Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 januari 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 januari 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäktige
i Eskilstuna den 28 Januari 1864.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, utom Herr K. J.
Tersmeden, som är bortrest.

{§.1.}
Wid med slutna sedlar företaget val till ledamöter
i de Berednings Committeér här i Staden för innevarande
år, som ega att föreslå de på taxering beroende
bevillningsafgifterna till Kronan, utsågos:

1:o {inom första distriktet}: innefattande Gamla Staden
och Nystaden,
till Ledamöter:
Handlanden Sven Palmgren,
Handlanden Per Wahlström,
Målaren W. A. Öhman,

till Suppleanter:
Handlanden L. F. Österwall,
Garfverifabrikören C. F. Sjöberg.

2:o {inom Andra distriktet}, omfattande Fristaden,
till Ledamöter:
Rådmannen Hans Dahlberg,
Handlanden Joh. Svengren,
Manufacturisten Johan Hedlund,

till Suppleanter:
Fabriksidkaren E. A. Naesman
Manufacturisten C. E. Stenman.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda, Taxering]

{§.2.}
Inlemnades motion af Herr A. Billjer derom att
Stadens Landstingsmän måtte beviljas lämpligt arf-
vode från Stadens Kassa.

Remitterades, för beredning, till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Landstingsförtroendevalda, Förvaltningskostnad]

[MARG: N:o 102]

{§.3.}
Efter föredragning af Drätselkammarens utlåtande
öfver Herr P. Wahlströms motion att gasledning
må anbringas i nya Gästgifveribyggnaden,
beslöts:

1:o att gasledning skulle införas i huset i enlighet
med en af Gasverkets Ombud Herr C. O. Thomson
nu upvisad ritning, med tillägg att en lykta an-
bringas utanför huset åt gården;

2:o Gasverket finge utföra detta arbete, utom genom,
borrningar i Murarne, efter afgifvet kostnadsförslag
å 408 Rd [riksdaler], för hvilken summa Herr Thomson åtog
sig att äfven utföra ledningen till lyktan åt
gården, utan serskildt ersättning, samt att införa
ledningar i första hörnrummet, der gasmätaren sättes
i hörnet - börande om Murarnes genomborrning betingas med byggnads-
entreprenören.

3:o att Drätselkammaren skulle om detta arbete med
Gasverket uprätta contract; samt

4:o att blifvande Gästgifveri entreprenören tillförbindes
för denna Stadens kostnad årligen gottgöra Staden
10% ränta såsom {hyra} för gasledningen.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning, Gästgiveri, Samhällsplaneringsregler, Budget]

[MARG: N:o 103]

{§.4.}
Från Drätselkammaren ankommen framställning
derom att gaslysning må anbringas i Rådhuset.

Remitterades till Berednings Utskottet.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning, Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 104]

{§.5}
Från Drätselkammaren hade ankommen framställning om
flyttning af Liesmedshammarens Kolhus till
tomten N:o 306 efter ny Nummerordning, öfverlemnades
jemte en dithörande ritning till Berednings Utskottet
som egde att till ett annat sammmanträde taga
saken i öfvervägande efter besigtning å platsen,
och dervid afgifva utlåtande.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 105]

{§.6.}
Wäckte herr A. Billjer motion derom att
Stadsfullmäktige måtte bestämma ordinarie
Sammanträden till första Thorsdagen i hvarje
månad; hvilket godkändes.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.7.}
Sedan Kongl. Fångvårds Styrelsen uti skrifvelse till
Konungens Befallningshafvande i Länet den 17 sistl.
November anfört: att på sätt Kongl. Brefvet den 11.
April 1849, angående upförande af nytt gemensamt Stad-
och Härads fängelse samt Rådhusbyggnad i Eskilstuna,
gifven vid handen, åläge det Eskilstuna Stads inne-
vånare att deltaga i halfva kostnaden för det gemen-
samma fängelsets underhållande, samt Öster och
Wester Rekarne Häradsboer att till andra hälften
vidkännas kostnaden för underhåll af den egentliga
fängelsebyggnaden och att ansvara för en fjerdedel
af taket å huset; hvarförutan, jemlikt Kongl. Brefvet
den 12 Maj 1852 rörande nämnda Fängelses begagnande
såsom Kronohäkte, Stadens innevånare och Härads-
boerne, till hälften å hvardera sidan, åtagit sig att
bidraga med 300 Rd [riksdaler] Rmt [riksmynt] till aflöning åt en Fång-
vaktare, mot det af Häradsboerne festade vilkoret,
att denne fångvaktare jemväl finge såsom Tingsvaktare
begagnas; men att Kongl. Fångvårds Styrelsen an-
sett det vara lämpligast att såväl fängelsebygg-
nadens underhåll, som aflönandet af hela bevak-
ningspersonalen, ombesörjes af Kongl. Maj:ts och
Kronan emot viss årlig gottgörelse från Kommunerne,
och sålunda hade för afsigt att, såvidt hinder
deremot icke mötte, hos Kongl. Maj:ts i ämnet
göra underdånig framställning; så och efter det
Kongl. Styrelsens ByggnadsKontor, på grund af an-
stäld beräkning, uplyst att årliga kostnaden för
underhåll och reparation af fängelsebyggnaden
med dertill hörande fånggårdar och stängsel omsågos
böra upskattas till 300 Rd Rmt; hvarvid undan-
tagits kostnaden för underhåll af de utaf Råd-
stufvuRätten begagnade tre rum i byggnadens öfra
våning, hvilken kostnad ansetts medföra en årlig-
utgift af 50 Rd; hade från Stadsfullmäktige
infordrats yttrande, huruvida Staden må vara
villig att, istället för ofvannämnde enligt Kongl.
Brefven den 11 April 1849 och den 12 Maj 1852
Staden åliggande förpligtelser, åtaga sig att gemen-
samt med Öster och Wester Rekarne Härader år-
ligen bidraga med en contant utgift af 300 Rd
till Fängelsebyggnadens underhåll och med 300 Rd
till Vaktbetjeningens aflöning, dock med vilkor att
Staden fortfarande bekostar underhållet af den
för RådstufvuRättens uplåtna lokal, samt att någon
af nämnde betjening icke vidare komme att såsom
Tingsvaktare tjenstgöra.

Wid föredragning häraf och efter up-
läsandet af utlåtande från Drätselkammaren,
som beredt detta ärende, förklarade Stadsfull-
mäktige, att, emedan det vore lämpligt att såväl
underhållet af fängelsebyggnaden härstädes, som
aflönandet af hela bevakningspersonalen, ombesörjes
af Kongl. Maj:ts och Kronan, ville de, istället för
Stadens åliggande derutinnan och till dess befrielse
derifrån kan vinnas, från Eskilstuna Stad anslå
en årlig gottgörelsesumma af 300 Rd Rmt, på
föreslagne vilkor.

[ÄRENDEORD: Rättväsendebyggnad, Rättväsendepersonal]

[MARG: N:o 106]

{§.8}
Föredrogs åter till behandling serskildte Komite-
rades betänkande rörande ordnandet af Brand-
väsendet i Staden; och sedan Stadsfullmäktige ta-
git det nuvarande Spruthuset i Gästgifverigränden
uti ögnasigte och funnit detsamma der på platsen
väl beläget och ändamålsenligt, beslutades i huf-
vudsaklig öfverensstämmelse med Komiterades förslag:

1:o att Stora Fristads Sprutan flyttas från Sprut-
huset vid Brandvaktsstugan till ett nytt Spruthus,
som bygges å Elementar Skoletomten invid Södra
Nygatan och Snusfabriken;

2:o att GamlaStadens förra Stora Spruta, som nu
jemte den nya Stora Sprutan finnes i Spruthuset
vid Gästgifverigränden, flyttas derifrån
till ett nytt Spruthus,
som bygges å Fattigvårdstomten invid Drott-
ninggatan och Nedre Vedskjulet;

3:o att en af de nya små Sprutorna inflyttas i
Spruthuset vid Brandvaktsstugan istället för Stora
Fristads Sprutan, som enligt 1:sta punkten får ny plats;

4:o att Drätselkammaren skulle anmodas till Stads-
fullmäktige inkomma med ritningar och kostnads-
förslag till de beslutade tvenne nya Spruthusen;

5:o att genom Drätselkammarens försorg skulle
ofördröjligen anskaffas det kontrolleringsur
å Brandvakternas tjenstgöring, hvarom beslut
vore fattadt af Stadens innevånare för flere
år sedan; och

6:o att, med afseende på Sprutornas flyttning,
befälet vid desamma nu skulle regleras; och
att Cheferne å sammankomst sig emellan,
hvartill Herr W. Zetherström åtog sig kalla
dem, skulle distriktvis utse manskap till Spru-
tornas servering, hvilket sedan borde förses
med igenkännings tecken vid tjenstgöring och,
likasom befälet, införas i en Rulla, som för
allmän underrättelse befordras till trycket.

Till Sprutbefäl utvaldes nu:

{Sprutan N:o 1.}
Plats: Spruthuset, Gästgifverigränden.
Chef och Sprutmästare: Herr Alfred Norrman,
vice Sprutmästare : Herr C. M. Carlstedt,
Strålförare : Herr A. F. Dahlström,
Strålförare : Herr Aug. Bohm d.y.

{Sprutan N:o 2.}
Plats: Nytt Spruthus på Elementar Skoletomten,
Chef och Sprutmästare: Herr C. J. Westerberg,
Vice Sprutmästare : Herr C. Spångberg,
Strålförare : Herr Sven Andersson,
Strålförare : Herr Chr. Ad. Johansson.

{Sprutan N:o 3.}
Plats: Nytt Spruthus i Fattigvårdsgården.
Chef och Sprutmästare: Herr C. O. Thomson,
Vice Sprutmästare : Herr Jean Asplund,
Strålförare : Herr C. J. Forssberg,
Strålförare : Herr S. F. Jernbergh.

{Sprutan N:o 4.}
Plats: Spruthuset vid Brandvaktsstugan:
Chef : Herr W. Zetherström,
Sprutmästare : Herr W. Furtenbach,
Strålförare : Herr P. A. Norin.

{Sprutan N:o 5.}
Plats: Rådhusförstugan.
Chef : Herr C. F. Sjöberg,
Sprutmästare : P. A. Hagström,
Strålförare : A. H. Ekström.

{Sprutan N:o 6.}
Plats: Herr Hårdhs Wagnshus.
Chef : Herr J. P. Nordlund,
Sprutmästare : F. R. Wuester,
Strålförare : J. G. Köhler,
Strålförare : Kyparen Lindqvist.

[ÄREDNEORD: Brandstation, Brandrote, Brandutrustning, Brandpersonal]

[MARG: N:o 4]

Jüsteras.

/Joh. Hedlund/
/C. J. Westerberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 januari 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107306.

Personrelationer