Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 februari 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 februari 1887

Anmärkning

{ 1887 den 10 Februari]

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr K. Söderholm, som är på riksdagen

Herr C.W. Dahlgren
Herr E.A.Berg
Herr Emil Andersson.
Herr T. Engström
Herr A.F. Dahlström.

Med godkänt förfall

{§.1.}

Drätselkammaren meddelade att för innevarande
år hade Herr Direktören och Riddaren A L. Handlanden
O. Svengren till v. Ordförande i Drätselkammaren.

[MARG 5.]

{§.2.}

Jemligt Drätselkammarens protokoll för den
26 sistlidne Januari hade Gasverket förklarat
sig på inga vilkor vilja ombesörja den af Stads-
fullmäktige den 4 Januari beslutade oljebelysnin-
gen i två lyktor å Gränsgatan, emedan den
förut med oljelyktor åtagna befunnits alltför
besvärlig.
På Herr E.A.Lundblads förslag beslöts att
ärendet finge hvila att företagas till behandling
i sammanhang med den förekommande frågan
om nyuppgörelse för gatubelysningen i dess helhet.

[MARG: 3.]

{§.3.}

Stadsfullmäktige beslutade
att från Stadskassan skall utbetalas 315 Kronor
såsom båtsmansvakansafgift för staden för år 1886,
i enlighet med nu föredragna uträkningen derå.

{§.4.}

I anledning af Herr E.A. Lundblads motion om ytter-
ligare belysning å Gränsgatan med oljelyktor
hade Utskottet i nu föredraget betänkande till-
styrkt en sådan anordning på fem uppgifna
ställen, under samma vilkor som beslutats för
2:ne oljelampor den 4 sistlidna Januari; men
då, jemlikt §.2. här ofvan, hinder mött för
dessa senare, och samma hinder väl vore till-
finnandes för de nu ifrågastälda oljelamporna;
så beslutade Stadsfullmäktige att jemväl låta
detta ärende hvila till behandling i sammanhang
med den förekommande frågan om ny uppgörelse
för gatubelysningen i dess helhet.

[MARG: 6.]

{§.5.}

Utskottet hade i afgifvet utlåtande hemställt att
Herr Albin Hellstedts motion", om inrättande af en
skola för quinnlig ungdom, till åstadkommande af under-
visning och handledning, såväl i hushållsgöromål,
som i enklare matlagning" icke i sitt för närvarande skick
måtte till någon Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda,
enär motionen icke innehöll vare sig plan eller
sätt för skolans åstadkommande - hvilka dock vore
nödvändigt att känna för att fråga om bidrag
dertill skulle kunna hufvudsakligen behandlas,
samt skolan, om än för Kommunens verksamhets-
åtgärder, utan tillhörde den enskilda verksamheten.
Utlåtandet godkändes.

[MARG: 7, 8.]

{§.6.}

Till Bevillningsberedningen innevarande år
för staden valdes:

a.) {ledamöter}: Herr TelegrafKommisarien H. Åkerstein med 20
röster
Herr Handlanden Emil Andersson med 11
röster
Herr Fabriksidkaren C.W. Dahlgren med 10
röster

b.) {suppleanter}: Herr Fabriksidkaren G.E. Svanbäck med 17
röster
Herr Fabriksidkaren Aug. Stålberg med 10
röster


[MARG: 9,10.]

{§.7.}

Föredrogs en genom Magistraten inkommen fram-
ställning från en här i staden bildadSportklubb,
att få till sina öfningar begagna Gymnastiklokalen;
å hvilken framställning Allmänna läroverkets
rektor meddelat intyg att från samma läroverks
sida intet hinder mötte för upplåtelsen.
Stadsfullmäktige beslutade att remittera ärendet
till Utskottets omedelbara behandling medan
Stadsfullmäktiges eget sammanträde för en stund
upplästes.
Efter slutad Utskottsbehandling tillkännagafs
för de åter sammanträdande Stadsfullmäktige, att
Utskottet icke kunde förbise att med bifall
till framställningen alltid komma att följa kostnad
genom gaslysning, om nemligen denna
skulle begagnas, och genom ökadt renhållnings-
arbete; men Utskottet ansåg hufvudsakligen
att ärendet ej fölle inom Stadsfullmäktiges
åtgörande, emedan staden aflemnat gymnastik-
huset till vederbörande SkolStyrelsen, hvilka
det tilkomme att tillse husets användande; och
då Allmänna läroverkets rektor redan för sin del
sig yttrat, så skulle alltså återstå att äfven
Skolrådet finge i saken lemna sitt besked ; dock
hemstälde Utskottet att Stadsfullmäktige måtte
för sin del förklara sig icke hafva något att
emot vederbörandes bifall erinra.
Stadsfullmäktige förklarade sig godkänna
detta utlåtande.

[MARG: 11.]

{§.8.}

Till Utskottets beredning remitterades:
1:o) Albertina Trosanders framställning angående
utskänkningsrätt vid luststället Djurgården
Under instundande sommarmånader;

2:o) Enkefrun Mathilda Fréeses enahanda fram-
ställning för luststället Sommarro.

[MARG: 12,13.]

{§.9.}

Till Drätselkammarens beredning remitterades
en framställning af Allmänna läroverkets rektor
att ett nytt golf må anbringas i gymnastiklokalen,
lagdt ofvanpå det gamla samt spåntadt och oljedränkt
till undvikande af nuvarande olägenhet genom dam-
ning under gymnastiköfvningarne

[MARG: 14.]

{§.10.}

Upplästes Hamndirektionens utlåtande öfver
Herr Carl Andbergs å Eskilstuna Öfvre Kanal
aktiebolags vägnar afgifva framställning, att segelle-
den å nstadens hamnområde måtte medlest upp-
muddring och befintliga grunds bortsprängning
så fördjupas att alla faryg, som kunna fritt
passera tröskeln å den vid Carl Gustafs stads gevärs-
faktori belägna slussen, äfven sedan måtte obe-
hindradt kunna fortsätta segelleden upp till öfvre
hamnen; och hade Hamndirektionen på andragna
skäl hemställt:
att Stadsfullmäktige må uppdraga åt Hamn-
direktionen att vid lämplig årstid låta för-
djupa segelleden mellan dammarna och Rådhusbron
såsom begärdt blifvit
{med det vilkor}, att Öfvre Kanal aktiebolaget medgifver
50% nedsättning å sin taxa för fartyg och gods då
lossningen sker vid stadens bryggor ofvan
dammarna.

Stadsfullmäktige godkände detta utlåtande.
Härefter företogs den bordlagda frågan, att Hamn-
drektionen måtte få vid lämplig årstid under
åren 1886 och 1887 utsträcka stenhamnkajen vid
Nybrohamnen cirka 50 fot i riktning mot Nybron,
hvarå kostnadsförslaget uppginge till 2250 Kronor
och hvartill i Hamnkassan beräknats tillgång i
behållningarne för båda åren; och hade Hamn-
direktionen derom äfven nu hemställt, såsom
{en andra punkt}: sig för nämnda utlåtande ,
att, då fördjupningsarbetet blifvit verkstäldt
och hamnkassan egde derför erfordeliga medel,
hamndirektionen måtte bemyndigas att vidtaga
det ifrågavarande Kaj - förlängningsarbetet.
Stadsfullmäktige beslutade såsom Hamndi-
rektionen nu föreslagit.-

[MARG: 188,176.]

{§.11.}

Till Utskottets beredning remitterades en fram-
ställning af fältskären C.G. Lundmark, att hans
aflöning för år, nu utgörande 75Kr, måtte
höjas till 200 Kronor.

Remissen till Utskottet beslöts med 13 röster
mot 10 hvilka senare afgåfvos för remiss till
Helsovårdsnämnden.

[MARG: 15.]

{§.12.}

Herr G E. Svanbäck väckte muntligen motion,
att som stadens nuvarande allmänna saluplatser
voro otillräckliga, Stadsfullmäktige måtte dertill
anslå Nybrohamnen och det på stadsplanen afsatta
torget och Norr.

Motionen remitterades till utskottet för
beredning.

{§.13.}

Herrar v. Ordförande och E.A. Lundblad valdes
att jemte Herr Ordföranden justera dagens
protokoll nu en stund efter slutadt samman-
träde.
Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell jr./
/EA. Lundblad/
/Axel Karlsson/

År 1887 den 14 Februari å Rådhuset offentligen
uppläst; betyga.

/Aug. Lantz/
/(J.R.) Rotelius/

[MARG: 16.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 februari 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106951.

Personrelationer