Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 22 augusti 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 22 augusti 1864

Anmärkning

Protokoll hållet med
Stadsfullmäktige i Thorshälla den
22 Augusti 1864.

{§ 1.}
Det sammanträde som var utsatt
att hållas den 19 dennes, och som då i
anseende till fullmäktiges fåtalighet mås
te uppskjutas, och sedan nu 17 Ledamö-
ter samlade voro företogs följande ä
renden till behandling.

{§ 2.}
Som Kakelugnsmakaren J,A;Carlsson
utan sådant förfall som kunde godkännas
vid det till den 19 dennes utsatte samman
träde var frånvarande, och hade den ver-
kan att sammanträdet måste upplösas, så blef
Carlsson nu fäld att böta 2 R:d rmt och hvil [Riksdaler Riksmynt]
ka böter af honom bör till StadsCassan oför
dröjlegen inbetalas.

{§ 3.}
Den 14 sistledne Juni väcktes fråga
om inskränkning af tiden för Brän-
vins utskänkning under Sön- och Helge-
dagar, hvarför denna fråga nu förekom
till afgörande, och efter upläsande af
ett från Kyrkorådet i ämnet afgifvit
protokoll som äfven afsåge inskränk-
ning af förberörde utskänkningstid, beslöts
nu att utskänkningen af Bränvin å Käl-
lare och Krogar under Sön- och Helge-
dagar skulle inskränkas sålunda, att
berörde näringsställen skulle på ofvan
omförmälde dagar hållas öppna endast
från kl Åtta till Nio förmiddagen,och
från Tolf till Två middagen, samt från
Fem till Sju eftermiddagen, hvarjemte
Källaren alltid skulle hållas tillgäng
lig för resande, och skulle detta beslut un-
derställas Konungens Befallningshaf-
vandes pröfning och fastställelse.

{§ 4.}
Som bekant vore att lagstridiga oord-
ningar förefallit dels i afseende på
utminutering af bränvin under Sön-
och Helgedagar, och dels att bränvin
å utskänkningsställena försäljas till
rusiga och redlösa Personer så beslöts,
nu att genom utdrag af protokollet
och på grund af 58§ af Kongl: forordningen
af den 15 December 1863. anmoda Stads
fiskalen, att jemnlikt 28 och 29§:§ af sam
ma Kongl: förordning noga, tillse och
till åtal sjelf och genom sina under
hafvande beifra förbrytelsen mot sist-
nämnde §:§ med hvad mera som i
detta hänseende en nyssnämnde författ
ning lagligen kan åtalas, hvarföre Stads-
fiskalen A.Rulin härigenom anmodas
att ställa sig fullmäktiges nu fattade be-
slut till efter rättelse.

{§ 5.}
Ordförande framställde huruvida
det icke vore för Staden nyttigt att som
delägare söka inträde uti Öster och Wes-
ter Rekarne Häraders Sparbank, och hvarvid upp-
lystes, att Ordföranden i Bankens Directi
on på förhand tillkännagifvit att ett så
dant inträde skulle med välbehag med
gifvas,hvarefter
Reglementet
för berörde
Bank upplästes
och efter öfverläggning härom be-
slöts, att ansökningen om inträde i samma
bank skulle sökas under förusättning
att staden till alla delar får komma i
åtnjutande af alla de rättigheter och
förmåner som samma Banks regle-
mente för Häradsboerne bestämmer,
och att stadens inträde i Banken bor-
de jemlikt 18,§ i samma Reglemen-
te genom Directionens försorg blifver af.
Konungens Befallningshafvande godkändt,
och faststäldt: och utsågs till Ledamöter
i Bankens afdelning härstädes, Handlan
den P: Th Sundholm och Fabriksidka
ren J Thermaenius som skulle utsän
da en lista för insamling af frivilliga
bidrag af penningar att före nästkom
mande September månads slut till Di-
riktionens ordförande öfverlämnas, samt
utdrag af fullmäktiges nu förda protokoll
samma Herr ordföranden skulle tillställas

{§ 6.}
Sedan frågan om Jordägarnes sär
skildta bidrag till löner åt kronobok-
hållaren StadsCassören, och Stadsbokhål
laren blifvit föredragne, upplästes föl-
jande Protokolls utdrag "Utdrag af
Protokollet hållet inför Magistraten i
Thorshälla å Rådhuset härstädes den 27:de
Juni 1864. S:D: Sedan till Magistraten in
gifvits Utdrag af Protokollet hållet med
Stadsfullmäktige i Thorshälla den 5 Mars
1864- §2 å kallelsen till detta samman
träde var uppgifvit att med afseende på
Kongl Circuläret af den 10 Juli 1863; som
bestämmmer likställighet i Skylldigheter och
rättigheter Stadens innevånare emellan
motion skulle väckas angående förändrad
method för uttaxering af löner till Krono och
Stadsbokhållaren samt StadsCassören och
hvarom äfven diskusion förekom, att be
rörde tjenstemän nu hafva sina löner ur
StadsCassan är så allmänt bekant att något
derom icke vid Sammanträdet kunde i
frågasättas, men då ordföranden upplys-
te, att StadsCassan icke hade mer än 74R:d
inkomst af all Stadsjorden, som uppgafs
vara taxerad endast till 158,000, men hvars-
verkliga taxeringsvärde enligt stadsbok
hållarens intyg är 158,517.R:d och inkom-
sten till Staden 74R:d 59 öre, och sedan stads
bokhållaren upplyste att hans göromål med de-
betering för samma jord till följe af van-
ligtvis bristande uppgifter om de förändrin
gar som genom köp och försäljningar fö
rekom, hans göromål för stadsjorden ic
ke voro så obetydlige, och med afseende på
stadens Skyldighet att indrifva och redovi
sa för Kronoutskylderne så framställde
ordföranden huruvida det icke vore billigt
att jordägarne betalade hälften af förberörde
tjenstemäns löner, som upgafs utgöra till
sammans 360R:d R:mt hälst det obetydliga
bidraget 74R:d 59 öre väl behöfs som bi
drag till byggnadsmedel och fyllnadsaf-
gift, och såsom skäl för detta påstående
framställdes t:ex: att om 2:ne personer eller
ett bolag hafva Skrifbiträden som från båda
sidor lika besvärades, så borde och hvardera
af Bolagsmännen betala lika ersättning
till berörde tjenstemän, och anfördes derjem
te att om jordbruket vore skildt från staden
och Staden vore upplöst, och lagd under
landsrätt, förberörde löner icke kunde kom
na i fråga att utbetalas, Häremot anmärkte
Herr A Berglund och några andra ägare till
Stadsjord att någon förändring af ifrågava-
rande utgift från StadsCassan icke torde
ifråga sättas, härefter beslöts att frågan
skulle vidare utredas, och hvaraf följer,att
Kongl:Kommunal lagen för Stad och det
Åberopade Kongl Cirkuläret komma att
tillämpas.Justeradt och rätteligen utdraget
betygar dag som ofvan, På stadsfullmäk
tiges vägnar /Joh Thermaenius/; hvarå
fanns tecknadt; Remitteras till Magistraten
i Thorshälla, för att med ledning af de skäl
som i nedanstående Protokolls utdrag
finnas intagne och med stöd af 59§ i
Kongl Förordningen om Communalsty-
relse i Stad af den 21 Mars 1862, och då
Jordbrukets bidrag till stadsCassan nu
är mindre än förr, och fullmäktige ut
sedt att den af Magistraten i skrifvelse
af den 8 sistlidne Mars till 400. R:dr up
gifne fattigkost från jordbruket, icke rät
teligen utgör mer än 266 R:d 19 öre och
hvilken summa af ibland Fullmäktige
närvarande jordegare blifvit som riktig
erkänd, på Sammanträde den 2 sistlidne
April: så anhålles nu att på grund af ofvan
åberopade §. i Communallagen, och de i
nedanstående Protokollsutdrag anförde
omständigheter, att erhålla Magistratens
utlåtande huruvida det icke vore rätt-
vist att till halfva beloppet nedsätta stads-
kassans bidrag till de i Protokollet om
förmälde Tjenstemän,Protokollsutdraget
återbegäres jemte Magistratens utlåtande
så fort sig göra låter,På Stadsfullmäktiges
vägnar /Joh Thermaenius/: så hade ägarne
till den under staden hörande jord blifvitt ge
nom Kungörelse från Predikstolen i Stadens
Kyrka till denna dag kallade, för att i ä
rendet höras, och infunno sig nu vid ären
dets företagande åtskillige jordägare, hvil
ka ansågo samt yrkade, att lönerne till
ifråga varande tjenstemän icke såsom
Stadsfullmäktige föreslaget skulle ut
gå med ena hälften af jordbruket och
den andra hälften af Staden, utan borde
de samma utgöras efter öretalet, till Stöd
hvarför åberopades 57§: i gällande Nå-
diga Kommunal-lag; och något vida
re förekom ej att antekna, utom det att
Magistraten tillkännagaf sig vilja nästa
måndag den 4 Juli yttra sig i saken, och
meddelades nämnde dag i behörig Ord-
ning fölljande.

{Utlåtande.}
Med afseende på det besvär som
förorsakas nämnde tjenstemän vid de-
betering och uppbörd af Krono- och Stads
utskylderne i och för jorden; anser Magis-
straten lämpligt att lönerne till dessa tjenste
män för framtiden böra utgöras till hälften
af Jordbruket och hälften af Staden, efter de
grunder, Som vid debetering af utskylder-
ne till staden framdeles bestämmas, som
ofvan, På Magistratens vägnar /K,Svensson/

Härefter anförde Handlanden och Jordä-
garen Sundholm att jemlikt 57 och 58,§.§.
Kongl förordningen af den 21. Mars 1862 för
Kommunalstyrelse i Stad, frågan vore af
den beskaffenhet, att den lagligen icke bor-
de kunna till pröfning upptagas, hvaremot
Ordföranden upplyste hvad 58§ beträffar
att den samma vore genom Kongl Cirku
läret af den 1 Juli 1864 rubbad, och att
frågan i laga ordning blifvit behandlad,
och hvarefter nyssnämnde Kongl Cirkulär
upplästes som var af följande innehåll:

"Carl med Guds Nåde, Sveriges Norriges
Göthes och Wendes Konung, Vår ynnest och
Nådiga bevågenhet med Gud allsmägtigt Tro-
man Grefve Landshöfding Kommendör med
Stora Korset af vår Nordstjerna Orden, Se-
dan med anledning af vårt den 10 Juli
1863. aflåtne nådiga Cirkulär i fråga
om likställighet emellan Stads Kommu
nernes medlemmar, i afseende på Kom
munala rättigheter, och Skyldigheter, stads
fullmägtige i Thorshälla förklaratt att nå-
ra sådane skiljacktigheter i Kommunalt hän
seende emellan innevånarne som berörde
nådiga Cirkulär hufvudsakligen afsåge, att
utjemna icke funnos i nämnde stad, och
att stadsfullmäktige kommit till den öfver
tygelsen att den uti nämnde Cirkulär å-
syftade likställighet, innefattade ett mål
som vore önskvärdt att ernå - samt sta
dens borgerskap vid allmänt Samman
träde inför Magistraten den 19 October
nästlidne år jemväl förklarat sig ön-
ska bifall derå, så har Landshöfdinge
Embetet i det Eder anförtrodde län uti me-
morial den 18 Sistledne Juni till oss i Un-
derdånighet öfverlämnadt ej mindre Stads-
fullmäktiges yttrande samt utdrag af det
vid berörde Sammanträde förde Proto-
koll,, än och Magistraten i Thorshälla
den 19 October 1863. afgifna Underdåniga
utlåtande i ämnet. Vid föredragning
af detta ärende, hafva vi funnit godt
till framtida efterrättelse fastställa Thors-
hälla Stads-innevånarnes nu anmälde be-
slut, meddelande Eder detta till svar och ve-
derbörandes förständigande, befalle vi E-
der Gud alsmägtig Nådeligen. Stock-
holms Slott den 1 Juli 1864.
/Carl/
/G.Lagerstråle/

Derefter uplästes undertecknads Skrift-
liga anförande som var af följande lydelse,
och gjordes ingen anmärkning däremot i
afseende på deri anförde, skäl och bevekande
"omständigheter" Anförande vid Stadsfullmäkt
tiges Sammanträde den 19 Augusti 1864. att
i Protokollet intagas; Af 57.§ Kongl Maj:ts
nådiga förordning om Communal styrel-
se i Stad innehållet visserligen att medlem af
Stads Commun är i allmänhet skyldig att
till Stadens utgifter lemna bidrag i förhål-
lande till dess Sammanlagde bevillning-
som enl 2:art: i gällande bevillnings-
Stadga blifvit påförd, men i samma §.
förekommer det undantag, att Ordet i {all-
mänhet}, som der influtit gifver tillkänna
att undantag kunna finnas, och om det
ta undantag ställs tillsammans med 59.§.
i samma Kongl: förordning som omtalar
att andra fall kunna finnas der nedsättning
eller befrielse af Communal utskylder kan
blifva af Stadsfullmäktige efter Magistratens
hörande beslutat, då väl grundade omstän-
digheter dertill föranleda.

Hvad som sålunda blifvit anfördt kan så
ledes läggas till grund för en förändrad
Communal-skatt äfven om den samma
skulle till staden ingå, men nu är frå
gan icke att öka jordägarnes skatt till
Staden, utan endast att befria staden från
halfa aflöningen till Kronobokhållaren Stads,
Cassören och Stadsbokhållaren, som efter hvad
här nedan närmare skall utredas, billigtvis
bör till ena hälften af samtlige jordägare be
talas.

Stadens jord som efter hvad tillgängliga
handlingar utvisar, har i äldsta tider varit
dels donerad till Staden och dels kommit un-
der staden genom gammal urminnes häfd,
har sedemera blifvit så tillvida staden från
skild, att samma jord af hvad natur som
hälst nu anses som enskildt egendom,
hvarå fastor utfärdas äfven utan afseende
på om den är af Krono natur; men detta
oagtadt fortfar att jorden är under Stadens
juridiktion, och staden debiteras för utskyl-
derne till Kongl Maj:st och Kronan, och såle-
des måste redovisa och garantera samma
utskylder, hvarefter Stadsbokhållaren mås-
te uträkna och påföra hvarje jordäga
re den skatt som på de olika andelar-
ne sig belöpa, och då Norra Stadsjorden
består af omkring 90 Låtter som jemte Ös
tra stadsjorden efter hvad med Mantals
skrifningslängden kan styrkas innehaf
ves af 60. särskildta ägare, och hvar-
af 9. icke äro i staden bosatte, samt
endast 6 hvilka jemte borgelig rörelse
äga jordbruk och hvaraf följer att Sta-
den af de som uteslutande idka jordbruk
hvars antal är 45, icke har någon annan
inkomst än den som grundar sig på be
villning af fastighet, deremot finnes in
om staden endast 19 innevånare som
utan jordbruk idka borjerlig och dermed
jemförlig rörelse, samt 4. Capitalister
hvaraf 2:ne af föga betydenhet, och då
jordbrukarnes antal i sin helhet således är
nära 3 gånger större än näringsidkarnes
så är lätt att finna hvilka tryckande ut-
taxeringar upkommer på dessa få Närings
idkare och Capitaliser, för att kunna be-
strida nödiga Communal utgifter och
må som exempel anföras, att en här bo-
satt person som med 16. å 18 arbetare idkar
smides tillverkning, får till StadsCassan
betala nära dubbelt så mycket som al-
la jordägarne tillsammans betala för
sitt egendomsvärde, som enligt hvad för
ut är anfört uppgår till 158, 517 R:d Rmt;

Widare må anföras att då ombyte af ä
gare och arrendatorer, af de större eller
mindre delar af berörde jord, ofta och år
ligen förekommer så billdas derigenom
efter hvad kändt är och som äfven Stads-
bokhållaren vid Stadsfullmäktiges sista
sammanträde uppgifvit, vida mer besvär
och göromål med debeteringen för Jord-
bruket än för gårdar och rörelse i Staden.

Till följe af nu gällande bevillningsstadga,
har jordbrukets utgifter till Staden emedlertid
blifvit så nedsatte, att hela bidraget till Stads
Cassan utgör endast 74R:d:r 59 öre Rmt som
användes till byggnadsmedel m : m: och det tor
de således vara lätt att finna, det obilliga uti
att staden vidare fortsätter med full aflöning
åt sådane tjenstemän, som i sjelfva verket
till mer än hälften besväras af jordägar
nes göromål, och jag förmodar att in
gen lag bör kunna åläggas staden att för
stadsjorden som efter all anledning blifvit
olagligt försåld, nu ytterligare få vidkän-
nas äfven det obehaget, att ensamt aflö-
na tjenstemän, hvarof jordbruket har
fullt lika stort behof Som Staden-

Herrar jordägare har vid ett föregående
tillfälle anmärkt, och yrkat att den fattig
kost in natura som från jordbruket ut-
går och som i värde utgör 266R:d 19öre
Rmt skulle anses som ett Surogat för nu
omförmälde löner, men då det icke torde kun-
na nekas att skötande af 634.Tunland jord-
bruk, taxeradt till 158,517. R:d jemväl for-
drat icke så litet arbetsfolk, hvaraf äfven
fattige tid efter annan upkommer och då
staden för gårdar och rörelse i fattigkost
betalar 607. R:d 86, öre borde väl det bidrag
jordbruket lämnar till ifråga varande be-
hof icke kunna anses såsom för högt el-
ler utgöra någon vinst för Staden.

På grund af hvad jag sålunda uppgif-
vit om rätta förhållandet i denna fråga,
kan jag icke annat finna, än att då ärendet
blifvit i laga ordning behandladt och Ma-
gistraten i sitt utlåtande, jemväl yttrat
att det vore billigt och rättvist att lönerne
till ifrågavarande tjenstemän borde till
hälften af ägarne till Stadsjord utbetalas,u-
tom det obetydliga bidrag ,74. R:d 59öre som
på grund af taxeringslängden af taxerings-
värde till Staden ingår, så får jag med
Stöd af 59§ meranämnde Kongl Författ-
ning, och Kongl Cirkuläret af den 10 Juli
1863.som bestämmer likställighet; af-
seende på rättigheter och skyldigheter
stadens innevånare emellan, föreslå
ett sådant beslut, att berörde löner som för
de 3:ne tjenstemännen nu utgör inalles
360R:dr, må till hälften betalas af jordä-
garne, antingen directe till tjenstemän
nen eller genom StadsCassan, hvarvid fö
reslås att jordägarne sjelfva emellan
sig äga bestämma den beräknings
grund som bör följas, härvid får jag
jemväl föreslå det vilkor att derest
jordsägarne icke inom en månad efter-
den dag beslutet vunnit laga kraft
genom Protokolls utdrag af jordägar
nes beslut, till stadsfullmägtige uppgif-
vit sättet för utdebiteringen af berörde
löne bidrag, då bör påföras med 29 öre
rmt för hvarje af de 634 Tunland Stads
jord som här finnes, och att denna afgift
rättas efter den löne förändrng för be-
rörde tjenstemän som framdeles kan
ifrågakommma, för att utgöra halfva
lönerna, att till StadsCassören inbeta
las och genom honom till tjenstemän
nen emot qvitto aflemnas. Thorshälla
som ofvan /Joh Thermaenius/

derefter företogs röstning huru vida be-
slut skulle fattas att Jordägarne borde be
tala det i Thermaenii anförande till de
3:ne tjenstemännen föreslagne halfva lö-
ne belopp, som vid första röstberäknin
gen utföll så att sedan Målaren Lind-
blom nedlagdt sin röst de öfrige återstå
ende 16 Ledamöterne 8 stadnade emot 8
och ordföranden biträde de som vil
le besluta beskattningen - Härefter
genomgicks rösträkningen för an-
dra gången och efter noggrant up
tecknande af allas namn slutade sa-
ken så, att följande jordägare rös-
tade emot förslaget; Landtbrukaren
A Berglund, Kopparslagaren J Arfström
Kakelugnsmakaren J:A:Carlsson, Jord
brukaren J A Julin, Jordbrukaren A:
Andersson Glasmästaren P:G: Hulin
Handlanden P,Th,Sundholm och Skeppa-
ren C; A. Söderström hvilken sednare
icke äger stadsjord, tillsammans 8, hvar-
emot följande som icke äga jord ville att
beslutet, om ifråga varande löne bidrag
skulle fattas, voro som icke äro Jordä
gare och dessa voro Slussinspectoren
J:G; Haglund Skepparen C:F.Blom-
berg Handlanden E Lindström, Skoma
karen G Ringdahl, Skomakaren E:W:
M Lindell Skomak. P:M:Norin och undertecknad ordförande
tillsammans 7. vid röstningen yttrade
sig Fabrikören P. Fagerström, som jem
väl arrenderar och innehar Stadsjord
att han ansåg billigt och rättvist att
ålägga Jordägarne det ifrågasatta
Lönebidraget om derföre finnes något
stöd i Lagen, hvadan detta hans ytt
rande upptogs vara ett tillstyrkande
för beslutet men vid Justering af röst
räkningen ändrade Fagerström tän-
kesätt och då yttrade att han väl funne
beskattningen vara rättvis men förklara-
de derjemte att det icke finnes något stöd
i Lagen för beslutets fattande och öfvergick
således på deras sida som ville frågans
afslag, hvadan beslutet således med 9
Nej emot 7 Ja fattades så att ifråga va
rande lönebidrag till berörde tjenstemän
icke skulle Jordägarne åläggas-

Skräddaren O, Setterlund, Byggmästaren
A Åberg, och Nålmakaren F:O; Nyström
hvilka icke äro jordägare voro hindrade
att vid sammanträdet sig infinna.

{7 §.}
Af Herr P. Th. Sundholm väcktes för-
slag om Stadsskogens utarrendering på
30 år och föreslogs dervid att samma åt
gärd skulle Konungens Befallningshafvan
des pröfning underställas, och beslut här
om vid nästa Sammanträde fattas.

{8 §.}
Den 1 Juli 1864. väckte Herr P:Th:
Sundholm motion derom att Mansell Hult-
man som nu skjöter flickskolan skulle få
begagna täppan i Stadens gård som är belägen
midt för Rådhuset, och beslöts nu att sam
ma Mansell Hultmans begäran skulle på
så sätt bifallas att samma täppa får
af henne tills vidare utan afgift be
gagnas, och hvarom utdrag af Proto-
kollet skall henne tillställas-

{9 §:}Waktmästaren anmälde att uret i
Rådhuset behöfde rengöras och skulle
det updragas åt Drätselkammaren
att undersöka huruvida en sådan åtgärd
är behöflig och gå i författning om
att arbetet om så fordras blifver verk-
stäldt.

{10.§:}
Herrar P:G:Hulin och J.W.Arf-
ström utsågos att Justera protokollet
och Herr L.Lindblom till Supleant
Dag som ofvan,
På Stadsfullmäktiges wägnar,
/Joh. Thermaenius/

Uppläst och ricktigt befunnet betyga
Thorshälla den 30 Augusti 1864,
/P,G,Hulin/
/J,W,Arfström/

utlemnat följande Protokolls utdrag
den 1.sept. öfver 2.§. till Carlsson genom vacktmästarn
3.§. till Kon Bef genom Magistratens vacktmästare
den 30 aug- 4.§. till Rulin egen händigt
31 aug- 5.§. till herr C Bergstedt; E:A
1, sept- 8.§. till wacktmästaren att befordras
1,sept- 9§ till wacktmästaren att befordras
samt till Magistratens [oläsligt]
innehållet af besluten

Offentligt uppläst i Rådhuset betygar
Thorshälla den 30 Sept 1864.
/J.F.Skogsberg/
/P,Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 22 augusti 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107576.

Personrelationer