Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 december 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 december 1898

Anmärkning

{1898 10 Dec. i Sockenstugan}

Närvarande voro samt-
lige Nämndens leda-
möter med undantag
af Herr J. Korell med
godkändt förfall.

§183.
Upplästes Kon. Befallnings-
hafvandes utslag, hvarigenom
Eskilstuna stad förpligtats
godtgöra Fors socken dels den
15 Oct. detta år till förre koppar-
slagaren Karl Wilhelm Lindmark
utgifvet understöd, fem Kronor,
dels för hans vård vid Tacktorp
med sjuttiofem öre om dagen
från och med intagningsdagen
den 20 i samma månad tills
han derifrån blefve utskrifven,
och skulle utslaget läggas i
förvar bland kommunens
öfriga handlingar.

[MARG: {Karl. Wilh. Lindmark}]

§184.
Föredrogs en skriftlig anhållan
från ogifta Johanna Pettersson
att få understödet höjdt från
4 till 6 kr. i månaden, och be-
slöt Nämnden,- som ansåg att
äfven ett förhöjdt understöd ej
skulle gagna henne tillfyllest,
enär hon svårligen skulle få inne-
bo eller erhålla arbete hos
någon på grund af sin elak-
artade halsåkomma, för hvilken
hon icke kunnat erhålla bot
icke ens genom undergångna
af Kommunen påkostade

{1898 10 Dec i Sockenstugan}

Kurer vid Bie - att hon vid
derom framstäld önskan skulle
få intagas och vårdas vid Tack-
torp.

[MARG: {Johanna Peterson}]

§185
Nämnden beslöt att Slipa-
ren Georg Olsson från Mosebacke skulle, uppå
derom gjord framställning,
få vårdas, vid Tacktorp, enär
han enligt nu företedt lä-
karebetyg genom svår kronisk
bröstsjukdom vore oförmögen till
förvärf af lifvets nödtorft äf-
vensom saknade annan under-
hållsskyldig

[MARG: {Georg Olsson}]

§186
Nämnden godkände att Ordf.
iklädt socknen ansvar för gäldande
af lasarettskostnaden för f. pigan
Hilma Kristina Hamlin, och skul-
le bemälde kostnad återsökas
af Jäders socken, der hon lär
ega hemortsrätt.

[MARG: {Hilma Kristina
Hamlin}]

§187
Beslöts att på församlingens
vägnar skulle utfärdas ansvars-
förbindelse för betalning af lasa-
rettskostnaden för blinde Thyra Berg-
man från Tacktorp.

[MARG: {Thyra Bergman
lasarett}]

§188
Nämnden beslöt att liksom
föregående åren skulle de fattiga
tilldelas julpengar och att följande
personer måtte erhålla
fyra Kronor hvardera, neml

{Af Rothoffska fonden}
Sofia Jonsdotter vid Lagersberg 4 kr.

{1898 10 Dec. i Sockenstugan}

Trpt - 4 Kr

Maria Jonsdotter vid Lagersberg 4-

Olof Ersson vid Skogstorp 4
[MARG: Joseph]

S:a 12 Kr.

{Westermarkens fattige}
Gustaf Olsson Bing i N:o 44 - 4 Kr.
[MARG: Stark]

Enkan Karin Ersson i N:o 2 - 4 Kr.
[MARG: Thorl]

Enkan Greta Andersson N:o 44 - 4 Kr.

Enkan Charolina Math:a Svensson N:o 3 4-
[MARG: Thorild]

Erik Erssons enka N:o 4 4-
[MARG: Thorild]

S:a 20 Kr.

[MARG: {Julpengar}]

§189.
Åt följande personer beslöt
Nämnden tilldela en half famn
ved hvardera, neml

Gustaf Olsson Bing Westermarken N:o 44
Enkan Greta Andersson Westermarken N:o 44
Enkan Carin Ersson Westermarken N:o 2
Enkan Carolina Math:a Svensson Westermarken N:o 3
Enkan Clara Lundin Westermarken N:o 4
Enkan Lovisa Eriksson Westermarken N:o 5
Enkan Lindberg Westermarken N:o 22
[MARG: C J torp]
Enkan Stina Andersson Larslund
Enkan Westergren vid Gustafsberg
Enkan Anna Sofia Widerholm i Carl Johanstorp
[MARG: 34?]
Enkan Emma Charl:a Pettersson i Erikslund
Enkan Agnes Larsson i Johanneberg
Enkan Westerberg i Grindstugan 15
Enkan Landin i Lindtorp
Enkan Catharina Söderbäck i Grindst. 8
Enkan Ida Carlsson i Grindst. 7
Enkan Mathilda Lidström i Lorensberg B
Enkan Charlotta Andersson i Eriksdal
Enkan Mathilda Carlsson i Erikslund B. B.
Enkan F. L. Nilsson i Grindstugan 7
[MARG: Enkl]
Enkan Palmstedt i Med; och åtog
[MARG: E:a]
sig ledamoten Herr C Fahlborg

{1898 10 Dec. i Sockenstugan}

att leverera till förenämnde per-
soner bemälde ved, tillhopa 10½
famn, af torr och fullgod beskaffen
het samt till pris af 15 Kronor
pr famn och mot liqvid från
Kommunalkassan.

[MARG: Julved]


§190.
Förteckningen öfver vid fattig-
gården ej intagne hjon genom-
gicks, hvarvid deras underhåll
för första halfåret af 1899 bestäm-
des sålunda:

{Äldre fattige}
Enkan Christina Charl:a Björklund från
Hörnhammar i månad 3 Kr.
Sofia Wilhelmina Bergendal
hos f. soldaten Palm vid Berga i qvartal 33 Kr.
Enklingen F. L. Nilsson från Grindstugan 7.
för qvartal 15 Kr.
Enkan Johanna Jonsson från
Hagby i qvartal - 6,25
Enkan Mathilda Lidström
från Lorensberg B. i månad 6,00
Enkan Charlotta Eriksson vid
Erikslund i månad 5,00
f. pigan Johanna Pettersson
i Karlshäll i månad 4-
ogifta Hilma Gillerströms 2:ne
barn, det ena i Stenqvista, det 2:dra
i Nyfors, tillhopa för månad 16,00
Enkan Karolina Norstedt
i Eskilstuna N:o 362 i månad 4,00

{Westermarkens fattige}
Gustaf Olsson Bing i N:o 44 i månad 4 00
Enkan Carin Ersson i N:o 2 i månad 5,00

{1898 10 Dec. i Sockenstugan}

Enkan Charlotta Ågren i Björktorp i månad 6.00
Enkan Stina Andersson i Larslund i månad 4,00
Enkan Carolina Mathilda Svensson i N:o 3 i månad 4-
Enkan Anna Lovisa Eriksson i N:o 11 i månad 4,00
Enkan Anna Pettersson i N:o 22 i månad 2,00
Enkan Greta Andersson i N:o 44 i månad 4,00
Smeden Thunholm i N:o 29 i månad 3,00
Enkan Clara Lundin i N:o 4 i månad 5,00
f. arb. And. Erik Berggren i N:o 38 i månad 4,00
Enkan Charlotta Andersson Eriksdal i månad 5,00

{Tillhörande Stockholms stad.}
gossen Carl Sune Carlsson Ingman vid
Kina i Nyfors för månad 6,00

{Tillhörande Westra Wingåkers socken}
gossen Carl Olof Berg hos
morfadren f. soldat Berg vid
Löppinge i qvartalet 24-

[MARG: {Halfårsunderstöd}]

§191.
I protokollet skulle antecknas
följande hjon såsom varande
intagne å nedannämnde platser
neml

{Wid Nyköpings Hospital}
Smidesarb. F. L. Fundberg från Nyfors
Smidesarb. Joh. Aug. Pettersson från Nyfors
Smidesarb. Joh. Alb. Bågenholms hustru
från Grindstugan 52

{Wid Hospitalet i Wadstena}
Stenarb. Theod. Ferdinand Molin
från Westermarken; dessa
alla å hospital intagne
mot en afgift af 50 öre
per dag

{1898 10 Dec. i Sockenstugan}

{Wid Idiotanstalten i Strengnäs}
Flickan Calla Elisabeth Carlsson
samt gossen Lars Ludvig Larsson,
den senare från Löppinge, mot en
afgift för hvardera af hittills
150 Kronor per år.

{I Nora stad}
Smidesarbetaren A. G. Andersson
för en årsafgift af 75 Kronor

[MARG: Å vårdanstalter
intagne hjon}]

§192
Uppå derom inom Nämnden
nu gjord framställning med
anledning af från Faktoristy-
resmannen Major Hylthen-Cavallius
gjord anmälan att intill skjut-
banan vid den s. k. "nedre hamn"
funnes upplag af latrin och
annan illaluktande orenlighet,
till stort obehag för dem som
idka målskjutning vid bemälde
skjutbana, beslöt Nämnden
förelägga Slagtaremästare
G. Larsson, som vore arren-
dator af den mark, der
förenämnde upplag befunnes,
att vid vite af 25 Kronor
hafva borttagit ifrågavarande
upplag senast inom åtta
dagar efter delfåendet af
detta föreläggande.

[MARG: {Helsovård}]

§193
Böslöts att proto

{1898 10 Dec. i Sockenstugan}

kollet skulle justeras
vid nästa sammanträde

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Sig; Starck/
/C. Ax. Borgström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 december 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 juli 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104672.

Personrelationer