det
gjorda krafvet, dels emedan detsamma icke framstälts inom den
29 §.i gällande fattigvårdsförordning föreskrifna tid dels ock
emedan det lemnade understödet icke synes vara föranledt
af 1§ i förr nämnda förordning.

{§2}

Som Eskilstuna Stad åtagit sig att från och med år 1876
öfvertaga vården om de fattighjon, som hafva eller komme att
hafva hemortsrätt å Westermarken, så beslöt Nämnden lemna
ordföranden i uppdrag att hos Konungens Befallningshafvande
göra ansökning derom att Eskilstuna Stad måtte åläggas såväl
att ersätta Fors Socken hvad som den 1 dennes lemnats till underhåll
åt Jonas Anderssons enka, hvilken är boende å Westermarken 26
som ock att för framtiden om henne taga vård.

Denna dag uppläst och godkändt

/A.Svedin./
/P,G,Anderson/
/A;G;Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 juli 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104693.

Personrelationer