Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 juli 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 juli 1896

Anmärkning

{1896 11 Juli i Sockenstugan}

Närvarande voro alla
Nämndens ledamöter utom
Herr G. Larsson med godkändt
förfall

§91
Justerades Nämndens protokoll från
förra sammanträdet med Nämndens,
på grund af företagen Helsovårdssyn,
deri gjorda förelägganden för dem, som
ej ställt sig till efterrättelse Helsovårds-
stadgans föreskrifter; och beslöt Nämn-
den, att Fjerdingsmannen med biträde
af stämningsman skulle till veder-
börande oförtöfvadt öfverbringa och del-
gifva bemälde förelägganden, hvarför
kostnaden skulle utgå ur Kommunens
Kassa.

[MARG: {Protokoll, Helsovård}]

§92.
Beslöt Nämnden att från lasarettet
begärda ansvarssedlar skulle af Ordf. ut-
färdas för Carl. Eskil Johansson, son af
muraren Johansson i Nyfors samt för
Carl Oskar Andersson i N:o 44 Westermarken
skolande lasarettskostnaden för den förre utgå ur för-
samlingens räntemedel från lasarettsfon-
den; dock upplystes att murare Johans-
son tänkte återbetala bemälde för
hans son förskotterad kostnad.

[MARG: {Carl Eskil Johansson}
{Carl Osk. Andersson}
{Lasarett.}]

§93
Delgafs Nämnden Kon. Befallningshafvandes
utslag hvarigenom Fors socken för-
pligtas ersätta Eskilstuna stad efter
75 öre om dagen i fattigvårdsunderstöd åt
Gelbgjuteriarbetaren Fredrik Leonard Eriksson,
räknadt från och med den 4 sistl Maj
och till dess han blifver från stadens
fattigvårdsinrättning utskrifven

[MARG: {Gelbg. F L. Eriksson}]

{1896 11 Juli i Sockenstugan}

§94
Delgafs Nämnden Länsstyrelsens utslag,
hvarigenom förordnats att Wilhelmina
Charlotta Alm, som för innevarande år
mantalsskrifvits i Fors socken, skall för
samma år mantalsskrifvas vid Torpet
Herrgölet i Julita socken och förthy
uteslutas ur mantalslängden för
Fors socken.

[MARG: {Mantalsskrifning}]

§95. a
Föredrogs för förklarings afgifvande handlin-
gar i målet, rörande Kloster sockens
kraf mot Fors socken för utgifvet
fattigvårdsunderstöd åt hustru Selma
Tengvall och hennes 4 barn; och skulle
ordf. en sådan förklaring afgifva

[MARG: {Selma Tengvall}]

§95. b.
Med stöd af läkarebetyg om behof
af sjukvård hade skräddriarbetaren
Frans Gustafsson från Fredriksborg
i Nyfors anhållit om understöd; och
beslöt Nämnden tilldela honom ett sådant
af 25 kr som underlades att utgå ur kommunens
kassa men att återsökas af Lilla
Mellösa socken, hvarifrån Gustafsson
sistlidne höst hitflyttat

[MARG: {Skrädd. F. Gustafsson}]

§96
Uppå anmälan att hustrun Eriksson,
senast boende vid det nu nedrifna Svanberga
å Lundby egor, önskade få hyra den för-
samlingen tillhörande bostadslägenheten
i N:o 44 Westermarken, som afhandlats
i §14 af Nämndens protokoll för sistlidne
år, beslöt Nämnden att villfara denna
önskan samt uppdrog åt vederbörande
distriktsledamot Herr S. Starck att
uppgöra hyresaftal med bemälde enka

{1896 11 Juli i Sockenstugan}

samt uppbära och till Ordf. öfverlem-
na den öfverenskomna hyran tre
Kronor i Månaden.

[MARG: {Enkan Eriksson}
{hyra i N:o 44}]

§97
Nämnden beslöt att för enkan Stina
Sjöqvist skulle, mot företeende af
läkarebetyg om behof af lasaretts-
vård, af ordf. utfärdas ansvarssedel
för lasarettskostnaderna, hvilka skulle
utgå ur räntan på kommunens
lasarettsfond.

[MARG: {Stina Sjöqvist}
{lasarett}]

§98
Uppå anmälan af vederbörande distriktsleda-
mot at arbetaren Skoglund, förut dräng
vid torpet Myran under Hvilsta och som en längre tid legat
å lasarettet, der han måste undergå opera-
ration och vore krympling i ena benet,
så att han ej med sitt inlärda vanliga grof-
arbete kunde förtjena lifvets nöd-
torft, behöfde fattigvårdshjelp, beslöt
Nämnden under förhoppning att han
möjligen framdeles och kanske snart nog
skulle kunna få anställning vid nå-
gon fabrik och dymedelst förtjenat sitt
uppehälle att nu tilldela honom genom
ledamoten Herr J. Korell ett tillfälligt
understöd af Tio kronor, att utgå ur
kommunens kassa.

[MARG: {Skglund}
{10 Kr.}]

§49
Protokollet skulle vid nästa sam-
manträde justeras

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeras
/Joseph. Jonson/
/J, G, Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 juli 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104692.

Personrelationer