Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 december 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 december 1891

Anmärkning

{1891 den 10 December vid Tacktorp}

Närvarande voro nämndens samtliga
ledamöter

§153
För sökande af tillstånd till idkande
af gårdfarihandel hade Smidesarbetaren
O.A. Holmström från Westermarken
begärt nämndens betyg om vandel m.m.
och beslöt nu nämnden att vitsorda
hans redbarhet och ordentlighet samt
lämplighet för sådan rörelses bedrifvan
de, hvarom utdrag af protokollet skulle
honom meddelas.

[MARG:{Gårdfarihandel}]

§154.
I enlighet med Stadgandet i reglemendet
för fattiggården företogs nu utlottning
af ena tillsyningsmannen, och blef Herr
Godsegaren S. Persson utlottad men åter-
vald för en tid af 2 år från och med
nästkommande år; Som andra till-
syningsmannen P.G. Andersson i Kohlsta
nästa år kommer att afflytta från Kom-
munen afsade han sig sin befattning som
tillsyningsman och blef i hans ställe för
en tid af ett år eller under år 1892 utsedd
J.G. Andersson i Stenby

[MARG:{Tillsyningsmän}]

§155
Som Trädgårdsmästaren C.A. Borgström
vid Knoptorp och Stensättaren C.J:G
Lindeberg vid Grindstugan uraktlåtit fullgöra det i §125
härofvan deni gifna föreläggande att före
den 1 sistlidne November låta vaccinera sina i berör-
da § omnämnda barn, så blefvo de nu
dömda att till Kommunens Kassa
utgifva berörda vite Två Kronor 50 öre

{1891 den 10 December vid Tacktorp}

för dem hvardera

[MARG:{Böter}]

§156
Då nu till öfverläggning förekom väckt
förslag att de i § 17 i protokollet för
den 14 sistlidne Februari beviljade s.k.
flitpengar till kaffe för hjonen vid fattig-
gården skulle, från och med nästkom-
mande år indragas, stannade nämn-
den i det beslut att dessa flitpengar
skola fortfarande och tills vidare ut-
gå.

Emot beslutet anmäler undertecknad ordförande sin
reservation på den grund, dels att härige-
nom förorsakas ökad kostnad, dels
att till Staden gående bud från gården
besväras med inköp och uträttnin-
gar för hjonens räkning, dels att Köks-
spiseln belamras med hjonens Kaffe-
pannor och ödsling af ved åstad-
kommes dels att genom kaffekokningen
arbetets jemna och lugna gång förhin-
dras och afbrytes, dels ock emedan
utspisning af Kaffe eller anslag der-
till icke, så vidt kändt är, vid någon
fattiggård förekommer.

[MARG:{Kaffe vid
Tacktorp}]

§157.
Beslöts att enkan Johanna Larssons i
Brickstugan 2 barn skola er-
hålla kläder, nemligen Emma Charlotta
13 år, skor samt gossen Carl Gustaf
10 år skor och kläder, hvilken allt an-
skaffas genom ledamoten Herr S. Pers-
son å Lagersberg.

[MARG:{Kläder åt barn}]

{1891 den 10 December vid Tacktorp}

§158.
Nämnden delgafs Konungens Befallnings
hafvandes utslag den 30 sistlidne Novem
ber hvarigenom Eskilstuna Stad fått sig
förlegadt ersätta fattigvårdskostnad för
Smidesarbetaren Olof Fredrik Söderbergs
enka Maria Wilhelmina Söderberg; och be-
slöts, att detsamma sedan det blifvit del-
gifvet FattigvårdsStyrelsen i Eskilstuna
skall bland Kommunens handlingar för-
varas.

[MARG:{M:a Wilh:a Söderberg
fr. Eskilstuna}]

§159
Ordföranden anmälde att han måst på
FattigvårdsStyrelsens ansvar till lasarettet
förpassa Pigan Anna Lovisa Isaksson från
Brödraborg emedan läkare förklarat henne
vara deraf i behof; och blef denna åtgärd
af nämnden godkänd; men då pigan Isaksson
eger hemortsrätt inom Näshulta Socken
skulle blifvande lasarettskostnad af detta
samhälle återsökas.

[MARG:{Anna L:a Isaksson
Näshulta}]

§160.
På derom gjord framställning beslöt
nämnden att Statdrängen Aug Anders-
sons vid Hof dotter Klara skall an-
skaffas ett par skor på det hon må
blifva i tillfälle besöka skolan.

[MARG:{Skor åt barn}]

§161.
Beslöts att en hvar af nedannämnda
personer skall till jul erhålla en half
famn ved nemligen:
Enkan Lundin i Westermarken n:29
Enkan Carin Ersson i Westermarken N:o 2

{1891 den 10 December vid Tacktorp}

Adolf Boquist vid Liljefors; och skall
denna ved lemnas från Tacktorp

[MARG:{Ved till hjon}]

På derom gjord framställning blef till
enkan Granlund från Schedvi Socken
i Westmanland lemnadt ett understöd
af 10 Kronor, hvilket belopp skall af
nämnda samhälle återsökas.

[MARG:{Enkan Granlund
Schedvi}]

§163.
Med öfverlemnande af läkarebetyg
begärde Lars Jonssons i Svartkällan
hustru Johanna understöd af Rothoff-
ska fonden, afgörandet af denna fråga
skulle anstå till nästa sammanträde
för att efterse, huruvida hon är till
understöd af bemälde fond berättigad.

[MARG:{Rothoffska fonden}]

§164.
Inför nämnden företrädde Anders Ersson
och begärde att i stället för flitpengar, så
som hittills, erhålla 1 Krona i månaden,
men fann nämnden denna framställning
icke böra till någon åtgärd föranleda.

[MARG:{Anders Ersson}]

§165
Nämnden beslöt att åter sammanträda
der 19 dennes i Sockenstugan klockan tolf
på dagen, då detta protokoll skall justeras

[MARG:{Protokollet}]

Som ofvan

/A. Svedin/

Justeradt

/Sig. Starck/
/A.J. Westersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 december 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104671.

Personrelationer