Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 januari 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 januari 1892

Anmärkning

{1892 den 28 Januari.}

Närvarande: Samtlige herrar Fullmäktige med undantag
af Herrar Karlsson,
Mossberg,
Berg,
C. A. Lundberg
Aspelin och
Aulin, samtliga med anmäldt och god-
kändt förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Frieman och Stawelius.

{§ 2.}
Uti nu föredragen skrifvelse af den 21 Januari detta
år hade Magistraten till Stadsfullmäktige öfverlemnat
utdrag af sitt protokoll den 20 i samma månad
och år, hvaraf inhemtades, att Magistraten i fråga om
bränvinsförsäljningen här i staden efter innevarande
försäljningsårs slut hemstält, att Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvande i länet måtte medgifva att rättighet till minuthandel
med och utskänkning af bränvin för en tid af tre år, räk-
nade från och med den 1 instundande Oktober finge utbju-
das, för minuthandel å två ställen, deraf ett å stadsdelen
Söder och ett å stadsdelen Vester, samt för utskänkning å
sex ställen, deraf tre å stadsdelen Söder och tre å stads-
delen Vester; och funno Stadsfullmäktige för sin del
intet att erinra emot den hemställan Magistraten i
berörda hänseende nu framstält.

[MARG: {68.}]

{§ 3.}
Föredrogs en från Drätselkammaren ankommen
med utdrag af dess protokoll den 27 innevarande må-
nad åtföljd skrifvelse utvisande att Kammaren, vid handläggning
samma
dag af den från Stadsfullmäktige öfverlemna-
de frågan om anskaffande af penningmedel till verk-
ställande af förste inbetalningen å det aktiebelopp, staden
tecknat i Norra Södermanlands jernvägsaktiebolag, funnit
skäligt att, i saknad af ej mindre behörig uppgift om stor-
leken af det utaf staden tecknade aktiebeloppet, än äf-
ven föreskrift, af hvem den förbindelse å oguldna aktie-
beloppet, som vid inbetalningen skall aflemnas, borde
utfärdas, besluta att, innan ärendet vidare handlades,
hos Stadsfullmäktige anhålla om upplysning och före-
skrifter i berörda hänseenden.

Enär härjemte blifvit upplyst, att Styrelsen för jern-
vägsaktiebolaget allenast låtit genom en af dess ombuds-
man undertecknad skrifvelse underrätta, att de af staden
för dess teckning uppstälda vilkor blifvit af styrelsen
godkända, men denna anmälan icke kunde anses fullt be-
tryggande, då, enligt hvad kändt vore, de för jernvägs-
aktiebolaget antagna och af Kongl. Maj:t stadfästade
bolagsordning föreskrefve annat sätt för ut-
färdande af skriftliga för bolaget förbindande afhand-
lingar, funno Stadsfullmäktige skäligt, med upplys-
ning derom, att det aktiekapital, staden tecknat i jern-
vägsaktiebolaget, utgjorde 170000 kronor, deraf 150000 kronor
i stam- och 20000 kronor i préférenceaktier, uppdraga åt
Drätselkammaren att, innan första inbetalningen å aktie-
beloppet skedde, tillse, att staden erhölle en med stöd af
föreskrifterna i bolagsordningen fullt betryggande säker-
het för uppfyllandet af samtliga de vilkor, staden upp-
stält för giltigheten af dess aktieteckning, hvarefter
Drätselkammaren skulle ega verkställa den första inbe-
talningen å aktiebeloppet och derjemte på samma gång
å stadens vägnar utfärda skriftlig, i enlighet med af Sty-
relsen faststäldt formulär affattad förbindelse för åter-
stående oguldna aktiebeloppet.

[MARG: {67.}]

{§ 4.}
Föredrogs en af Eskilstuna Spritförsäljningsbolag till Kon
Bef:de
i länet stäld skriftlig anhållan, det Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvande måtte meddela tillstånd för Fru Edla Sandberg
att under iakttagande af vissa vilkor lägenheten å Djurgården i
Klosters socken från och med
den 1 Maj till och med den 30 September detta år idka ut-
skänkning af bränvin samt andra brända eller distille-
rade spirituösa drycker; och hade bolaget begärt
Stadsfullmäktiges förord till denna anhållan.

Sedan upplyst blifvit, att Fru Sandberg af Spritförsälj-
ningsbolaget arrenderade de å Djurgårdens område upp-
förda bolaget tillhöriga utskänkningslokal och andra
åbyggnader samt förklarat sig önska erhålla den nu
ifrågasatta utskänkningsrätten, funno Fullmäktige,
då utskänkningsrörelse vore af omständigheterna
påkallad vid lägenheten Djurgården, som blifvit af
Kongl. Maj:t till lustställe för Eskilstuna stad upp-
låten, skäligt till den nu gjorda framställningen
lemna förord.

[MARG: {69.}]

{§ 5.}
Med anledning af den anteckning, hvilken af justerings-
männen Herrar Albin och Ernst Hellstedt, gjorts vid
justeringen af Stadsfullmäktiges protokoll för den
14 innevarande Januari, rörande fel vid sammanräk-
ningen af de vid val af ledamöter till Beredningsut-
skottet afgifna röster, och hvarigenom Herr Liljeqvist
med 15 röster utsetts till ledamot i Utskottet oaktadt
Herr Olsson erhållit lika antal röster och lottning dem
emellan sålunda rätteligen bort ske, anhöll Herr Ander-
son det lämpliga åtgärder borde vidtagas för rättelse
härutinnan;
men beslöto Fullmäktige, på yrkande af Herr Söderblom,
att då anmärkning icke framstälts vid sjelfva valet utan
först efter sammanträdets slut samt på grund af öfriga
omständigheter, låta vid valet, sådant det skett, bero.

Justeradt den 29 Januari 1892

/Theofr Munktell/
/G V Stawelius/
/Ernst Frieman/

År 1892 den 30 Januari å Rådhuset offenligen uppläst betyga.

/Gust, Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 januari 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107307.

Personrelationer