Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 oktober 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 oktober 1888

Anmärkning

{1888 den 10 Oktober}

Närvarande: Undertecknad Ordförande
samt Herrar S. Persson, Fr. Persson A.G.
Andersson, C.G. Pettersson och C.O. Jons-
son samt suppleanten C.A. Thorild

§121.
Protokollet för nästföregående samman-
träde upplästes, justerades och godkän-
des.

[MARG: {Protokollet}]

§122.
Föredrogs Torpa Sockens i Westmanlands
ansökning om åläggande för Fors Socken "att
genast afhemta och för framtiden draga för-
sorg om Maria Lovisa Larsson och hennes
två barn, utan äfven godtgöra Torpa Sockens
FattigvårdsStyrelse hvad Styrelsen under Septem-

{1888 den 10 Oktober}

ber månad måst utgifva till underhåll åt Maria
Lovisa Larsson och hennes barn jemte hvad
sökande Styrelsen kan nödgas vidare utgifva
för ofvan bemälda familj"; och beslöt nämn-
den lemna ordföranden i uppdrag att i af-
gifvande förklaring bestrida bifall till ansök-
ningen i fråga, då icke ens uppgifvits än
mindre styrkts att det lemnade understö-
det varit föranledt af sådant behof som
omförmäles i 1§ af gällande fattigvårds-
förordning.

[MARG:{Torpa Socken}]

§123.
Beslöts att af befintliga hundskattemedel
skall åt Brita Sjöquists son anskaffas
en fullständig beklädnad af rock, byxor
och väst samt åt enkan Erssons son
Adolf en rock.

[Marg:{Kläder}]

§124.
Rörande den i §114 här ofvan omnämnda
drängen Anders Larsson hade nu boupp-
teckning erhållits, men som denna befanns
i vissa delar oriktig, så erhöll nu leda-
moten A.G. Andersson i Kohlsta i upp-
drag att verkställa ny verklig bouppteckning
i enlighet med de anteckningar som å boupp-
teckningsinstrumentet blifvit gjorda och
derjemte betala den aflidnes skuld för
begrafning m.m.; och skulle A.G. Andersson
ega att tills vidare omhändertaga den af-
lidnes tillhörigheter, tills de kunna varda å
auktion försålda för Kommunal Kas-
sans räkning.

[MARG:{Arfsmedel}]

{1888 den 10 Oktober}

§125.
Nämnden beslöt att i förslaget till Stat
för nästa år skall upptagas ett belopp
af 100 Kronor till aflöning åt barnmorska

[MARG:{Barnmorska}]

§126.
Barnmorskan Mina Nyström hade, med
begäran om ersättning, inlemnat en räkning
å 5 Kronor för biträde vid förlossning af
Muraren C.J. Erikssons vid Äppelviken
hustru; och beslöts att beloppet skall till
henne utbetalas, då familjen Eriksson be-
finner sig i alldeles utblottad belägenhet.

[MARG:{Räkning å förlossning}]

§127.
Till sockneombud att närvara vid blifvan-
de mantalsskrifning med Fors Socken för
nästkommande år utsåg nämnden bland
sina ledamöter ordföranden, Materialför-
valtaren A. Svedin, hvilken äfven skall
ega att meddela uppgift om dem som
för fattigdom, ålderdom samt sjuklighet eller
andra förhållanden böra befrias från utgöran-
de af personella utskylder.

I händelse af förfall för den nu utsedde
skall ledamoten Arrendatorn C.G Pettersson
i Gredby inträda i hans ställe såsom ombud
med samma åliggande och befogenhet.

[MARG:{Mantalsskrifning}]

§128.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
vid nämndens nästa sammanträde.

[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan

/A. Svedin/

/A;G; Andersson/
/C.O.Jonsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 oktober 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104683.

Personrelationer