Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 mars 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 mars 1900

Anmärkning

{Vid Tacktorp den 10 Mars 1900}

Närvarande:
Nämndens ledamöter undantagan-
des Herrar C.Hyltén-Cavallius och A.J.
Korell frånvarande med samt C.A.
Borgström utan anmält förfall.

{§ 24.}
Af Herr C.S. Starck hade för G.Olsson Bings

{Vid Tacktorp den 10 Mars 1900}

begrafning utbetalts 15 Kronor 12 öre, hvilket
belopp skulle af Kommunens Kassa ersättas.

[MARG:Bings begrafning]

{§ 25.}
Sedan skatt för 112 st hundar numera
blifvit erlagd skulle förteckning deröf-
ver tillställas såväl Nämndens samtlige
ledamöter som v. Länsman K.A. Petersson,
för den händelse någon hundegare ännu urakt-
låtit erlägga föreskrifven skatt.

[MARG:Hundskatt]

{§ 26}
Från Sömmerskan Carolina Lind i
Eskilstuna, som för närvarande åtnju
ter 50 Kronor årligen ur Rothoffska fonden,
hade anhållan framkommit att det-
ta belopp måtte höjas till 100 Kronor,
men då Nämnden ej hade sig bekandt i
huru stort behof af hjelp Lind befunne
sig, bordlades frågan tills utredning deruti af
Herrar Thorild, Widlund och Lindqvist
förebragts.

[MARG:Carol. Lind af
Rothoffska fonden]

{§ 27.}
Föredrogs Konungens Befallningens Be-
fallningshafvandes i Södermanlands län
utslag af den 2:a innevarande Mars med å-
läggande för Fors Socken att ersätta till
enkan Carolina Hallgren af Eskilstuna
Stad utgifvet understöd under år 1899 med
tio Kronor; hvilket utslag med godkännan-
de lades till handlingarne.

[MARG:Carolina Hallgren
fr. E:tuna]

{§ 28.}
Enkan Anna Lotta Larsson, om hvars
hemortsrätt tvist med Klosters Socken pågår,
hade hos Herr S. Starck gjort anhållan
om månadsunderstödets höjande från 4
till 5 Kronor; då Nämnden ansåg att hon kun-
de vara f. Kyrkovaktaren Goffe till någon hjelp,
bifölls denna anhållan.

[MARG:Anna. Lotta Larsson.
fr. Hof.]

{Vid Tacktorp den 10. Mars 1900.}

{§ 29}
Nämnden beslöt att aflidne arbetaren
Brendts från Flackersta 2:ne barn, derest ej
deras syskon ville draga försorg om dem,
skulle intagas vid Tacktorp dock skulle
den äldre af gossarne, om platsen ännu
stode till buds, få komma i tjenst hos O.
Andersson i Röksta, Klosters Socken, hvilken
förut gjort anhållan att få en gosse från
fattiggården.

[MARG:Brendts barn]

{§ 30.}
På framstäld begäran beslöt Nämnden
söka friplatser vid Bie under en termin
instundande sommar för följande:

Johan David Carlström,
A.W. Fernström och hustru samt
C. Aug Andersson Hjelm.

[MARG:Friplatser vid Bie]

§ 31
Från Fru Willing i Nyfors framstäld
begäran om en hjelpgumma från Tack-
torp öfverlemnades åt tillsyningsmännen.

[MARG:Hjon till hjelp.]

{§ 32.}
Herr S. Starck förmälde att den äld-
ste af afl. Sliparen Hallqvists söner, som inta-
gits vid fattiggården, vore behäftad med
bråck; med anledning häraf uppdrog
Nämnden åt förståndaren att vid
lämpligt tillfälle rådfråga läkaren om hvil-
ka åtgärder härför borde vidtagas.

[MARG:Hallqvists, bråck.]

{§ 33}
På tillsägelse förekommo de af gårdens
hjon som hade något att, erinra, hvarvid
Lars Lans klagade såväl öfver att han
fått dålig mat som att han mist sin
månadsaflöning. Då emellertid Lans
inför tillsyningsmännen beljugit före-
ståndaren samt visat sig uppstudsig,

{Vid Tacktorp den 10 Mars 1900}

tilldelades Lans i föreståndarens när-
varo en allvarlig varning.
J.A. Bergenholtz tilldelades för sin
månhet om kreaturen 2 Kronor extra.

[MARG:Hjonens förekallande]

{§ 34}
Då föreståndaren J.O. Jansson un-
der det förflutna haft många obehag
genom ofvannämnde Lans m fl. hjons
uppförande men det oaktadt skött
sin tjenst till Nämndens fulla belå-
tenhet, beslöts att såsom en gärd
af tacksamhet öfverlemna såsom jul-
gåfva till honom och hans hustru
50 Kronor, hvilket nu verkstäldes på
samma gång de tackades för troget
och träget arbete.

[MARG:Föreståndarens jul-
gåfva.]

{§ 35.}
Då Herr C.A. Borgström ej an-
mält giltigt skäl för sitt uteblifvan-
de från detta sammanträde fäldes han,
jemlikgt § 39 i Kongl. Förordningen om
Kommunalstyrelse på landet, att för för-
fallolös utevaro från Nämndens sam-
manträde böta två Kronor, att an-
vändas till extra förplägning åt hjonen
vid Tacktorp.

[MARG:Borgström, böter
för frånvaro.]

{§ 36.}
Protokollet skulle justeras vid
nästa sammanträde.

[MARG:Protokollet]

Som ofvan

/H. Persson/

Justeradt

/HJ. Lindhé/
/O. Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 mars 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104680.

Personrelationer