Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 juni 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 juni 1882

Anmärkning

{1882 den 10 juni.}

Närvarande: Undertecknad, ordförande samt
Herrar P. G. Andersson i Kohlsta,
A. G. Andersson i Kohlsta,
Jonas Ersson i Stenby,
E. Eriksson i Tacktorp och
C. G. Pettersson i Gredby

§15.
På sätt näst föregående § i protokollet härofvan
angifver sammanträdde nu nämnden å
Gredby hemmans egor för att utröna, om
de i näst föregående § gifna föreskrif-
ter blifvit iakttagna; och befunnos nu,
större delen af latrinupplagen bortförda
eller tillräckligt täckta, så att nämnden
ej fann skäl deremot göra anmärkning;
hvad beträffar Trädgårdsmästaren A. Söder-
quists latrinupplag å Knoptorps egor
hade nämnden sig bekant, att desamma
blifvit öfvertäckta med halm, så att
största faran för spridande af ohelsosam
stank derifrån vore undanröjd; dock
åtogo sig nämndens ledamöter Herrar P.
G. Andersson och A. G Andersson i Kohlsta
samt C. G. Pettersson i Gredby att före
nämndens nästa sammanträde hålla
syn derstädes samt då inför nämnden
föreslå möjligen erforderliga åtgärder
[MARG:{Syn i helsovårdshänseende}]

§16.
Som förre Drängen Aed. Joh. Carlsson
från Hagstugan efter lång sjukdom
aflidit å lasarettet utan att efterlemna
annan tillgång än tillsammans 7 kronor och då in-
gen funnes, som kunde kännas skyl-
dig att bekosta hans vård å lasarettet
eller hans begrafning, beslöt nämnden

{1882 den 10 Juni}
i enlighet med gällande förordning angående
fattigvården, att ofvannämnda kostnad,
tillsammans 20 Kronor 20 öre, skall efter
afdrag af den aflidnes ofvanberörda
tillgång 7 Kronor, gäldas af Kommu
nens medel; skolande dock det sålunda
utbetalda beloppet 13 Kronor 20 öre
återsökas af Thorhälla socken, derifrån
ifrågavarande person sistlidne höst
hit till Kommunen inflyttad, och inom
hvilken han sålunda bör ega hemortsrätt.
[{MARG: Dr. And. Joh Carlsson
tillhör Thorshälla S:n}]

§17.
I och för bestämmande af underhåll för
Kommunens fattiga under nästinstundande
halfår beslöt nämnden att sammanträda
i Sockenstugan Lördagen den 17 dennes kl
12 på dagen, då detta protokoll jem-
väl skall justeras.
[MARG: Sammanträda]

Som ofvan
/A. Svedin./

Den 17 Juni uppläst och godkändt
/P, G, Anderson/
/A, F, Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 juni 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104675.

Personrelationer