Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 december 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 december 1906

Anmärkning

{I Sockenstugan den 10 December 1906.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter
utom Herr Westergren, hvilkens
förfall godkändes.

{§ 233.}
Då fattigvårdsstyrelsen icke ansåg sig
behörig att fastställa något underhåll till
kommunens fattige för nästkommande
år skulle, för att understödstagarnas
behof i tid må hinna pröfvas,
Eskilstuna fattigvårdsstyrelse meddelas
en förteckning öfver nuvarande un-
derhållstagare och till dem utgående
belopp.

[MARG:Understöd 1907]

{§ 234}
Företogs till förnyad behandling i § 217
här ofvan antecknade ärendet angå-
ende Oxelösund-Flen-Wästmanlands järn-
vägsaktiebolags ansökan om tillstånd
för fru Hilda Westman att i järnvägs-
bolagets väntsalar vid Eskilstuna
centraljärnvägsstation få utskänka vin
och maltdrycker. Sedan upplyst blifvit,
att föregående tillstånd inskränkt tiden
för utskänkningen från 20 minuter före och
till hvarje personförande tågs afgång under
söckendagar, samt under sön- och helgdagar
endast i samband med ordnad måltid,
beslöt kommunulnämnden, med 6 röster
mot 1, att med ofvan angifna nu gällande inskränk-
ning tillstyrka bifall till ansökningen i
fråga, enär kändt vore, att oordningar ic-
ke uppstått af denna utskänkning, så-
dan den under de senare åren hand-
hafts samt att, såvidt nämnden hade sig
bekant, så godt som uteslutande endast
resande därstädes förtärde vin och malt-
drycker. Någon dylik utskänkning finnes
eljest icke inom kommunen.

[MARG: Utskänkning
vid E:tuna Cl station]

{10 December 1906.}

{§ 235}
Styrelsen beviljade hvardera af nedanstå-
ende personer en half famn barrved, näm-
ligen
Charlotta Pettersson i Nyfors 88
Edla Lindberg i Eriksdal och
A.F Kvarnström i Nyfors 115.
Veden levereras af undertecknad ord-
förande till pris af Kr. 13:50 pr famn.

[MARG: Julved]

{§ 236.}
Till personalen och hjonen vid Tack-
torp beslöt styrelsen utdela följande
julgåfvor:

Föreståndaren och föreståndarinnan Kr 50:-
Jungfrun Alvina Bengtsson Kr 15:-
Statdrängen Aug. Jonsson Kr 10:-

Samt till följande hjon, för under året
visad flit:

Hanna Frick Kr 10:-
Emma Rytterström Kr 10:-
Anna Augusta Svensson Kr 10:-
Anna Boqvist Kr 5:-
Karin Karman Kr 5:-
Maria Krist. Sundqvist Kr 5:-
Oskar Andersson Kr 5:-
And. Ludv. Lindblom Kr 5:-
Carl Erik Gustafsson Kr 3:-
Carl Oskar Gustafsson Kr 3:-
A.G. Fredriksson Kr 3:-

[MARG: Julgåfvor]

{§ 237}
Statdrängen August Jonsson tillhörig
sparbanksbok med därå innestående medel
skulle vid årsskiftet till honom öfver-
lämnas sedan Jonssons tillgodohafvan-
de vid samma tid därå insatts.

[MARG:Statdrängen vid Tacktorp]

{§ 238}
Styrelsen beslöt att vid Tacktorp intagna
hjonen A.F. Larsson och Lars Larsson samt

{10 December 1906}

E.N. Löfdal skulle för visad uppstudsig-
het och tredska mista sina månadspennin-
gar, de båda förra för November och Decem-
ber och den senare för December månad

[MARG:Larsson A.F.
Larsson Lars
Löfdal E.N.]

{§ 239}
Af änkan Clara Lundin i Wästermar-
ken 4 framställd begäran om bidrag till
sonen Carls lasarettsvård Kr.14:50 bifölls på
det sätt att beloppet skall utgå af la-
sarettsfondens medel.

[MARG:Lundin Clara]

{§ 240}
Begäran om kläder och skor till
behöfvande barn hade framställts af ne-
danstående personer, och uppdrog sty-
relsen åt respektive distriktsledamöter
att undersöka behofvet samt anskaffa
hvad som efter pröfning kunde anses
nödigt. Framställningar hade gjorts af:

Ebba Lundborg i Nyfors 45, kängor,
Sigrid och Sven Gustafsson, Nyfors 45 kängor
Johan, Signe och Ernst Sahlen, Nyfors 45 kläder
Sven Rickard Larsson Stjärnholm kläder
Axel Berg Nyfors 76, kängor
Harry Gustafsson Nyfors 79 kängor
Knut och Märta Lindberg Nyfors 78 A kängor
Georg och Agda Westerberg Nyfors 77 B kängor
Carl E. Lundin Wästerm. 4 kängor
änkan Hellgrens 3 barn Nyfors 17
änkan Hallins 1 barn Nyfors 1
änkan Hellstedts 5 barn Nyfors 2
änkan Erikssons 4 barn Nyfors 7
änkan Anderssons 4 barn Nyfors 21
änkan Beda Erikssons barn Nyfors 22
änkan Johanssons barn Nyfors 16
änkan Lundins son Lindtorp kläder o skor
änkan Gustafva Larssons son Wästerm. 30 kläder o skor
Hustru Selma Larssons son Wästerm. 32 kläder o skor
änkan Larssons son Åsby kläder o skor

[MARG: Skolbarns be-
klädnad]

{10 December 1906}

{§ 241}
Till förre torparen A. G. Janssons (f. 32) från Jo-
hansberg under Åsby beviljades ett bidrag
till medicin af femton Kronor.

[MARG: Jansson A.G.]

{§ 242}
Till förra soldaten A.G. Munter, född 1832, hvil-
ken under hösten varit sjuklig, beviljades
ett tillfälligt bidrag av 10 Kronor.

[MARG: Munter A.G]

{§ 243.}
Maria Lovisa Rubbert, senast omnämnd i
§176, har nu af modern utackorderats hos
änkan Anna Andersson Helleforsnäs från
1 Januari 1907; därvid lät fattigvårdsstyrel-
sen bero.

[MARG:Rubbert Lovisa]

{§ 244}
I § 218 senast omnämnda Elin Anders-
son hade ånyo begärt blifva utskrifven
men då några nya skäl icke talade
därför, afslogs hennes hemställan.

[MARG:Andersson Elin
{§218}
{§251}]

{§ 245}
Vid hållen undersökning rörande i §
213 uppgifna missförhållanden vid Tacktorp
hade ingenting framkommit som kunde
styrka C.O. Bergströms påståenden i annat
afseende än att föreståndaren medgaf att
han en gång väl häftigt tillrättavisat änkan
Tillström, att sill och potatis någon förekom-
mit till både frukost och middag två dagar
å rad samt att mjukt bröd ej hunnit
gräddats till några middagar äfvensom att
linneombytet kunde försenas tillfölje af
dåligt torkväder. Däremot medgaf Berg-
ström att han vid Tacktorp bjudit hjonen
på bränvin, om hvilket han erinrades att det var förbjudet.
Med detta resultat af undersöknin-
gen lät styrelsen bero.

[MARG:Anm. ang. Tacktorp]

{§ 246}
Styrelsen beslöt att hjonen vid Tack-
torp den 29 dennes skulle erhålla extra
förplägning bestående af kaffe med dopp, på
förmiddagen, middag, bestående af soppa, fläsk och
köttbullar med potatis samt fruktkaka, kaf-
fe med dopp på eftermiddagen samt ris-
grynsgröt på kvällen. Söndagen den 30 den-
nes skulle middagen bestå af ox-
stek samt köttsoppa med klimp och efter-
middagskaffe.

[MARG:Extra förplägning]

{§ 247}
Protokollet justeras nästa sammanträde

[MARG:Protokollet]

Som ofvan

/H. Persson/

Justeradt

/Erik Laurén/
/Sig; Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 december 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104673.

Personrelationer