Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 april 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 april 1886

Anmärkning

{1886 den 8 April}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af

Herr K. Söderblom
Herr C. F. Lundström
Herr A. F Dahlström med godkända förfall

Herr T. Engström, utan anmäldt förfall.
Herr E. A. Lundblad, med godkändt förfall
Herr Theofr. Boberg, med godkändt förfall

{§.1.}
Sedan Stadsfullmäktige i Instruktionen för den nyin-
rättade Stadsingeniörstjensten härstädes stadgat, att
Stadsingeniören skulle mot bestämda löneförmåner
tjenstgöra såsom biträde åt Magistraten, Byggnads-
Nämnden, Drätselkammaren och Hamndirektionen i de
afseenden instruktionen förmälde, men mot arvode
enligt af Stadsfullmäktige bestämd taxa biträda
enskilda personer i de afseenden taxan afhandlade;
så ock efter det sistnämnda ärende förevarit
till beredning, ej mindre hos Magistraten och Bygg-
nads Nämnden, än hos Utskottet, hvilket senares
hufvudsakliga utlåtande af den 29 sistlidne Mars
nu föredrogs, antogo Stadsfullmäktige, - med
bifall till samma utlåtande - följande:

{"Taxa å arvoden för förrättningar af Stadsinginiö-
ren i Eskilstuna.}

A.) {För af Magistraten påkallad tjensteåtgärd i ärende, Kronor.
der sökande är skyldig att gälda alla kostnader:}

1.) Om tiden dertill ej öfverskrider en half dag 5. .

2.) För åtgärd, som fordrar mera än en half dag, eller hel dag, 10. .
och i förhållande dertill för förrättning, hvilkens af-
slutning ej medhinnes på hel dag, så att för öfverskju-
tande half dag betalas 5 kronor och längre tid räknas
såsom hel dag.

B.) {För af enskilde påkallade tjensteåtgärder:}

1.) Uppmätning, kartläggning, uträkning och beskrifning
af tomt, med utsättning af råstenar, hvilka af
tomtegare anskaffas och bekostas, uppsättande
af sammanträdesprotokoll samt aflemnande af full-
ständig tomtkarta i 2 exemplar (original och kopia)
äfvensom af nämnda protokoll:
för bebyggd tomt 25. .
för obebyggd tomt 20. .

2.) Justering af äldre råstenar omkring en tomt 5. .

3.) Bevis öfver tomts innehåll och läge för lagfart
eller annat ändamål 1. 50.

4.) Kopia af äldre tomtkarta med beskrifning 6. .

5.) Utstakning af byggnadslinie för boningshus, jemte
dervid erforderlig gränsutstakning mot grannes
tomt och justering af råstenarne 7. 50.
{obs.} Wid utstakning af byggnadslinie mot
två gator ökas detta arvode med 3 kronor; alltså 10. 50.

6.) Kontrollering och afsyning af fotmurs rätta läge 5. .

7.) Afvägning vid utstakning för nybyggnad 3. .

8.) Afvägning vid andra tillfällen, t.ex. å byggnads-
tomt för vattenafföring eller å gata för läggning
af rännsten, eller dylika arbeten: 5. .

9.) Utstakning af uthus:
i sammanhang med utstakning af boningshus 1. .
i och för sig 3. .

10.) Inritning af tillkomna hus å tomtkarta eller utplånan-
de derå af borttagna hus; för hvarje gång sådant på-
fordras 1. 50.

11.) För af enskild person begärd, här ej omförmäld, tjenste-
åtgärd, utgår arvode i likhet med taxan efter
mom. A.) här ofvan.

Skulle, sedan Stadsingeniören på enskilds begäran å upp-
gifvet förrättningsställe sig instält, förrättning genom sökan-
dens förvållande efter en väntetid af minst en half timma
ej komma att försiggå, skall sökanden ersätta Stadsinge-
niören för tidsspillan med 3 kronor.

Wid alla förrättningar åt enskilde personer bestrider
Stadsingeniören utan särskild ersättning dervid erforderlig handt-
langning.

Erfordras bevis öfver förrättning, lemnas sådant utan
särskild betalning."

Och skulle Stadsfullmäktige begära Konungens
Befallningshafvandes fastställelse å denna taxa.

[MARG: 82.]

{§.2.}
På Utskottets förslag biföllo Stadsfullmäktige
Enkorna Elisa Lindhs och Augusta Hellmers
ansökningar, att de kommunalutskylder, som för
år 1885 påförts deras numera afliddne män,
Postexpeditören A. O. G. Lindh och Maskinarbetaren
C. E. Hellmer, finge afskrifvas. -

[MARG: 126.]

{§.3}
Med tillkännagifvande att Utskottet, på Stads-
fullmäktiges uppdrag, den 16 sistl. Mars aflåtit
framställning till Styrelsen för Utskänkningsbolaget
att den 1 instundande Oktober leverera: kontant
den del af bolagets Wattenledningsfond, hvilken icke
af Eskilstuna Sparbank öfvertoges i värdehand-
lingar såsom betalning på stadens i Sparbanken upptagna
jernvägslån å 136000 kronor, hade Utskottet, i anled-
ning af Herr E. A. Lundblads motion i ämnet, hos
Stadsfullmäktige hemställt:

1:o att nämnda jernvägslån måtte uppsägas
till inbetalning den 1 instundande Oktober;

2:o att Drätselkammaren finge uppdrag att
uppsägningen verkställa.

Stadsfullmäktige biföllo detta.

[MARG: 134.]

{§4.}
Föredrogos följande med Magistratens skrifvelse
af denna dag öfverlemnade handlingar,
nemligen:

1:o Utskänkningsbolagets anbud å all minuthandel
med och utskänkning af bränvin här i staden under
instundande tre försäljningsår;

2:o Magistratens utlåtande i ämnet.

Ärendet remitterades till Utskottet för
beredning.

[MARG: 135.]

{§.5.}
Stadsfullmäktige förklarade sig icke hafva
något att erinra mot Poliskammarens i
protokoll för den 1 innevarande April innefattade
utlåtande och hemställan, rörande ordnandet
af maltdrycksförsäljningen här i staden. -

[MARG: 136.]

{§.6}
Efter föredragning af Byggnads Nämndens utlå-
tande öfver det af Drätselkammaren fram-
stälda förslaget, om strandreglering från bryggan
vid Drottninggatan till Sliphusdammen, blef
samma förslag nu af Stadsfullmäktige antaget.

{§.7.}
Till Utskottet remitterades för beredning en framställning
af Komiterade för nya fattigvårdshusbyggnaden, om
anslag till vatten- och afloppsledning med mera.

[MARG: 137.]

{§8.} Herr Carl Andberg erhöll permission från sammanträdet

{§.9.}
Fabriksidkaren Arvid Nilsson hade uti till Stadsfull-
mäktige ingifven skrift anhållit om befrielse från
ledamotskap i årets bevillningsberedning, såsom
dertill hindrad af ledamotskapet i Wattenlednings-
Komitén.

Stadsfullmäktige godkände afsägelsen, samt
invalde till ledamot i bevillningsberedningen:

Herr Fabriksidkaren G. E. Svahnbäck med 10 röster;

och som Herr Svahnbäck förut varit 2:dre suppleant i
bevillningsberedningen, blef efter honom dertill utsedd:

Herr Fabriksidkaren Aug. Stålberg med 9 röster.

[MARG: 138.]

{§.10.}
Ingeniören C. Thunberg anhöll uti ingifven skrift
att på förekommen anledning få endtledigande från
ledamotskap i Wattenlednings Komitén, hvilken
framställning ock af Herr Ordföranden upptogs såsom motion.

Detta ärende remitterades till Utskottet för
omedelbar behandling, under det Stadsfullmäktiges
sammanträde för en stund ajournerades.

Då detsamma åter vidtog förklarade Utskottet sig
tillstyrka motionen om bifall till Herr Thunbergs begäran om endtledigande,
samt föreslog efter honom Ingeniören Axel
Karlsson till ledamot i Wattenlednings Komitén -

Utskottets förslag bifölls. -

[MARG: 139.]

{§.11.}
Herr T. Engström pliktar för uteblifvande från
dagens sammanträde 2 kronor. -

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/

År 1886 den 12 April å Rådhuset offentligen
uppläst. betyga

/J. [C]. Johansson/
/C, G, Carlsson/

[MARG: 140]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 8 april 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107412.

Personrelationer