Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 juni 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 juni 1892

Anmärkning

{1892 den 11 juni i Sockenstugan}
Närvarande:Undertecknad ordföran-
de samt Herrar H.Persson,Söderbäck
Thorild,Starck,Eriksson,J.G.
Andersson och Westersson,hvare-
mot förfall anmäldes för
Herrar S.Persson och Jonsson
och Korell uteblef utan anmäldt
förfall,

§61.
Sedan provinsialläkaren Doktor W.Mossberg
intygat,att hustru Anna Erika Widerholm,
om hvilken §56 i protokollet här ofvan
förmäler,vore af svag kroppsbyggnad
och saknade förmåga att genom eget arbete
förvärfva lifvets nödtorft för sig och ma-
karnes fyra minderåriga barn,samt hon,
Som öfvergifvits af sin man och lemnats
i utblottad belägenhet utan husrum eller
medel till uppehälle,saknade egna medel
eller vård och underhåll af annan och
sålunda vore föremål för sådan fattigvårds
omsorg, som omförmäldes i 1§ af gällan-
de förordning om fattigvården i riket,
så hade hon,i enlighet med nämndens be-
slut,den 2 dennes förpassats till kommu-
nens fattiggård.Då genom hvad sålunda
förekommit mannen Frans Theodor Wider-
holm,jemlikt 35 § i ofvan åberopade
förordning om fattigvården står under
fattigvårdsStyrelsens husbondevälde
hade han den 7 dennes af ordföranden,
i närvaro af Kamreraren C.Timén
och fakturiskrifvaren O.Larsson,

{1892 den 11 juni i Sockenstugan}

förständigats begifva sig till fattiggården
Tacktorp och der anmäla sig hos före-
ståndaren, åt hvilken Styrelsens husbon-
derätt öfver vid anstalten intagna hjon
öfverlemnats,och hade Widerholm samma
dag ankommit till anstalten,men följande
dag olofligen begifvit sig derifrån,enligt
hvad sports till Mölntorp;nämnden be-
slöt nu,förnyande den i § 56 ordföranden
lemnade fullmagt,att genom vederbörande
kronobetjenings försorg och på kommunens
bekostnad begära Widerholms hemtande till
fattiggården Tacktorp.

[MARG:{Frans Th.Widerholm}]

§62.
Från Styresmannen vid Carl Gustafs
Stads Gevärsfaktori hade kommit anmälan
att från diket,som från Nyfors förbi fil-
fabriken och Forshem afleder orenlighet
ned till ån,sprides till Styresmannens träd
gård och bostad en förpestande stank,
hvilket ock torde vara händelsen vid hela
den väg detta dike passerar;efter öfver-
läggning beslöt nämnden att inom sig
utse en komité af tre personer,hvilka
skola undersöka förhållandet och vid
nämndens nästa sammanträde afgifva
rapport om förhållandet samt under
tiden söka förmå vederbörande jord
innehafvare att en hvar vid sina
egor låta upprensa diken och
afloppstrummor,i hvilket fall
de värsta olägenheterna torde undan
rödjas;till ledamöter i denna komité

{1892 den 11 juni i Sockenstugan}

valdes Herrar Håkan Persson,sammankallande,
samt Herrar Thorild och Westersson.

[MARG:{Helsovårdsärende}]

§63.
I och för förklarings afgifvande föredrogs
fattigvårdsStyrelsens i Eskilstuna ansök-
ning om ersättning för understöd till
förra pigan Wilhelmina Lenander,den 28
sistlidne Maj gift i nästföljande
§ omförmälda Sjömannen Per Gustaf Carls-
son Sköld och numera afliden;och
beslöts att ordföranden skall i afgifvan
de förklaring erkänna krafvets befogenhet,
då förbemälda person eger hemortsrätt
inom Fors Socken,och behofvet af under-
stöd varit föranledt af sådant behof,som
omförmäldes å 1§ af fattigvårdsförord-
ningen.

[MARG:{Wilhelmina Lenander}]

§64.
Föredrogs i och för förklarings afgif-
vande fattigvårds Styrelsens i Eskilstuna
ansökning om ersättning för understöd
till förre Sjömannen Per Gustaf Carlsson
Sköld;och beslöt nämnden gifva ord-
föranden i uppdrag att i afgifvande för-
klaring medgifva krafvets befogenhet,då
Sköld synes ega hemortsrätt inom
Fors Socken samt behofvet af understöd
synes varit föranledt af sådana förhållan-
den,som omförmälas i 1§ af gällande
förordning om fattigvården i riket.

[MARG:{P.G.C:son Sköld}]

§65.
Föredrogs i och för påminnelsers afgifvan
de handlingarne i fattigvårdsmålet,

{1892 den 11 juni i Sockenstugan}

rörande pigan Wilhelmina Pettersson från
Åsbergstorp,hvarom §14 i protokollet för
den 13 Februari förmäler;och beslöt
nämnden gifva ordföranden i uppdrag
att yrka åläggande för vederbörande
kommun, Kloster Socken eller Eskilstuna
Stad,att ersätta utgifna lasarettskostnaden
elfva Kronor 70 öre,

[MARG:{Wilhelmina Pettersson}]

§66.
Nämnden delgafs Konungens Befallnings-
hafvandes i Södermanlands län utslag den
25 sistlidne maj hvarigenom Eskilstuna
Stad blifvit ålagd ersätta sjukvårds-och
begrafningskostnad för arbetaren Anders
Eriksson;Som ordföranden anmälde,att
fordrade beloppet redan blifvit ersatt
erfordras endast,att utslaget förvaras
bland kommunens handlingar.

[MARG:{Anders Eriksson
fr.Eskilstuna}]

§67.
Beslöts att ordföranden eger gå i för-
fattning om enkan Carolina Nordstedts
hemtande till Tacktorp på lämpligaste
sätt.

[MARG:{Carolina Norstedt}]

§68.
Mönstrades de församlingens fattig-
hjon,som åtnjuta understöd utom
fattiggården och bestämdes deras un-
derhåll för nästkommande halfår så-
lunda:

{A) Äldre fattighjon:}
1:o Brita Sofia Carlsdotter,för månad 4:50
5:o Enkan Johanna Berglund,för halfår
den 1 April och den 1 Oktober 12:50

{1892 den 11 juni i Sockenstugan}

6:o Sven Svenssons enka från Skjulsta,för mån 3:-
17:o förre Smidesarbetaren Adolf Boqvist med
familj,för månad t.o m.d.1.11 12:-
hyreshjelp för qvartal 16:25
19:o Christina Charlotta Björklund,för mån 2:-
22:o Sofia Wilhelmina Bergendahl,för mån 10:-
37:o Arbetaren Clas Classon i Svartkällan
för qvartal 12:50


B.) {Fattiga Barn}

13.Erik Albert Gillström hos enkan Flack
i Stenslund,för qvartal 15:-
16.Anders Wilhelm Emanuel Sjögren
hos Svarfvare Lindfors,för qvartal 15:-
27:o Enkan Gustafssons i Marielund
barn,för månad 3:-
hyreshjelp i qvartal 10:-
29.Sliparen C.R.Petterssons enka i
Erikslund,hyreshjelp för qvartal 12:50
54.Enkan Charlotta Höglund i Carl Jo-
hanstorp 2 Barn, för qvartal 12:50

C){Fattiga från Westermarken}

20.Maria Andersson i Westermarken N:o 44 för mån 6:-
21.Gustaf Olsson Bing i Westermarken N:o 44 för mån 4:-
32.Enkan Carin Ersson i Westermarken 2 för mån 4
33.Augusta Ågren,Förr i Björktorp,för mån 6
52.Enkan Stina Andersson i Lars
lund,för månad 4:

D.){fattiga från främmande samhällen}

40.Enkan Maria Wilhelmina Söderberg
från Grindstugan N:o 10 samt tillhöran
de Eskilstuna Stad, för månad 15:-

{1892 den 11 juni i Sockenstugan}

41. Pigan Sofia Björlings dotter Ida Wilhelmina
hos torparen Björklund vid Skjulsta
Soldattorp;samt tillhörande Streng-
näs landsförsamling,för qvartal 12:50

[MARG:{Halfårsunderhåll
till hjon}]

§69.
Beslöts att nämnden åter skall samman-
träda vid Tacktorp Onsdagen den 22 i
denna månad kl. 6 eft.m.,då äfven
detta protokoll skall justeras

[MARG:{Sammanträde}]

Som ofvan

/A.Svedin/
justerad
/H.Persson/
/Sig.Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 juni 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104694.

Personrelationer