Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 november 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 november 1897

Anmärkning

{1897 10 Nov.i Sockenstugan}

Närvarande voro samt-
lige kallade ledamöter

§141
I anledning af en från förste
läraren vid Nyfors skola ingången
skrifvelse med anhållan,att,som 2:ne
sliparen Per Albert Andersson i Grind-
stugan 69 Nyfors,tillhörige i skol-
åldern varande barn Albert Herman
och Anna Elisabeth ej kunde fort-
sätta skolan af brist på kläder,
hvilka fadren,som ligger sjuk i
lungsot ej kunnat anskaffa,
församligen måtte härvidlag
träda hjelpande emellan;
och beslöt Nämnden att bemälde
barn skulle erhålla hvar
sin omgång kläder,hvars kost-
nad skulle tagas ur hund-
skattemedlen,och uppdrogs åt fjer-
dingsman C.A.Thorild att i stället
för vederbörande distriktsledamot,
som vore stadd på längre resa,
härom gå i författning.

[MARG:{P.A.Anderssons
barn,beklädnad}]

§142
Inför Nämnden upplyste ordf.,
att han haft telefonsamtal
med hospitalsläkaren i Nyköping
hvilken gjort förfrågan,huruvida
fattighjonet Joh.Aug.Pettersson,för
hvilken enl §136 härofvan sökts
plats nu strax behöfde sändas till
annat hospital eller ock afbida
någon tid,tills plats blifve
ledig i Nyköping;och beslöt
Nämnden at,enär bemälde patient
ej alls vore vådlig eller farlig för

{1897 10 Nov.i Sockenstugan}

sin omgifning vid Tacktorp,der
han vistas,han skulle få invänta
blifvande ledig plats vid hospitalet
i Nyköping.

[MARG:{Hospital
Joh.Aug.Pettersson}]

§143
Inför Nämnden föredrogs ett till
densamma från helsovårdsnämnden
i Eskilstuna stäldt protokollsutdrag
för den 2:dra dennes af innehåll,att,
då den del af stranden mot Eskil-
tunaån,som ligger ligger emellan
stenvallen utanför Kyrkan och den
punkt,der stadens strandskoning
nedanför sockenstugan slutar,be-
finner sig i ett för sundhet och
snygghet mycket otillfredsställande
skick,i det att derstädes samlas
en mängd flytande orenlighet,del-
vis kommande från en der utmyn-
nande äldre kloakledning från Fors
socken,samt derhjemte löf och af-
skräden fått samlas,utan att
åtgärder vidtagits för deras bort-
förande,helsovårdsnämnden derom
velat underrätta Kommunalnämnden
i egenskap af Fors sockens helso-
vådsnämd,på det åtgärder måt-
te vidtagas för platsens snara
rengöring och fyllning;och beslöt
Nämnden,som nu strax å
platsen anstälde syn,hvarvid
befans,dels att den från Fors socken
eller rätare Nyfors kommande äldre
kloakledningen numera icke
alls begagnas,i det att Nyfors
anlagt ny kloakledning på
andra sidan prestgården,dels

{1897 10 Nov.i Sockenstugan}

att den å bemälde plats utmynnande
stentrumman synes komma från
sockenstugan liksom den å samma
plats utmynnande brädtrumman,
och genom hvilka båda utmynnin-
gar orenlighet flyter,kommer
från Stadens Komministerboställe,
dels att den samling af löf
och afskräden,som å den upp-
gifna platsen hopas,hindras
att bortföras med strömmen genom
stadens ett stycke ut i strömmen
och till midten af ifrågavarande
plats framdragna strandskoning,
af hvilket allt sålunda framgår
att det är stadens och icke Fors
sockens helsovårdsnämnd som
eger befogenhet och äfven om den så vill skyldig-
het att ingripa på denna för öfrigt
ganska afsides liggande plats-
att Ordf.skriftligen skulle meddela
stadens helsovårdsnämd,att dess
skrifvelse icke kunde på grund af
det slut,hvartill förbemälde helsovårdssyn
kommit,till någon Kommunal-
nämndens åtgärd föranleda.

[MARG:{Helsovård
Kyrkplanen}]

§144
Beslöts att detta protokoll skulle
justeras vid nästa sammanträde

[MARG{Protokoll}]

Justeradt.

/Joseph Jonson/

/H.Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 november 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104682.

Personrelationer