Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 januari 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 januari 1895

Anmärkning

{1895 den 10 januari i Sockenstugan}

Närvarande voro: Undertecknad
Ordf. samt Herrar C. A. Thorild, J. Jon
son, H. Persson. O. Eriksson. G. Anders
son, C. Fahlborg, G. Larsson och C. A.
Lindqvist, hvaremot ledamöterna
S. Starck och A. Korell voro från-
varande med godkändt förfall.

§1.
Nämnden beslöt att liksom förut
socknen skulle, i och för bättre tillsyn
och handhafvande af fattigvården, indelas
i 10 distrikt att förestås af hvar sin
ledamot sålunda:

{1:ste Distriktet: Herr J. Jonsson}
Skogstorp, Rosenholms Qvarn, Rosen-
bergs Qvarn, såg och tegelbruk, Kälby,
Skjulsta med tillhörande lägenheter samt
Skjulsta Fabrik.

{2:dra Distriktet: Herr. A. J. Korell}
Wiby, Berga, Mesta, Lagersberg, Löppinge
samt Fröslunda

{3:dje Distriktet: Herr G. Andersson}
Stenby, Åsby med. underlydande, Tacktorp
Frönäs, Hattran, Faskunge och Faskungstorp

{4:de Distriktet: Herr C. Fahlborg}
Hagby med underlydande

{5:te Distriktet: Herr H. Persson}
Flackersta, Svallinge, Flacksta
och Kohlsta

{6:te Distriktet: Herr O. Eriksson}
Lundby, och Gredby med Svanberga samt Gevärs
faktoriet

{1895 den 10 januari i Sockenstugan}

{7:de Distriktet: Herr G. Larsson}
Alla lägenheter {norr} om Grindstugatan
i Nyfors

{8:de och 9:de Distriktet,} gemensamt, Herrar
{C. A. Thorild och C. A. Lindqvist}
Drakeskjölds- och Forsbomsvretarne
Tegelbruket och Tegeldalen, Johanneberg
samt alla lägenheter {söder} om ofvan-
nämnda Grindstugata jemte Wester-
marken till N:o 10.

{10:de Distriktet: Herr S. Starck.}
Alla lägenheter å Eskilstuna jern-
manufaktur Aktiebolag tillhörig mark,
Fors, Stålfors och Eriksdal, Tuna
samt Hof jemte Westermarken från
och med N:o 10.

[MARG: {Distrikts-
indelning}]

§.2. Föredrogs inför Nämnden för
påminnelsers afgifvande handlingar,
rörande, å Eskilstuna lasarett intagna
och der ännu qvarvarande, förra Pigan
Anna Sofia Forslund, omtalad i §146
af Nämndens protokoll för sistlidet år;
och som af berörde handlingar framgår,
att bemälda Forslund synes ega
hemortsrätt icke i Dunkers socken,
som lagsökts för blifvande lasaretts-
Kostnader, utan inom Ärila, så
skulle nu hos sistnämnda sam-
hälle utsökas sagde Kostnader

[MARG: {Anna Sofia
Forslund}]

§3 Enär vid Löflund å Kohlsta egor
nu boende förra Pigan Thyra Susananna
Lagerqvist, enligt prestbetygsutdrag tillhö-
rande Klosters Socken, genom företedt läka-
rebetyg styrkt sig, pågrund af långt fram-
skridet hafvandeskap, oförmögen att sig sjelf
genom arbete försörja äfvensom i saknad
af egna medel och underhåll af andra,

{1895 den 10 januari i Sockenstugan}

så lämnades henne ett tillfälligt un-
derstöd af Tio kronor, och skulle Klo-
sters fattigvårdssamhälle lagsökas såväl
härför som för blifvande nödigt un-
derstöd.

[MARG: {Thyra Susanna
Lagerqvist, Kloster}
10 Kr.]

§4 Hos fattigvårdsstyrelsens hade hustru
Carolina Olsson vid Rosendal genom sin dotter, som
tillfälligt vistades härstädes, anhållit om
understöd, emedan hon tillfölje af genom
ålder nedsatta arbetskrafter vore oförmögen
att sig sjelf försörja; och lemnades henne
ett tillfälligt sådant af Tio kronor; hvar-
jemte ett månatligt understöd af fem
kronor henne beviljades, hvilket allt
skulle utsökas hos fattigvårdsstyrelsen
i Eskilstuna, der hon synes ega hem-
ortsrätt.

[MARG: {Carolina Olsson
Rosendal}
10 kronor]

§5. Med anledning af Enkan Fredrika
Hellqvists, från Sommarviken
med hemortsrätt i Eskilstuna, gjorda framställ-
ning att hon, enär hon fortfarande vore på
grund af yttre skada i ena handen oförmögen
att bidraga till sitt uppehälle, vore i be-
hof af ytterligare fattigunderstöd utöfver det
förut beviljade, fem kronor i månaden,
så beslöt nämnden att nu genom veder-
börande distriktsledamot öfverlemna henne
ett tillfälligt understöd af fem kronor.

[MARG: {Fredrika Hellqvist.
Sommarviken}
5 kronor]

§6. Föredrogs en skrifvelse från Förestån-
darinnan för anstalten för Sinnesslöa barn
i Stockholm af innehåll, att alla platser
vore upptagna och att på grund af ett
20-tal föregående ansökningar någon plats
på flera år sannolikt ej vore att påräkna
för sinnesslöe gossen Carl Ludvig Andersson
från Mamrelund, för hvilken å bemälde anstalt
mfl. andra dylika ställen inträdesplats sökts;
och lofvade vederbörande distriktsledamot under-
rätta

{1895 den 10 januari i Sockenstugan}

gossens fader derom.

[MARG: {Gossen Carl Ludv.
Andersson, sinnesslö
Mamrelund}]

§7. Som aftalat med Eskilstuna Stad, rö-
rande matlagsafgifterna för Westermarken
med innevarande år tilländalöper, så beslöt
Nämnden uppdraga åt Ordföranden att
vederbörligen hos Stadsfullmäktige
i Eskilstuna gå i författning om träffande
af sådant aftal för ytterligare fem år.

[MARG: {Matlagsafgifterna}]

§8. På framstäld förfrågan vid hvilken
tid det vore lämpligast hålla Nämndens
sammanträden, ansågo de allra flesta ledamöterna, att,
med fästadt afseende å egna göromål
den gamla från föregående år sedvanli-
gaste tiden kl 12 på dagen och helst Lör-
dagarne vore lämpligast; och enades
man slutligen om att, då det till
Nämndens behandling föreliggande arbe-
tet för dagen vore af ringa omfång skulle
sammanträdet begynna kl ½ 1 eller se-
nast 1, men i annat fall kl 12.

[MARG: {Tid för sammanträde}]

§9. Protokollet skulle justeras vid
nästa sammanträde.

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 januari 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 juli 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104674.

Personrelationer