Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 7 januari 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 7 januari 1893

Anmärkning

{Den 7 Januari 1893}

Närvarande:samtlige ledamö-
ter,förutom H:rr C.Höglund,S.
Winqvist och F.Lindqvister.


{§:4}
Att jemte Ordföranden justera dagens proto-
koll utsågos H:rr C.F.Zachrisson och J.E.Julin.


{§:5}
genom val med slutna sedlar utsågs till
vice Ordförande under innevarande år Herr Fabri-
kören C.A.Andersson.

[MARG:Val till v.Ordförande]

{§:6}
Då nu val till sekreterare hos Stadsfullmäkti-
ge under innevarande år skulle företagas,an-
mälde Ordföranden,att han vore förhindrad fort-
farande mottaga detta uppdrag,samt att Kom-
minister Georg Sjöström på förfrågan förkla-
rat sig villig mottaga uppdraget,hvarför Ord-
föranden hemstälde,att Komministern Sjöström
måtte antagas till Stadsfullmäktiges sekrete-
rare under innevarande år.Och utsågo Stads-
fullmäktige enhälligt Komministern Georg
Sjöström till sin sekreterare för innevarande
år.

[MARG:Val till sekreterare]

{§:7}
Såsom hittills skola Stadsfullmäktiges
sammanträden äfven i år hållas sista helg-
fria Fredagen i hvarje månad.

{§:8}
För beredande af de ärenden,hvilka förekom-
mer till behandling hos Stadsfullmäktige,skall
äfven i år tillsättas ett s.k. Beredningsutskott,

{Den 7 Januari 1893}

bestående af 5 ledamöter med 2 supleanter.

Åt H:rr C.A.Andersson,A.J.Hagström och
J.E.Julin uppdrogs att till nästa sammanträ-
de inkomma med förslag å ledamöter och
suppleanter i detta utskott.

[MARG:Val till Berednings-
utskott]

{§:9}
Företogs till förnyad behandling det under
§:178 i förra årets protokoll antecknade ärende,
innefattande Utskottets framställning om an-
ställande af rättegång mot Fabrikören C.A.
Andersson för utfående af honom påförd af-
gift för "Alifors vattenverk" för år 1890 med
ännu resterande K:r 149,94,hvilka H:r Andersson
vägrat frivilligt erlägga med anledning af
hvad under ärendets behandling förekommit,
beslöto Stadsfullmäktige uppdraga åt Drätsel-
kammaren att sjelf eller genom ombud,det
Kammaren utser,å stadens vägnar och med
dess genom utdrag af detta protokoll lemna-
de fullmakt vid laga domstol utföra stadens
talan i denna sak mot Fabrikören C.A.Anders-
son.

[MARG:Afgälden för Ali-
fors vattenverk]

{§:10}
Vid förnyad behandling af H:r C.A.
Anderssons under §:162 i förra årets protokoll
antecknade motion,beslöto Stadsfullmäktige,
att samtlige de i nämnde §: upptagna
vilkor skola genom skriftligt upprättade handling
fastställas,hvarjemte Fabrikör F. bör medgifva sta-
dens rätt att i tomten erhålla första inteckning
för utfående af utfästade tomtören.

Sedan sådan handling förelagts Stadsfullmäk-

{Den 7 Januari 1893}

tige,må Drätselkammaren utfärda behörigt
tomtebref åt Fabrikören P.Fagerström,så att denne
må vinna lagfart å nämnda tomt.

[MARG:s.k Benslinska tom-
ten l.sågtomten]

{§:11}
H:r C.A.Andersson anmälde,att v.Häradshöfding
G.Fahlcrantz,stadens ombud i nu pågående vatten-
mål,har i skrifvelse till honom uttalat såsom
sim mening,att Torshälla stad bör söka vinna
utredning angående eganderätten till östra dam-
fästet å härvarande qvarndam äfvensom att sta-
den bör hos vederbörande anmäla sin afsigt att
vilja deltaga i kostnaden för underhållet af sam-
ma dam.Likaså vore det angeläget att få utrönt,
huru mycket vatten,som vid normal tappning
från Hjelmaren bör passera i Torshälla å genom
staden.H:r Fahlcrantz hade derjemte beräknat kost-
naden för förstnämnda utredning till 500 Kr och
för rättegång vid underdomstol 1000 Kr. och i högre
instanser ytterligare 500 Kr.

I anledning häraf yrkade H:r Andersson,
att Stadsfullmäktige må besluta utredning ut-
redning såväl angående eganderätten till Östra
damfästet å härvarande qvarndam som ock
angående möjligheten att bereda staden dispo-
sitionsrätt öfver en del af s.k.Holmfallet. Re-
miss till utskottet begärdes och bifölls.

[MARG:Rätt till vattenkraft
i ån och damfäste
för qvarndammen]

{§:12}
Samtlige de frånvarandes förhinder godkändes.

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt:
/J.E.Julin/
/Carl Zachrisson/

Offentligen uppläst den 31 Jan. 1893,betyga
/Gust,Askerblom/
/F,O,Kafvelström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 7 januari 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107702.

Personrelationer