Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 oktober 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 oktober 1877

Anmärkning

{1877 den 11 Oktober.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr A. Lindblad
Herr E. A. Lundblad
Herr O. Björk med godkända förfall.

Herr C. M. Loström, hvilken anmältes vara förhindrad af
enskildta förrättningar. -

{§.1.}
Genom votering med 16 röster mot 9, blef Herr Loström
pliktfälld till 2 kronor för uteblifvande denna dag
utan godkändt förfall.

Herr Dahlström reserverade sig mot beslutet. -
Herr Boberg instämde i reservationen.

{§.2.}
Öfver Stadsfullmäktiges beslut den 3 sistlidne September
i Borgmästare-vikarie-frågan hade, nu föredragna, besvär
blifvit anförda af Rådmännen Joh. Hedlund, L. P. Malm
och C. G. Granberg, hvari anhållits att sagde beslut måtte
förklaras vara olagligen tillkommet och fördenskull
icke ländande till efterrättelse; i anledning hvaraf
Stadsfullmäktiges förklaring infordrats.

Ett af Sekreteraren, på ordförandens uppdrag, upp-
satt förslag till förklaring i ämnet, hvari besvären bemöttes
och hemställdes att besvären måtte ogillas, blef föredra-
get och af Stadsfullmäktige godkändt och antaget. -

{§.3.}
Efter föredragning af Drätselkammarens yttrande öfver
Hamndirektionens förslag till ny Hamntaxa här i staden,
blef detta yttrande antaget och godkändt, hvadan Stadsfull-
mäktiges i detta ämne infordrade utlåtande skulle i enlighet
dermed expedieras.

[MARG: 45.]

{§.4.}
Företogs åter till behandling det från den 9 sistlidne
Augusti uppskjutna ärendet, angående den genom mo-
tioner af Herrar J. C. Heljestrand och E. A. Lundblad
väckta frågan om förändrade bestämmelser rörande
afträdens beskaffenhet här i staden, dervid lästes
ej mindre de äldre handlingarne i frågan, utan jemväl
det från Berednings Utskottet den 9 Augusti infordrade
ytterligare utlåtandet, som under tiden till Stadsfull-
mäktige inkommit, och af hvilket sistnämnda inhem-
tades, att Utskottet funnit anledning tillstyrka Stadsfullmäk-
tige, att, med godkännande af motionerna i hufvudsak,
antaga och Länsstyrelsens pröfning derefter underställa
ett beslut af följande lydelse:

"Med tillåten ändring af hvad Kongl. Maj:ts Nådiga
Helsovårdsstadga för riket den 25 September 1874 i
§.17. mom.2. sista punkten, innehåller derom att afträden
utom boningshus skola vara så inrättade, att orenlig-
heten emotages i täta och lätt flyttbara kärl, före-
skrifves:

Der afträde utom boningshus i staden Eskils-
tuna är så beläget att från dess underlag
orenligheten kan utan olägenhet bortskaffas
i gödselfordon, och underlaget är af gråsten
i cementbruk samt inrättadt såsom Helso-
vårdsstadgan i §.17 föreskrifver, må orenlig-
heten emottagas omedelbart på underlaget,
men i annat fall skall orenligheten emottagas
i täta och lätt flyttbara kärl."

Under öfverläggningen yrkades:

1:o bifall till Utskottets förslag oförändradt;

2:o bifall till Utskottets förslag, med förändring, att den
nya föreskriften, efter orden "§.17 föreskrifver", erhölle föl-
jande lydelse: "må, så länge olägenhet i afseende på
snygghet eller sundhet ej uppstår, orenligheten emottagas
omedelbart på underlaget, men i annat fall skall oren-
ligheten emottagas i täta och lätt flyttbara kärl;"

3:o bifall till Utskottets förslag, med förändring, att
orden "eller lårar" blefvo inskjutna efter orden
"i cementbruk" och framför orden "samt inrättadt."

Genom votering blef Utskottets förslag oförän-
dradt bifallet med 19 röster mot 6 röster, hvilka sednare
afgåfvos för bifall till det under punkten 2 upptagna
yrkandet. -

Herr S. Palmgren reserverade sig mot beslutet.

{§.5.}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning:

Stadsvaktmästaren J. G. Johanssons ansökning om
löneförhöjning.

[MARG: 46.]

{§.6.}
Stadsfullmäktige biföllo Drätselkammarens hem-
ställan att få företaga bortsprängning af bergklinten
intill tomten N:o 250 vid Westermarksgatan, som,
enligt anmälan, skulle kosta 150 kr., då den utsprängda
stenen blefve utan särskild kostnad för staden nedförd till
Fattigvårdsgården, att användas till strandskoning för
blifvande gata derstädes; och skedde detta tillstånd
med det särskilda vilkor, att Drätselkammaren egde,
efter lämplighet och af Jernvägsaktiebolaget
erhållet tillstånd att ingå på dess område, använda en del af den
utsprängda
stenen till erforderlig utläggning på bredden af
Westermarksgatan midtför denna bergklint. -

{§.7}
Bifölls Fattigvårdstyrelsens anhållan att ett för-
slagsanslag af Fyra Tusen kronor skulle ställas till
dess disposition för fattigvårdsutgifter under åter-
stående delen af året, utom ordinarie, och redan
åtgångna, anslaget efter årets stat.

[MARG: 47.]

{§.8.}
Bifölls Polisöfverkonstapeln C. W. Svedins, af
Magistraten förordade, ansökning om 25% ackord
för 1875 års kommunalutskylder 54 kr. 91 öre.

[MARG: 48.]

Samma dag uppläst och justeradt:

/Theofr Munktell/
/Alfr Norrman/
/F. A. Stenman/

1877 den 15 oct å Rådhussalen offentligen uppläst intyga:

/A; W; Koraen/
/Carl Klein/

[MARG: {49}.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 11 oktober 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107012.

Personrelationer