Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 april 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 april 1897

Anmärkning

{1897, den 8 April}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med undan-
tag af Herrar Arv. Nilsson,
E. Andersson,
Söderblom,
Hellstedt,
Åkerstein,
Öberg,
Fahlstedt och
Stålberg, alla med anmälda och godkända förfall,
Aulin, som är vid Riksdagen samt
G. Forsberg, utan anmäldt förfall.

{§ 1.}
I Ordförandens frånvaro leddes förhandlingarne af v. Ordfö-
randen

{§ 2.}
v.Ordföranden framförde Stadsfullmäktiges helsning till
tf Borgmästaren Friherre von Friesendorff, som för
första gången närvor vid Stadsfullmäktiges sammanträde.

{§ 3.}
Att jemte v. Ordföranden justera dagens protokoll utså-
gos Herrar G. Johansson och Lundberg.

{§ 4.}
I enlighet med Utskottets hemställan beslöto Stads-
fullmäktige, i fråga om ordnandet af vin- och malt-
drycksutskänkningen här i staden under nästkom-
mande försäljningsperiod, förklara, att den utskänk-
ningsrätt af maltdrycker som utöfvats af numera af-
lidna enkan Maria Elisabeth Eriksson i gården N:r 53
för tid, som icke tilländalöpte med innevarande försälj-
ningsårs slut borde indragas, samt att förutom de två
på enahanda sätt förlänade rättigheterna till utskänkning
af maltdrycker till förtäring på stället, hvilka innehades
af Hustru Charlotta Hultgren i N:r 119 och Hustru Maria Blom-
strand i N:r 293, båda å stadsdelen Vester här istaden, ytter-
ligare åtta rättigheter till ölutskänkning utan sam-
band med utskänkning af spirituosa måtte, i likhet med hvad
nu egde rum, härstädes för nästa försäljningsår medgifvas,
hvarvid dessa, der en sådan fördelning lämpligen kunde
ske, borde förläggas att utöfvas fyra å stadsdelen Vester,
två å stadsdelen Söder och två å stadsdelen Norr, hvil-
ken stadsdel, till följd af dess stora utsräckning borde
tilldelas en rättighet utöfver den i vestligaste delen af sam-
ma stadsdel nu befintliga; äfvensom att Stadsfullmäktige
icke hade något att erinra deremot, att den Sockerbagaren
Carl Axel Larsson nu tilldelade, med utgången af detta för-
säljningsår tilländalöpande rättighet till utskänkning af vin
till förtäring på stället måtte honom jemväl meddelas för
nästa försäljningsår att utöfvas i gården N:r 105 och 106 i
hans der förlagda konditorilokal.

[MARG: 201.]

I enlighet med Utskottets hemställan beslöto Stads-
fullmäktige, med anledning af den utaf Drätselkammarens
Ordförande i ämnet gjorda framställning, att då vid
skiljandet af Poliskommisarietjensten från befattningen
såsom Stadsfiskal och vid bestämmandet af lön för den
förstnämnda tjensten Stadsfullmäktige, i syfte att innehaf-
varen af denna tjenst odeladt skulle kunna egna sig åt
skötseln af polisväsendet och dermed förenade göromål,
bestämt, att Poliskommisarien icke skulle få inne-
hafva annan tjenstebefattning, men denna bestämmelse
icke otvetydigt innebure, att det skulle vara honom
förbjudet att under kortare tid på förordnande uppehål-
la annan befattning i staden jemte utöfvandet af egen
tjenst- i skrifvelse till Magistraten
anhålla att, enär ett ofta förekommande upprepande
af dylika förordnanden icke väl stode tillsammans med
syftet för inrättandet af särskild Poliskommisarietjenst,
förordnandet att med egen tjenst uppehålla annan be-
fattning här i staden måtte endast undantagsvis och icke
längre än högst fjoron dagar hvarje gång Poliskommi-
sarien meddelas, samt att derest ett längre förordnande
någon gång skulle varda erfoderligt, sådant måtte honom
meddelas endast under vilkor, att han till utöfvande
af sin egen befattning såsom Poliskommisarie an-
skaffade fullt kompetent vikarie.

[MARG:{208}]

{§ 6.}
Jemlikt Drätselkammarens utlåtande beviljade Stads-
fullmäktige efterskänkande af de Stensättaren J.E. An-
dersson Behmer i N:r 290 B. härstädes för år 1896 påför-
da kommunalutskylder till belopp af 54 kronor 68 öre.

[MARG: 205.]

{§ 7.}
I afgifvet utlåtande öfver en af Småskolelärarinnan
Gerda Norén gjord, af Herr P.A. Pettersson såsom egen
motion upptagen ansökning, att de henne för år 1896
härstädes påförda kommunalutskylder, uppgående till
12 kr. 43 öre måtte henne efterskänkas, då hon under höstterminen 1896 vun-
nit inträde vid folkskolelärarinneseminariet i Stock-
holm och sålunda lemnat sin befattning vid Eskilstuna
folkskola samt härstädes, enligt bilagdt intyg, icke
för nämnda år uppburit högre lön än 386 kronor
67 öre, hade Drätselkammaren hemstält att, då det
icke styrkts vare sig huruvida något fel blifvit be-
gånget vid uppförande till beskattning af sökandens
lön för år 1896 eller att sökanden icke under sagda
år haft annan inkomst än den i det bilagda in-
tyget uppgifna, framställningen måtte afslås.

Efter en stunds diskussion, derunder Herr P.A. Petters-
son vitsordade att sökanden icke haft högre inkomst
härstädes, än den i intyget uppgifna, och att billighets-
skäl talade för bifall till ansökningen, beviljade
Stadsfullmäktige det begärda efterskänkandet af Ger-
da Noréns kommunalutskylder härstädes för år 1896.

[MARG: 207.]

{§ 8.}
En af Drätselkammaren gjord hemställan om rätt att i
enlighet med bilagdt köpekontrakt få försälja staden till-
höriga gården N:r 8 här i staden remitterades till Utskottet
för utlåtande.

[MARG: 209., res.]

{§ 9}
Från Drätselkammaren hade öfverlemnats en redogö-
relse för de hyreskontrakt rörande lägenheter-
na i stadshuset, som upprättades, af hvilken redogörelse inhemtades,
att samtliga till uthyrning afsedda lokaler nu blifvit dis-
ponerade; att hyrestiden vore 10 år för Post- och telegraf-
lokalerna samt den lokal som förhyrts af Eskilstuna
stads sparbank, samt fem år för hotell, schweitzeri- och
festvåningen äfvensom för den lokal, som förhyrts af Ak-
tiebolaget Nordiska Kreditbanken; att Spritförsälj-
ningsbolaget lokaler endast förhyrts till den 1 Oktober
1897 och mot 2500 kr. i hyra, efter hvilken tid kontrakt
mot högre hyra komme att upprättas, att alla hyres-
männen, utaom Telegrafstyrelsen och Källaremästaren
Johansson, erlade särskild afgift för lokalewrnas upp-
vämning med ånga; samt att, spritförsäljnings bolagets
lokaler oberäknade, de kontrakterade hyresbeloppen
nu uppginge sammanlagdt till 16200 kronor, hvilken
summa komme att höjas {dels} till 16500 kronor, när telegraf-
verket toge i besittning det för Rikstelefon afsedda
rummet, och hvarmed icke finge dröja längre än till
den 1 Maj 1901, dels ock efter två år med 1000 kronor,
efter tre år med ytterligare 1000 kronor samt efter fyra
år med ytterligare 1000 kronor, i hvilka belopp såsom
ofvan är sagdt, dock icke ingår den hyra, Spritförsälj-
ningsbolaget nu erlägger eller kommer att erlägga.

Redogörelsen lades till handlingarne.

[MARG: 210.]

{§ 10.}
En till Stadsfullmäktiges ordförande stäld, af Gust. Öster-
berg, A.F. Ödlund, N.J. Larsson, C.A. Wink och K.H. Kjellman
undertecknad skrifvelse den 2 innevarande månad, deruti des-
sa i egenskap af kommitterade, utsedde vid ett den 31 nästl. månad
hållet möte, hemstält om åtgärders vidtagande med anledning
af nu rådande bostadsbrist härstädes, blef, sedan Stadsfullmäk-
tige medgifvit, att detsamma finge till behandling upptagas, re-
mitteradt till Utskottet, som efter att hafva införskaffat
DK:ns yttrande deröfver hade att handlingarne med eget utlåtan-
de till Stadsfullmäktige återställa.

[MARG: 211,{res}]

{§ 11.}
till Beredningsutskottet för beredning och utlåtande re-
mitterade Stadsfullmäktige Fors sockens Fattigvårdsstyrelses
hos KMBef:de gjorda och af KMB. genom Magistraten för
Stadsfullmäktiges yttrande öfverlemnade framställing i frå-
ga om ordnandet af fattigvårdstugan för stadens s.k.
Vestermark i Fors socken.

[MARG: res., 212.]


{§ 12.}
Ingeniören H. Hallström i egenskap af Brandchef i
Eskilstuna, ingaf för Stadsfullmäktiges pröfning och fast-
ställelse förslag, till instruktion för polisens användande
af brandskåpen, skötsel och handhafvande af brandkårens
signalapparater å polisvaktkontoret samt för allmänna
brandkårens allarmering genom polisen; och remitterades
handlingarne i ärendet till Utskottet, som skulle hafva
att, efter inhemtande af Magistratens eller Poliskammarens
eller bådadera dessa myndigheters yttrande, till Stadsfullmäk-
tige dermed och med eget utlåtande inkomma.

[MARG: res., 213.]

{§ 13.}
För utevaro utan anmäldt förfall pliktade Herr G.
Forsberg 2 kronor.

[MARG:{reg}]

Justeradt den 10 April 1897

/Victor Mossberg/
/Herm, Lundberg/
/Gustaf Johnson/

År 1897 den 12 April å Rådhuset offentligen uppläst betyga:

/Joh,Aug Larsson/
/Aug: Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 april 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107413.

Personrelationer