Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 maj 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 maj 1901

Anmärkning

{Helsovårdssyn den 10 Maj 1901.}

Närvarande:Nämndens dertill utsedde
ledamöter.

{§1.}
Vid denna dag företagen helsovårds-
syn hafva följande förhållanden fun-
nits vara af beskaffenhet att böra
för Kommunalnämnden anmälas,
hvarjemte nedan framställes förslag
till förelägganden för bristfällighe-
ternas afhjelpande:

1:o.Å den del af Gredby hemman,
som arrenderas af Axel Andersson,
fanns i närheten af Jernvägsverksta-
den,på samma plats som föregående
år,ett större upplag af latrin och
annan orenlighet,hvilket upplag å
norra sidan bör täckas med jord;

2:o.Det täckdike,som leder slask-
vatten och urin från Gredby gård var
i närheten af slaskbrunnen igenra-
sadt så att orenligheten ej har fritt
aflopp,hvarjemte det öppna diket
på sydvestra sidan af gamla lands-
vägen bör rensas.Egaren till Gredby
gård Herr E.Åselius,som var vid synen
närvarande,lofvade att utan föreläggan-
de vidtagna nödiga förbättringar härut-
innan;

3:o Det dike,som finns på nordvestra
sidan af Fanjunkare Hägerströms tomt
befans igenväxt så att det qvarhöll i stället
för att afleda vattnet;och lofvade nämnde
Hägerström att rensa detsamma,hvarjem-
te Expressföreståndaren C Åhman,som ar-
renderar jorden,bör besörja dess fortsättnings
upprensning till trumman under allén;

{Helsovårdssyn den 10 Maj 1901.}

4:o Å den till kyrkoherdebostället Tuna höran-
de bakgården bör i anseende till går-
den belägenhet invid allmänna landsvä-
gen samt det förhållande,att portarna åt
vägen ofta stå öppna-för bibehållande
af snygghet inrättas en soplår eller
soptunna med lock;

5:o Vid Skjulsta fabrik funnos en del
latrinkärl otäta, hvarjemte urinen ge-
nom rännor ledes ut genom väggen,
hvilka förhållanden tarfva ändring;

6:o Hos Slagtaren C.J.Johansson i Kolsta
var golfvet i slagteriet trasigt och bör lagas,hvar-
jemte anmärktes,att i det rum,der
korftillverkningen bedrifves,väggarna
böra målas med ljus oljefärg;

7:o Sedan upplyst blifvit,att hos
Slagtaren A.F.Carlsson vid Lundby tegelbruk
köttet af ett slagtadt kokreatur dagen före
synen blifvit kasseradt och nedgräft e-
medan det innehållit tuberkler samt
att ett parti deraf,cirka 20 kg.,nu för-
varades i det rum der korftillverknin-
gen plägade ske för att,enligt lemnad
förklaring,kokas och användas till svin-
föda,nedgräfvdes äfven detta parti i
gödselstacken.Ofvannämnda rum-en
bryggstuga-var försedt med tak af bräder,
lagda på större och mindre afstånd från
hvarandra samt väggar af liknande be-
skaffenhet,och således för sitt nuvarande
ändamål fullkomligt odugligt;och

8:o Invid det vid Snälltorp belägna af
H.Sjöströms enka i Nyfors N:o 9 använda svin-
huset bör,till förekommande af markens
försumpning,upptagas ett efter norra slutt-
ningen gående dike,hvarjemte gödselstacken

{Helsovårdssyn den 10 Maj 1901}

bör uppläggas på norra sidan af och nö-
digt aflopp beredas från svinhuset.

{§2.}
Med anledning af de anmärkta
missförhållandena föreslås,att Kom-
munalnämnden måtte,{dels},med stöd
af gällande Helsovårdsstadga och för Fors
socken utfärdade särskilda ordnings-
föreskrifter,{ålägga}

{Arrendatorn Axel Andersson i Gredby:}att
låta,inom fjorton dagar efter delfåendet,
med jord täcka norra sidan af det
upplag af latrin och annan orenlighet,
som finnes upplagdt öster om och i när-
heten af O.-F.-W:s jernvägsverkstad,hvar-
jemte han förbjudes,att under somma-
rens lopp föröka eller kringsprida upp-
laget;

{Expressföreståndaren Carl Åhman;}att
låta före den 15 instundande Oktober rensa
och upptaga det dike,som leder från norra
hörnet af Fanjunkare Hägerströms tomt
till allén,äfvensom rensa trumman
under allén så att vattnet måtte få
fritt aflopp;

{Firman Åhlén & C:o i Eskilstuna:}att
låta före den 15 instundande Juli till af-
trädena vid Skjulsta qvarn och fabrik an-
skaffa täta kärl i stället för de bristfäl-
liga samt anordna urinrännorna så,
att de ledas ned i kärlen i stället för ut
genom afträdenas väggar;

{Slagtaren C.J.Johansson i Kolsta:}att före
den 15 instundande Juli låta,vid vite af
Tio kronor,med ljus oljefärg måla väggar
och tak i det rum der korftillverkningen be-
drifves,äfvensom laga golfvet i slagteriet;

{Helsovårdssyn den 10 Maj 1901.}

{Slagtaren A.F.Carlsson i Lundby tegelbruk:}
att före den 15 instundande Juli låta,vid
vite af Tjugu kronor,pålägga lämpligt yt-
tertak samt invändigt brädfordra och
med ljus oljefärg måla väggar och
tak i det rum i brygghuset der korf-
tillverkningen bedrifves,äfvensom,för i-
akttagande af renlighet och snygghet vid till-
verkningen,bekläda borden med zink-
plåt,såvida han ej föredrager att an-
skaffa bord af cementmosaik;och

{H Sjöströms enka i Grindstugan N:o 9:}att
låta före den 15 nästk.Juli till nordvestra sidan af svinhuset vid
Snälltorp flytta den nuvarande gödselstacken
samt,till förekommande af markens för-
sumpning,upptaga ett dike efter norra
sluttningen för afledande af gödsel-och
dagvatten,äfvensom att till detta dike bereda
nödigt aflopp från svinhuset;

{dels hemställa}till innehafvaren af
kyrkoherdebostället,Kontraktsprosten m.m.
A Sjöholm huruvida han icke ville gå i
författning om anskaffande af en sop-
lår eller soptunna med lock,att uppställas
på boställets bakgård.

Som ofvan

/H.Persson/

/C.Hyltén Cavallius/

/Erik Laurén/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 maj 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104679.

Personrelationer