Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 22 augusti 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 22 augusti 1866

Anmärkning

Protokoll, fördt vid Stads-
fullmäktiges i Thorshälla
sammanträde den 22:dra Aug. 1866.

S.D. Sedan 14 ledamöter voro samlade, och be-
sluten i föregående sammanträdes protokoll
blifvit uppläste, företogos följande ärender till
behandling.

§. 1.
Från de vid förra sammanträdet, för upp-
görande af kostnadsförslag samt afgifvande af
utlåtande öfver af Herr Borgmästaren Svens-
son föreslagne förändringar af de nuvaran-
de arresterne m.m, utsedde komitérade, före-
teddes en så lydande skrifvelse: " Protokoll
fördt vid komitérades sammanträde angående
förändring af rum och arrester i Rådhuset
den 19 Aug. 1866.- På grund af §. 3 i Stads-
fullmäktiges protokoll af den 14 dennes sam-
manträde då utsedde komitérade: Herrar Hu-
lin, Lindblom, Barklind och Thermaenius och blef
Thermaenius vald till ordförande.

Sedan komiterade tagit för detta spruthu-
set under Rådhuset i betraktande och undan-
röjt några stenar för att få provisionelt till-
träde till det tomrum under huset, som är
beläget under Skollärarinnans rum, så befanns
att utrymmet derstädes är ungefärligen lika
stort som för detta spruthuset, hvilket sedna-
re på ett par ställen med jernspett under-
söktes och kunde icke upptäckas att berget
utgör något hinder för att sänka golfvet om-
kring 3 qvarter, hvarefter hjelplig höjd, minst
3 ½ aln mellan golf och tak, synes utan myc-
ken kostnad kunna erhållas. - Derefter togs
Rådhusets syllmur i betraktande som vid båda
hörnen af husets östra ända visade sprickor och
remnor, hvaraf drogs den slutsats, att en repa-
ration af denna mur är nödvändig att förr de-
sto hellre verkställas. Denna olägenhet att mu-
ren vill remna, synes hafva sin orsak deraf, att
en onödig stor massa kullersten finnes innanför
muren, som ofelbart trycker på och utskjuter mu-
ren, och anse komitérande att någon reparation
å muren icke kan verkställas förr än den
onödiga kullerstenen blifver bortförd; och först
derefter kunna komitérande, sedan utrymmet
sålunda blifver mera tillgängligt taga lokalen
i betraktande och afgifva utlåtande om dess
användbarhet till arrestrum. Det enda som
i sammanhang med murens lagning borde
göras vore att aptera fenstergluggar, som utan
afseende på rummens apterande till arresten
icke kan medföra stor kostnad och icke hel-
ler försvaga muren.- Under nu anförde
förhållanden ansågo sig komitérade böra till
fullmäktige anmäla saken till ny behandling,
och dervid föreslå, att den onödiga stenen
bortföres, muren lagas och fenstergluggar gö-
ras, samt att vid stenens bortförande någon
tjenlig person utses som tillser att sten icke
borttages der den tjenar till bärning åt kakel-
ugnar eller spislar. Sedan detta är verk-
ställt kan kostnadsförslag öfver det hela
uppgöras, och torde jemväl nu bestämmas
det arvode som för kostnadsförslagets uppgö-
rande kommer att utgå, på det komitéra-
de derom må blifva i tillfälle uppgöra med
sakkunnig person. - Som komitérade anså-
go nödigt att saken utan uppehåll borde
fullföljas så beslöts att fullmäktige för vi-
dare behandling af frågan skulle samman-
kallas tills Onsdagen den 22 dennes kl. ½ 8
e. m.

Herrar Hulin och Lindblom utsågs att ju-
stera protokollet. Dag som ofvan. På ko-
mitérades vägnar. /Joh. Thermaenius./ - Juste-
radt den 21:sta Augusti 1866. /L. Lindblom.// P.G. Hulin/";

- Som upplästes. - Sedan Herr Sundholm
fästat uppmärksamheten vid nödvändigheten af
att tillse hvad författningarna föreskrifva med
afseende på arresters dimensioner och sund-
het, beslöts att frågan skulle till våren upp-
skjutas och då ånyo föredragas.

[MARG: Skrifvelsen från
komitén i arrest-
frågan. Sakens
vidare handlägg-
ning uppskjuten
till våren.]

§.2.
Den i §. 7 af föreg. sammanträdes proto-
koll omnämnde kistan hade i närvaro af Her-
rar Sundholm, Fagerström och Barklind blif-
vit öppnad och befunnits innehålla 9 skil-
ling i penningar samt åtskilliga gamla
räkenskapshandlingar utan värde, hvilka dock
skulle genom Drätselkammarens försorg för-
varas. - Den i samma § omförmälde gam-
la kopparen skulle af Drätselkammaren för
Stadens räkning till högsta möjliga pris för-
säljas.

[ MARG: Beslut om
arkiv-handlin-
gar, försäljning
af koppar m.m.]

§. 3.
Till Stadsfullmäktige hade inkommit ett
försegladt konvolut innehållande en skrifvel-
se samt ett exemplar af reglemente för Drät-
selkammaren i Thorshälla. Skrifvelsen var
af följande lydelse:

" Till Stadsfullmäktige i Thorshälla!
Som det tyckes mig icke vara fullkomligt
ricktigt att samma Personer äro Ledamöter
både i Stadsfullmäktige och Drätselkamma-
ren så får jag härmed erkänna min oför-
måga att kunna möjacktigt fullgöra des-
sa båda åligganden hvilket äfven kan hän-
da den alldra fullkomligaste Menskliga
varelse i den händelse han på samma
tid blir kallad till sammanträden på olika
ställen, med anledning häraf och enligt 29 §
i Kommunal Lagen jemförd med 3 §: i Drät-
selkammar Reglementet får jag härmed an-
hålla att blifva befriad från endera af näm-
de befattningar, äfven får jag härmed, mot
Stadsfullmäktiges beslut af den 14 dennes anmär-
ka, att det synes mig bra hårdt att för
det man genom en hasstigt påkommen opass-
lighet nödgas lemna sammanträdet blifver
utan dom och ransakning fäld att böta Två
Rd R:mt:- Thorshälla den 22 Aug. 1866 /J.M. Törngren/"; [Riksdaler Riksmynt]

som upplästes, hvarefter beslöts att till nästa
sammanträde uppskjuta den vidare handläggningen
af denna fråga.

[Skrifvelse från
Törngren om
befrielse på att
vara Stadsfullm.
- Frågan uppskju-
tes.]

§. 4.
Som Herr Törngren å kallelselistan till dagens
sammanträde teknat delgifven, men utan anmäld för-
fall från sammanträdet uteblifvit, ålades han att
jemlikt 40:de § kommunallagen till Stadskassan bö-
ta 2 Rd R:mt.

[MARG: Törngren bötfälld.]

§.5.
Waktmästaren Malmsten framställde, att arrest-
rummen vore i ytterst bristfälligt skick, med an-
ledning hvaraf beslöts anmoda Drätselkammaren
att tillse att de blifva nödtorftigt reparerade i sammanhang
med den öfriga nu pågående reparationen i Råd-
huset-

[MARG: Beslut om arre-
sternas repara-
tion]

§. 6.
Att efter anmälan af Ordföranden justera
detta protokoll utsågos Herrar Sundholm och
Arfström. Till suppleant utsågs Herr Barklind.

[MARG: Justerare]

År och dag som ofvan
På Stadsfullmäktiges wägnar:
/Joh. Thermaenius/

Justerat och riktigt befunnit betyga.
Thorshälla den 1 Sept 1866
/P Th Sundholm/
/J W, Arfström/

3 Sept lemnat Utdrag af prot: §, 2 § 5 till Drätseln
af J, T:hs
4 Sept lemnat Utdrag af prot § 4 till Magistraten
G. Waktmästaren
emottaget af /P, Malmsten/

Offentligen uppläst i Rådhuset
den 12 Dec 1866
/C. G. Scheler/
/P; Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 22 augusti 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107577.

Personrelationer