Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 juni 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 juni 1893

Anmärkning

{1893 den 10 Juni vid Tacktorp}

Närvarande: Undertecknad ordföran-
de samt Herrar Starck, Eriksson,
J.G. Andersson, Korell, Jonsson
Thorild, S. Persson, H. Persson,
hvaremot förfall anmäldes för
A.J. Westersson till följd af Sjukdom
och F.T. Söderbäck uteblef utan
anmäldt förfall.

§82.
Upplästes Konungens Befallningshafvan-
des i länet utslag den 19 sistlidne Maj
hvarigenom förordnats att Rättaren
Carl Gustafssons enka Anna Gustafsson
född 1860, jemte hennes barn, Sigrid, född
1888 och Elin född år 1890, Skola för
mantalskrifvningsåret år 1893 upp-
tagas i Kloster, och beslöts att utsla-
get skall bland Kommunens handlin-
gar förvaras.

[Marg:{Anna Gustafssons
mantalsskrifving}]

§83.
Upplästes Konungens Befallnings-
hafvandes i länet utslag den 26 sist-
lidne Maj, hvarigenom förklarats, att
folkskoleläraren Johan Amandus
Mellström Skall för innevarande
år uteslutas ur mantalslängden
för Wilhelmina Socken i Westerbottens
län samt i stället upptagas i
Fors Sockens enahanda längd vid
Grindstugan N:o 31; och beslöts, att
detta utslag skall efter behörigt
iakttagande, bland Kommunens
handlingar förvaras till framtida
kännedom och efterrättelse

[MARG:{J.A. Mellströms
mantalsskrifvning}]

{1893 den 10 Juni vid Tacktorp}

§84.
Upplästes Konungens Befallnings-
hafvandes i länet resolution den 19
sistlidne Maj, hvarigenom nämndens
framställning derom att Brita Sofia
Carlsdotter för innevarande
år måtte mantalsskrifvas i
Eskilstuna Stad, blifvit ogillad ; ock
beslöt nämnden låta bero vid
det gifna utslaget

[Marg:{Brita Sofia Carlsdotters
mantalsskrifning}]

§85.
Upplästes Konungens Befallnings-
hafvandes i länet utslag den 9 sist-
lidne Maj, hvarigenom Eskilstuna
Stad blifvit ålagd ersätta Fors Socken
fattigunderstöd för enkan Fredrika
Carolina Hellqvist; och skulle ut-
slaget förvaras för framtida känne-
dom och efterrättelse.

[Marg:{Fredrika C. Hellqvist
fr. Eskilstuna}]

§86.
Upplästes Konungens Befallnings
hafvandes i länet utslag den 9 sist
lidne Maj, hvarigenom Eskilstuna Stad
blifvit ålagd ersätta Fors Socken fattig-
vårdskostnad för pigan Elfrida Al-
bertina Nilsson; och skulle utslaget
förvaras till framtida kännedom
och efterrättelse.

[Marg:{Elfrida Alb:a Nilsson
fr. Eskilstuna}]

§87.
Upplästes Konungens Befallnings
hafvandes i länet utslag den 30 sist-
lidne Maj, hvarigenom Eskils-
tuna Stad blifvit ålagd ersätta
Fors Socken fattigunderstöd för

{1893 den 10 Juni vid Tacktorp}

enkan Johanna Mathilda Bergström;
och beslöts att utslaget skall för-
ras för framtida kännedom och efter-
rättelse.

[MARG:{Joha. Ma. Bergströms
fr. Eskilstuna}]

§88.
Meddelades att Konungens Befallnings-
hafvande i länet genom särskilda be-
slut förordnat att följande personer
skola för innevarande år mantals-
skrifvas i Fors Socken nemligen:

1:o Gårdsegaren Carl Ludvig Fransson, född 1862,
vid Skjulsta.

2:o Enkan Anna Lotta Eckerstedt, född 1828,
och hennes son Carl Oskar Eckerstedt,
född 1869 vid Stenbäcken

3:o Enkan Charlotta Elisabeth Pettersson
född 1844, och hennes barn Lotta, f. 1872,
och Hjalmar, f. 1878, vid Westermarken 29

4:o Lokomotiveldaren Adolf Edvard Moberg
f. 1869, vid Nynäs.

5:o Enkan Ingrid Larsson, f. 1834, vid
Grindstugan N:o 29

6:o Vagnssmörjaren Knut Edvard Hag-
berg, f. 1868, vid Grindstugans fridhem

7:o Smidesarbetaren Johan Aug Löfgren,
f. 1875, vid Lorentsberg B.

8:o Arbetaren Anders Andersson, f. 1840,
hans hustru, född 1847, och deras barn
Anton, Carl f. 1878, och Ingeborg, född 1883,
vid Brickstugan.

9:o Smidesarbetaren Anders Petter Gustafs-
son, f. 1843, vid Grindstugans Johanne
berg

10:o Smidesarbetaren Carl Emil Carlsson, f. 1872,
vid Ågrens Stuga

11:o Förre pigan Elfrida Albertina Nilsson, f. 1863,
och hennes dotter Elfrida Serafia, vid
Westermarken N:o 32

12:o Smidesarb. Gust. Emil Walén, f. 1875,
vid Johanneberg.

13:o Smidesarbetaren Lars Erik Larsson
född 1863, och dennes hustru vid
Grindstugan N:o 3 eller Carlslund

14:o Jernarbetaren Frans August Andersson
Österholm, f. 1867, vid Johanneberg.

15:o Fabriksarbetaren Carl August Wahlberg,
f. 1873, vid Johanneberg.

[MARG:{Mantalsskrifvnings
ärenden}]

§89.
I anledning af framställning från Bruks
patronen A.H. Lindhé å Hagby
derom, att Sofia Persdotter måtte få
utskrifvas från Fattiggården för att
sköta hushållet åt Statdrängen
Alin vid Hagby, beslöt nämnden
bifalla denna framställning samt
att hon då skall åtföljas af sin
dotter, hvarom meddelande skall
göras till bemälde Brukspatron.

[MARG:{Sofia Persdotters
utskrifvning fr Tacktorp}]

§90
Framställning gjordes om understöd
för döfstumma Clara Maria
Holm från Enköpings Näs, nu vid
Kohlsta hos en sin svåger Johansson,
och företeddes dervid intyg, att hon
till följd af sitt lyte vore oförmögen
att endast genom eget arbete för-
värfva lifvets nödtorft; och beslöt
nämnden att efter närmare utred

{1893 den 10 Juni vid Tacktorp}

ning vidare i ärendet besluta.

[MARG:{Clara Maria Holm
fr. Enköpings Näs}]

§91.
I och för förklarings afgifvande före-
drogos handlingarne i målet rörande
pigan Augusta Theodolinda Lönnströms
mantalsskrifvning för år 1893 vid
Forsbomska Vreten N:o 3 eller Karlshäll;
och som uppgiften härom syntes vara
med verkliga förhållandet öfverensstäm-
mande skulle ordföranden i afgifvan-
de förklaring medgifva sådant.

[MARG:{Aug:a Theod Lönnströms
mantalsskrifvning}]

§92.
Föredrogos handlingarne i målet röran-
de arbetaren Carl Johanssons hustrus
och hennes barns mantalsskrifvning i
Hammarby Socken innevarande år; och
skulle efter förutgången utredning ordfö-
randen ega afgifva infordrade påmin-
nelser.

[MARG:{Carl Johanssons hustrus
mantalsskrifvning}]

§93.
Föredrogos handlingarne i målet
rörande arbetaren Carl Arvid Söder-
grens mantalsskrifvning i Stenqvista
Socken för innevarande år; ock skulle
efter förutgången utredning i saken
ordföranden ega afgifva infordrade
påminnelser.

[MARG:{Carl Arvid Södergrens
mantalsskrifvning}]

§94.
Föredrogos handlingarne i målet
rörande arbetaren Anders Gustaf Alm-
qvists mantalsskrifvning i Ärila Socken
innevarande år; och beslöts, att, som
de uppgifter, hvarpå nämnden grun-
dat sitt yrkande om bemälde persons

{1893 den 10 Juni vid Tacktorp}

mantalsskrifvning i Ärila, befunnits orik-
tiga, skulle ordföranden ega återkalla
ansökningen.

[MARG:{And. G. Almqvists
mantalsskrifvning}]

§95
Anmäldes att Smidesarbetaren Carl Fredrik
Eriksson, hvilken sjuk ankommit till
Sommarvik och befunnits sakna egna
medel samt vård och underhåll af
annan, måst tilldelas ett understöd
samt den 3 dennes förpassas till Fattig-
gården; i anledning häraf beslöt
nämnden att beloppet och underhålls-
kostnaden Skola återsökas af Eskils-
tuna Stad, der Eriksson anses ega hem-
ortsrätt.

[MARG:{Carl Fr. Eriksson
fr. Eskilstuna}]

§96.
Å Fattiggården intagne Lars Gustaf
Sundmark företrädde och begärde
blifva från anstalten utskrifven, eme-
dan han blifvit lofvat arbete hos
fabrikör Alfred Backlund, hvari-
genom han skulle kunna förvärfva
sin utkomst; nämnden beslöt att
härom inhemta närmare underrät-
telser samt derefter vidare i saken
besluta.

[MARG:{L.G. Sundmark
vid Fattiggården}]

§97.
Anmäldes att enkan Hedda Sundmark
den 7 dennes blifvit från anstalten
utskrifven sedan hon omhänder-
tagits af sin dotter och måg, Smeds-
arbetaren Åhrnlund, hvilken numera
afflyttat till Westanfors i Westman-
land.

[MARG:{Hedda Sundmark
vid Fattiggården}]

{1893 den 10 Juni vid Tacktorp}

§98.
Beslöts att nästa sammanträde skall
ega rum i SockenStugan Lördagen den
17 dennes kl. tolf på dagen; Herr S.
Persson anmälde förfall för detta
sammanträde.

[MARG:{Sammanträde}]

§99.
Herr S. Persson inbetalade nu till
Kommunens Kassa de i §80 här ofvan
omförmälda böter två Kronor.

[MARG:{Böter för utevaro}]

§100
Ledamoten F. Th. Söderbäck, som från
detta sammanträde uteblifvit utan an-
mäldt förfall fäldes att böta två Kro-
nor till Kommunens Kassa.


[MARG:{Böter för utevaro}]

Som ofvan

/A. Svedin/

Justerad

/H. Persson/
/Sig. Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 juni 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104676.

Personrelationer