Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 oktober 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 oktober 1877

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalnämn-
dens i Fors Socken sammanträde i Socken-
stugan den 10 Oktober 1877.

Närvarande:
Ordföranden Herr G. A. Svedin
vice Ordföranden P. G. Andersson samt
Herr Lambert F. Ståhlberg vid Ståhlfors
Herr Jonas Ersson i Stenby
Herr A. G. Andersson i Kohlsta
Herr P. G. Haglund i Lundby
Herr A. F. Eriksson i Flacksta och
Herr P. G. Pettersson i Gredby, hvarjem-
te anmäldes förfall för J. E. Andersson.

{§ 1.}
Vice länsmannen, poliskommissarien Aug. Johansson infann sig
och anmälde, att ogifta Mathilda Tillbom, skrifven på Fors
Socken, oaktadt det henne genom Konungens Befallningshaf-
vandes Beslut den 31 sistlidne Juli gjorda föreläggande att
inom en månad från delgifningsdagen den 15 sistlidne Au-
gusti skaffa sig laga försvar ännu fortfore med ett lös-
aktigt och kringstrykande lefnadssätt, samt att hon på
senare tiden varit af polisen i Eskilstuna tagen i förvar
för ofvannämnda förseelser; och beslöt nu nämnden med
anledning häraf att med återställande af de remitterade
handlingarne härom hos Konungens Befallningshafvande
göra anmälan under yrkande af bifall till den i ärendet
gjorda framställning.

{§ 2.}
Föredrogos handlingarne i målet mellan Kommunal nämn-
den och Eskilstuna Stad angående Skrädderiarbetaren
C. O. Lundgren från Westermarken/ N:o 69 F. D./; och beslöt
nämnden, då ersättning nu lemnats för det ifrågavarande
Lundgren tilldelade understöd, samt staden derjemte er-
känt sin skyldighet att för framtiden om honom taga
vård, något vidare fullföljande af ifrågavarande mål
ej skulle ega rum, hvarom protokollsutdrag skulle till
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande öfverlämnas.

{§ 3.}
Enkan Christina Norstedt företrädde och anhöll att i anseen-
de till sin nödstälda belägenhet och emedan hennes lytta
dotter Eugenia vore sängliggande sjuk hemma i åtnjutande
af något understöd; och beslöt Nämnden tilldela henne ett
tillfälligt understödsbelopp af 10 Kronor, hvilka nu ock
till henne öfverlemnades.

{§ 4.}
Beslöts att enkorna Maria Christina Lundgren, född 1806, och
Catharina Westerlund, född 1804, skulle såsom utfattiga och orkes-
lösa samt saknande vård och underhåll af annan, erhålla
hyreshjelp från och med den 1 dennes: Lundgren 3 Kronor i hvar-
je månad och Westerlund 9 Kronor för hvarje 1/4 år.

{§ 5}
Beslöts att detta protokoll skulle justeras vid nämndens nästa
sammanträde, hvilket utsattes att ega rum här i Sockenstu-
gan nästa Lördag den 13 dennes kl. 10 f.m.

/A. Svedin./

Uppläst och godkändt den 13 Oktober.
/P G Anderson/
/A, F, Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 oktober 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104684.

Personrelationer