Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 7 januari 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 7 januari 1890

Anmärkning

{den 7 Januari 1890}
Närvarande samtlige H:rr
Ledamöter med undantag af
Herrar G A Kindgren F Berg
lund & S Lilius

§1.
Med föranledande af § 193 i protokol
let hade undertecknad C A Andersson till
idag sammankallat Stadsf för val af Ordf
hos fullmäktige under innevarande år
och sedan Magistratens skrifvelse Bil 1.
af den 31 Dec 1889, innehållande {dels} upp
gift öfver hvilka vid Stadsfullmäktige
valet den 10 sistl Dec: blifvit till Stadsf
valde {dels} uppgift å de kvarstående
upplästs förrättades med slutna sedlar
valet,hvarvid till Stadsf: Ordf: utsågs
Herr K E Andersson

§2.
Ifrån helsovårdsnämdens Ordf: hade me
delst utdrag af nämdens protokoll Bil
2. delgifvits Stadsf: att i nämden måtte
inväljas 4 nya ledamöter i de afgåendes
C W Ståhle C A Andersson P J Petterson
och S Winqvists ställe.
Skrifvelsen bordlades till ett blifvande
sammanträde

§3
Borgmästare Ernst Swentzer lät inlemna
en skrifvelse (Bil 3.) hvari,till Stadsf: kän
nedom meddelas att Magistraten såsom
Egodelningsrätt sammanträder å Rådhuset
härstädes den 31 Janu d.å.
Skrifvelsen bordlades

§4.
För frånvaro från sammanträdet utan
giltigt skäl skulle Herr S Lilius påföras
stadgade böter - 2 Kronor, G A Kindgren
och F Berglunds skäl för utevaro an
sågs för giltiga

§5
Att justera protokollet utsågos Herrar
J E Juhlin och C F Zakrisson

In fidem
/C,A,Andersson/

Justeradt den 17 Jan. 1890

/J.E.Julin/
/Carl Zachrisson/

Offentligen uppläst den 21 Jan. 1890
betyga:

/F,E,Larsson/
/L.G.Sköldberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 7 januari 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107701.

Personrelationer