Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 februari 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 februari 1899

Anmärkning

{I Sockenstugan den 11 Februari 1899.}

Närvarande: Nämndens samtlige ledamöter
med undantag af Herr C. A. Tho-
rild, hvilken anmält laga förfall.

{§13.}
Föredrogs Härads sockens fattigvårds-
styrelses besvär hos Kongl Kammarrätten
öfver Konungens Befallningshafvandes ut-
slag angående Anna Albertina Hjelm-
bergs försörjningsrätt; och beslöt Nämnden
att hos K. Kammarrätten bestrida Härads
sockens påståenden.

[MARG: Härads Sockens besvär
ang Anna Alb. Hjelmberg.
§ 44/01]

{I Sockenstugan den 11 Februari 1899}

{§14.}
Af Ordföranden hade på Distrikts-
ledamoten S. Starcks anvisning, till Enkan
Anna Lotta Larsson i Hof utbetalts fyra
kronor i fattigunderstöd. Med gillande
af denna åtgärd och sedan upplyst blif-
vit att Anna Lotta Larsson inflyttat
till Hof från Klosters socken, hvarest hon
fortfarande vore kyrkoskrifven, under
det år hon fylde sextio år och sålun-
da egde försörjningsrättningsrätt derstädes,
beslöt Nämnden att af detta samhälle
utsöka ofvannämnda belopp, samt att,
då Anna Lotta Larsson fortfarande vore
i behof af underhåll, tillsvidare tilldela
henne ett månatligt understöd af fyra
kronor.

[MARG: Anna Lotta Larsson
från Kloster.]

{§15.}
Föredrogs Konungens Befallningshaf-
vandes utslag angående Hilma Kristina
Hamlins försörjningsrätt inom Jäders
socken, och skulle, när uppgift å kost-
naden för hennes lasarettsvård erhållits,
räkning å beloppet tillställas Jäders socken.

[MARG: Ang. Hilma Kr. Hamlin
fr. Jäder.
Räkning 18.3.99.]

{§16.}
För afgifvande af yttrande hade
från Konungens Befallningshafvande till
Kommunalnämnden remitterats en an-
sökning från Bestyrelsen för det Landt-
bruksmöte som kommer att hållas i E-
skilstuna instundande sommar om till-
stånd för Eskilstuna Bryggeriaktiebolag, Dis-
ponent Herman Egnell och Nya Bryggeriaktie-
bolaget i Eskistuna, Disponent G. A. Svedin, att
å den inom socknens område belägna
utställningsplatsen få utskänka maltdryc-
ker under tiden från och med den 7.

{I Sockenstugan den 11. Februari.}

till och med den 20 Juni - under mötesda-
garne, 15-18 Juni, å de tider då ut-
ställningen hålles för allmänhe-
ten tillgänglig samt en timme efter utställ-
ningens stängning hvarje afton, men
öfriga dagar allenast de timmar då
öfriga ölförsäljningsställen i staden
få hållas öppna-; Och förklarade Nämn-
den sig icke hafva något att emot
ansökningen invända, allenast Besty-
relsen för Landtbruksmötet droge för-
sorg om att nödig polisbevakning,
utan kommunens betungande, anord-
nades å den plats utskänkningen
komme att försiggå.

[MARG: Ang. utskänkning af
maltdrycker under
Landtbruksmötet]

{§17.}
Nämnden gillade Ordförandens åt-
gärd att ur kommunens kassa ut-
betala tolf kronor såsom begraf-
ningshjelp vid Augusta Svenssons
i Sommarviken 45 son Markus Natanaels
frånfälle.

[MARG: Begrafn. hjelp till Augusta
Svensson]

{§18.}
Efter af Löjtnant H. Lindhé lemnad
upplysning att försäljning af Åsby
gård vore ifrågasatt, bordlades frågan
om telefonlednings anskaffande till
Tacktorps fattiggård tills vidare.

[MARG: Telefon till Tacktorp.]

{§19.}
Skräddaren Lundborg, inta-
gen å Tacktorps fattiggård, hade an-
hållit att blifva utskrifven från fat-
tiggården samt lofvat att han skulle,
ifall kommunen ville anskaffa bostad
och betala byra för honom och hans
familj, sjelf draga försorg om sitt
och familjens uppehälle. Med bifall

{I sockenstugan den 11. Februari 1899.}

härtill uppdrog Nämnden åt Tillsynings-
männen vid Tacktorp att jemte Lundborg
anskaffa tjenlig bostad samt garantera
hyresbeloppets utbetalande ur kommu-
nens kassa.

[MARG: Skrädd Lundborg
utskrifves fr. Tacktorp.
{§41}]

{§20.}
På Herr C. A Lindqvists förslag till-
delades Enkan Lindberg från
Karlsro i Nyfors, såsom tillfälligt under-
stöd en half famn ved, hvilken Herr
O. Eriksson mot ersättning ur kommu-
nens kassa åtog sig att leverera.

[MARG: Enkan Lindberg]

{§21.}
Protokollet skulle justeras vid nä-
sta sammanträde.

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeras
/C. Ax. Borgström/
/C, Hyltén Cavallius,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 februari 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104689.

Personrelationer