Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 februari 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 februari 1893

Anmärkning

{1893 den 11 Februari i Sockenstugan}

Närvarande voro nämndens
samtliga ledamöter.

§9.
Nämnden godkände till utbetalning af
Kommunens Kassa ett belopp af
12 Kronor 50 öre begrafningshjelp
för aflidne arbetaren C. A. Asplund
från Gustafslund.

[MARG:{C.A. Asplund
begrafningshjelp}]

§10
Som arbetaren Carl Magnus Nilsson
i Westermarken N:o 3 öfvergifvit
sin hustru jemte makarnes åtta min-
deråriga barn utan medel till
uppehälle samt hustrun, enligt läkare
betyg, är oförmögen att genom
arbete försörja sig och makarnes
minderåriga barn, så understöddes
hon medels 10 Kronor Kontan
samt, en half famn ved, nämn-
den beslöt att dessa belopp
skulle få utgå af Kommunens Kassa
men återsökas af Eskilstuna
Stad, hvilken anses vara makarne
Nilssons försörjningsort.

[MARG:{Carl Magn. Nilsson
fr. Eskilstuna}]

§11
FattigvårdsStyrelsen i Norrköping
hade i ansökning yrkat utbekom-
ma ersättning för understöd till
en Smedsarbetare Ernst Herman
Rehnström, hvilken lider af fallan
desot och blifvit intagen på Fattig
vårdsinrättning; då bemälde
Rehnström vid understödets till
delande icke egde hemortsrätt i

{1893 den 11 Februari i Sockenstugan}

Fors Socken, Så skulle ordföranden i
afgifvande förklaring bestrida bifall
till ansökningen.

[MARG: {Ernst H. Rehnström
fr. Norrköping}]

§12.
För att söka åstadkomma en verk-
sammare tillsyn öfver bettlare och
lösdrifvare beslöt nämnden att utom
den i § 25 i protokollet för den 24 Febru
ari sistlidet år bestämda ersätt
ning för hvarje anhållen lösdrifvare
eller bettlare dessutom skall ut-
betalas fem Kronor af Kommunens kassa.

[MARG:{Bettlare och
lösdrifvare}]

§13.
Sedan, i anledning af framstäld ansök-
ning om ersättning af Eskilstuna Stad
för understöd till enkan Maja Stina
Lindberg i Carl Johanstorp, förklarande
Styrelsen medgifvit krafvets befogen-
het och förklarat Staden skyldig ersätta
understöd enligt 1§ i fattigvårdsförord-
ningen, så beslöt nämnden låta
härvid bero samt återkalla ansök-
ningen i fråga.

[Marg:{Maja Stina Lindberg
fr. Eskilstuna}]

§14.
I ansökning hade Stockholms Stads
fattigvårdsnämnd yrkat ersättning för
vårdande å Södra Barnbördshuset
af pigan Elsa Maria Ågren från
Björktorp; Som bemälda qvinna eger
hemortsrätt i Fors samt understödet
varit föranledt af sådant behof,som
omförmäles i 1§ af Kongl. förord
ningen om fattigvården i riket,

{1893 den 11 Februari i Sockenstugan}

så skulle ordföranden i afgifvande för
klaring medgifva krafvets befogenhet.

[MARG: Elsa Maria Ågren
å Barnbördshus}]

§15.
I anledning av framstäldt yrkande om
förhöjning af det för enkan Wilhelmina
Bergendahl utgående understödsbe-
loppet från tio till tolf Kronor
i månaden beslöt nämnden, efter
hållen öfverläggning, att denna fråga
skall tills vidare hvila, dels för
inhemtande af närmare utredning
i saken, dels ock för att efterhöra
om inackordering för henne på
annat håll.

[MARG:{Wilhelmina Bergendahl}]

§16
Från Hospitalet i Nyköping
hade kommit underrättelse att
pigan Johanna Maria Carlsson
från Brödraborg den 5 dennes
blifvit från hospitalet utskrifven
som frisk och återsänd till hem-
met; i anledning häraf beslöts att
ordföranden skall återfordra hvad
af afgiften återstår från den 5 Febru
ari till den 30 Juni; att Målaren
C.E.A. Carlsson, flickans fader, skall
affordras half afgift från den 1
Januari till den 5 dennes, eller ut-
skrifningsdagen, men kostnaden för
hemsändning m.m. endast träffa
Kommunal Kassan

[MARG:{Johanna Maria Carlsson
från Hospitalet}]

§17.
Nämnden delgafs Konungens Befall-
ningshafvandes utslag den 31 sistlidne

{1893 den 11 Februari i Sockenstugen}

Januari hvarigenom Taxinge Socken
blifvit ålagd ersätta Fors Socken under-
stöd för artilleristen Johan August
Olsson, numera afliden; nämnden
beslöt att utslaget skall delgifvas
Taxinge Socken samt förskjutna be-
loppet vederbörligen uttagas.

[MARG:{Johan Aug Olsson
fr. Taxinge}]

§18.
Föredrogs ett protokollsutdrag från
FattigvårdsStyrelsen i Eskilstuna af
innehåll, bland annat, att hustru
Augusta Sofia Andersson, om hvilken
protokollet för den 17 sistlidne decem-
ber §174 handlar, den 12 i sistnämnda
månad framfödt ett barn, och att hon
nu erhåller fortgående understöd, till
följd hvaraf hon enligt förut fattadt
beslut, skulle förflyttas till fattiggården
Tacktorp; nämnden beslöt dock att
härmed skall tills vidare anstå tills
blidare väderlek inträffar.

[Marg: Aug:a Sofia Andersson}]

§19.
Anmäldes att Erik Sigurd Lundin olof-
ligen begifvit sig från fattiggården, hvarjem-
te Svarfvaren C.E. Lindfors tagit
honom till sig i lära; nämnden beslöt,
låta härvid bero, men afslog Lindfors
begäran att från anstalten utbekom-
ma de nya kläder gossen bekommit
till jul.

[Marg:{Erik Sigurd Lundin}]

§20.
Uppå framstäld begäran beslöt nämn-
den tilldela enkan Brita Carlsson vid
Lundby en half famn ved, som inköpes

{1893 den 11 Februari i Sockenstugan}

af ledamoten Herr O. Eriksson i Lund-
by.

[MARG:{Brita Carlsson vid
Lundby}]

§21.
Ledamoten J. G. Andersson i Stenby
inbetalade till Kommunens Kassa
två Kronor böter enligt §8 i proto-
kollet här ofvan.

[Marg:{Två Kronor böter}]

§22.
Beslöts att detta protokoll skall
justeras vid nämndens nästa sam-
manträde.

[Marg:{Protokollet}]

Som ofvan

/A Svedin/

Justeradt

/Joseph Jonson/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 11 februari 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104688.

Personrelationer