Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 november 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 november 1894

Anmärkning

{1894 den 10 November i Sockenstugan}

Närvarande: Undertecknad ordförande,
samt Herrar S. Persson, H. Persson, Thorild,
Korell, Westersson, Andersson, Eriksson
och Jonson, hvaremot förfall anmäl-
des för Herr C. S Starck.

§135.
Föredrogos, för förklarings afgifvande, hand-
lingarne i fattigvårdsmålet, rörande pigan
Maria Helena Andersson; och som nu ut-
redt vore, att det till bemälda qvinna ut-
gående understöd vore af fortgående beskaf-
fenhet Skulle ordförande i afgifvande
förklaring medgifva krafvets befogenhet,
hvarjemte tillika beslöts, att Maria He-
lena Andersson och hennes barn Skola till
vård och underhåll intagas å fattig-
gården, hvarom ordföranden eger gå i för-
fattning.

[MARG: {Maria Helena Andersson}]

§136.
I anledning af Skrifvelse från bokför-
läggaren F. A. Wingborg i Stockholm beslöt
nämnden att för Kommunens räkning sub-
Skribera å ett af honom till utgifvande på
tänkt arbete eller tidskrift för kommu-
nala angelägenheter och för hvilken tid-
Skrift kostnaden blir tre kronor per år.

[MARG: {Tidskrift för
kommunala angel.}]

§137.
Nämnden uppgjorde förslag till blifvande
mantalsskrifning å de personer, hvilka
för sjukdom eller fattigdom böra befrias
från erläggande af mantalspenningar för år
1895, och hvilket förslag Skall föreläggas Stäm
man vid utlyst sammanträde den 14 dennes

[MARG: {Uppgift till
Mantalsskrifning}]

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/H. Persson/
/O Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 november 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104681.

Personrelationer