Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 december 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 december 1896

Anmärkning

{1896, den 10 December}

Närvarande: samtliga Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herrar Dahlgren,
Hellstedt
E. Andersson
Söderblom och
Svahnbäck, alla med anmälda och
godkända förfall,
Stawelius som tillstädes kom, sedan
utgifts- och inkomststaten blifvit behandlad och hvars an-
mälda förfall för tiden derförut godkändes, samt
F. v. Krusenstierna, utan anmäldt förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Thunberg och Frieman.

{§ 2.}
I enlighet med hvad Utskottet hemstält beslöto Stads-
fulmäktige
{dels} att för behörig utredning af frågan om omorgani-
sering i sättet för handhafvande af göromålen vid
fattigvården härstädes i den riktning Utskottet förut
antydt och som finnes närmare angifvet i Stadsfull-
mäktiges protokoll för den 10 sistlidne September till-
sätta en kommitté af sex personer från Utskottet och
Fattigvårdsstyrelsen för att taga denna fråga om hand och
efter verkstäld utredning till Stadsfullmäktige inkomma
med förslag i ärendet.
{dels} till ledamöter i denna kommité utse Herrar
Arvid Nilsson, Aug. Stålberg och Carl Olsson från Ut-
skottet samt E.A. Lundblad, P.A. Pettersson och A.G.
Pettersson från Fattigvårdsstyrelsen med uppdrag till Herr
Nilsson att sammankalla kommitterade,
{dels ock} att, då Fattigvårdsstyrelsen fortfarande anså-
ge det närvarande behofvet af biträde åt förestån-
daren vara trängande, till styrelsens förfogande stäl-
la ett förslags anslag för nästa år af 600 kronor till
beredande af tillfälligt biträde åt föreståndaren,
att användas i mån af behof och intill dess frågan
om omorganisationen och tillsättande af en Sysslo-
man derstädes blifvit af Stadsfullmäktige slutli-
gen pröfvad och afgjord.

[MARG:150.]

{§ 3.}
Godkände Stadsfullmäktige det af Utskottet uppsat-
ta förslag till besvärsskrift öfver Pröfningsnämndens
i länet beslut innevarande år i fråga om fördelning
till beskattning af O.F.W-jernvägsaktiebolags årsin-
komst, så att en del af densamma komme att be-
skattas i Eskilstuna.

[MARG: expedition, exp. 19/12, 177.]

{§ 4.}
Godkände Stadsfullmäktige likaledes det af Utskot-
tet uppsatta förslag till besvärsskrift öfver samma
pröfningsnämnds beslut i fråga om beskattning
af vissa jernvägsbetjentes s.k. milpenningar.

[MARG: expedition, exp. 19/12, 178.]

{§ 5.}
I enlighet med hvad Utskottet hemstält beslöto
Stadsfullmäktige att till Stadshuskommitterades dispo-
sition för stadshusbyggnadens fullbordan ställa ett
ytterligare anslag af högst 50000 kronor på det
sätt, att af de i förslaget till Utgifts- och inkomststat
för år 1897 under rubriken "för oförutsedda behof" upp-
förda öfverskottsmedel finge för ändamålet användas
30000 kronor, hvarefter Stadsfullmäktige sedermera, på
framställning af Drätselkammaren, ville besluta om an-
skaffande af återstående beloppet.

[MARG:179. med just.]

{§ 6.}
I likhet med hvad Utskottet hemstält beviljade Stads-
fullmäktige i Eskilstuna Arbetstuga för år 1897 ett
anslag af 350 kronor för uppehållande af dess verksam-
het under nämnda år likväl under vilkor, dels att Stads-
fullmäktige skulle ega att i Styrelsen för arbetsstugan
för år 1897 insätta en ledamot, dels ock att behof under
året af detta understöd komme att föreligga.

[MARG: 180.]

{§ 7.}
Jemlikt Drätselkammarens framställning beslöto
Stadsfullmäktige lemna Drätselkammaren uppdrag
att gå i författning om försäljning af de områden utan-
för tomterna N:r 176 och 240 vid Tullgatan som staden
erhållit genom gränsreglering mot Öbergska Filfa-
brikstomten och Gredby Kronohemman, likväl under
vilkor, att de upprättade köpeafhandlingarne un-
derstäldes Stadsfullmäktiges godkännande.

[MARG:181.]

{§ 8.}
Sedan Drätselkammaren vid granskning af de
utaf Stadsfogden och Stadskamreraren afgifna för-
teckningar öfver oguldna kommunalutskylder
till staden, hvilka af uppgifna orsaker icke kunnat
indrifvas, från afskrifning undantagit af utskylds-
beloppen för år 1895 följande utskylder:

N:r 3449 Handlanden G. Andersson i Nyfors kr. 24.
N:r 3453 Slagtaren Aug. Danielsson i Brokärr, Barfva kr. 24.
N:r 3466 Slagtaren Joh. Emil Johnsson Åsby, Jäder kr. 18.
N:r 3484 Hustru Anna Preutz i Hällstugan, Sundby kr. 24.
N:r 3488 Slagtaren C.A. Sandberg i Hällhammar Jäder kr.18
N:r 3495 Slagtaren C.A. Johansson i Gumband, Wallby kr. 12.
N:r 3496 Slagtaren Joh. Larsson i Karlberg, Tumbo {kr. 18}
kr. 138

men för återstående utskyldsbeloppen begärt afskrifning
ur räkenskapen, biföllo Stadsfullmäktige den begärda fram-
ställningen af afskrifning enligt de ingifna längderna
med följande belopp.

för år 1885 - kr. 265.29
För år 1886 - kr. 77.37
för år 1890 - kr. 162.99
för år 1891 - kr. 12.68
för år 1892 - kr. 33.99
för år 1893 - kr. 51.22
för år 1894 - kr. 597.44
för år 1895
dels enl. Stadsfogdens förteckning kr. 1259.52
dels enl. Stadskamrerarens förteckning
återstående - kr. {1510.09} kr. 2769.61

[MARG:182.]

{§ 9.}
I enlighet med hvad Byggnadsnämnden hemstält och
på det af Nämnden anförda skäl afslogo Stadsfull-
mäktige de af Herrar Axel Karlsson, Söderblom, Stål-
berg och Arvid Nilsson den 8 November och 13 December
1894 väckta motioner om utvidning af stadens område;
hvarjemte Stadsfullmäktige jemväl befriade Byggnads-
nämnden från det N:n den 9 sistlidne April lemnade
uppdrag att anskaffa en karta öfver stadens faktiska
gräns mot Klosters socken.

[MARG: 57.]

{§ 10.}
Företogo Stadsfullmäktige till behandling det af Magi-
straten afgifna förslag till Utgifts- och inkomststat för
Eskilstuna år 1897 jemte Utskottets i anledning häraf
gjorda framställningar och hemställanden; och blef Ma-
gistratens förslag dervid antaget och godkändt i alla de-
lar, hvarom här nedan icke finnes särskildt om-
förmäldt.

A){Utgifter}
1){Fattigvården}
I enlighet med Stadsfullmäktiges förut denna dag fatta-
de beslut att icke f.n. bevilja anslag till en arbetsförman
vid fattigvårds- och arbetsinrättningen utan i dess ställe
för år 1897 ställa till Fattigvårdsstyrelsens förfogande ett för-
slagsanslag af 600 kr. för beredande af tillfälligt biträde
åt Föreståndaren intill dess frågan om omorganisering vid
Fattigvården blifvit slutligen pröfvad och afgjord, beslö-
to Stadsfullmäktige i enlighet med Utskottets hemställan att i Magistratens förslag
under rubri-
ken "Fattigvården" göra följande ändringar:

Posterna under "aflöningar" till arbetsförmannen till be-
lopp af 1050 kronor bortagas och ersättas med följande
post:

Tillfälligt biträde åt föreståndaren, förslagsanslag - 600:-
af löningsanslaget till Föreståndaren förändras till:

fast lön - 1000:-
beräknad andel af arbetsinkomsten - {300:-} 1300:-
kommande härigenom utgifterna för fattigvården att
uppgå till ett belopp af 41,351 kr. 8 öre

4){Allmänna byggnader, platser och dylikt.}
a) Anskaffning och underhåll af hus och inventarier.
I enlighet med Stadsfullmäktiges förut denna dag fat-
tade beslut, antecknadt under § 5 i detta protokoll, upp-
fördes efter anslaget till saluhallens underhåll följande
post:
"till stadshusbyggnaden: förutom af upplåntkapital
anvisade medel uppföres: af nu ytterligare anvisade
50000 kronor - 30.000.-
b)Anläggning och underhåll af gator torg m.m.
Till följd af Stadsfullmäktige den 26 nästlidne November
fattade beslut om inköp af område från tomterna
N:r 119 och N:r 115 och 116 för utvidning af Gymnastikgatan
och dermed i sammanhang, stående reglering af grän-
sen för Tekniska skolans tomt mot gården N:r 115
och 116 uppfördes efter anslaget till makadamisering
och stensättning af gator m.m. följande post:
"För gatu- och tomtreglering enligt Stadsfullmäktiges
beslut 26/111896 - kr 25000:-
Slutsumman för punkten N:r 4) kommer altså att ökas med
55000 kronor och sålunda uppgå till 130358 kr 25 öre.

5){Verk och inrättningar.}
h)extra anslag.
Då Magistraten i sitt förslag uppfört anslag
till arbetstugan för år 1897 med 350 kronor och
Stadsfullmäktige förut denna dag jemväl bifallit
af Styrelsen för arbetsstugan gjord framställning
om beviljande af detta anslag, dervid Stadsfullmäktige
dock förklarat att anslaget skulle utgå endast i hän-
delse att behof häraf under året komme att före-
ligga, beslöto Stadsfullmäktige, i enlighet med ut-
skottets hemställan, till posten göra det tillägg,
att anslaget meddelades att utgå "i händelse af
behof."

7){Till oförutsedda behof.}
Då till följd af Stadsfullmäktiges förut denna dag
fattade beslut dels en besparing å Fattigvårdens
stat af 300 kr. uppståt, dels af de under denna rubrik
uppförda 33,800 kronor, 30000 kronor användts till
stadshusbyggnaden, uppförde Stadsfullmäktige
under denna rubrik det belopp, som erhölles
efter dessa båda ändringar i Magistratens förslag,
med 4100 kronor.

{Inkomster}
Jemlikt Stadsfullmäktiges den 26 nästlidne Novem-
ber fattade beslut uppförde Stadsfullmäktige föl-
jande post:
"4)Upplåning.
För gatu- och tomtreglering enl. beslut 26/11 1896 - 25000:-"
Den i Magistratens förslag under N:r 4 uppförda po-
sten "Uttaxering" erhöll derefter nummerbeteckning
5).


Det beslöts härjemte, att staten skulle tillika
med Skolans och Kyrkans stater, som skulle inför-
skaffas tryckas genom Drätselkammarens försorg
i ett antal af 200 exemplar.

[MARG: 174.]

{§ 11.}
I enlighet med hvad Utskottet hemstält beslöto Stads-
fullmäktige meddela Fattigvårdsstyrelsen och Helsovårds-
nämnden, det Stadsfullmäktige vid föreslagen förhöjning
af förut beviljade anslag, särskildt då de rörde aflö-
ningar, önskade det motivering för den ifrågasatta förhöjningen
lemnades i utdrag af resp. protokoll.

[MARG:174.]

{§ 12.}
Med anledning af Drätselkammarens i sammanhang
med aflemnande af dess specialförslag till Utgifts- och
Inkomststat för år 1897 gjorda hemställan, att alla of-
ficiella meddelanden och kungörelser från Stadsfull-
mäktige och öfriga stadens korporationer och förvalt-
ningsområden hädanefter skulle införas allenast
i tidningen Sörmlandsposten af de härstädes för närvaran-
de utkommande tre tidningar, hade Magistraten, med
uppförande för annonseringar af samma anslag,
som Drätselkammaren föreslagit förklarat sig icke
för närvarande hafva något att erinra emot bifall
till Drätselkammarens ifrågavarande hemställan; och
beslöto Stadsfullmäktige bifall till hvad DK:n och Ma-
gistraten sålunda föreslagit, efter omröstning med
23 röster emot sex, som afgåfvos för bifall till ett
af Her Aulin framstäldt förslag, att anslaget till
annonseringar skulle höjas till 400 kronor, och Stads-
fullmäktige besluta införande af stadens
kungörelser och tillkännagifvanden i samtliga nu
utkommande tre tidningar härstädes.

[MARG:174.]

{§ 13.}
Delgåfvos Stadsfullmäktige i afskrift KM:ts
nådiga bref den 23 Oktober detta år, hvarigenom med-
delats, att KM:t förordnat, att den Eskilstuna stad
tillhöriga brandtelegraf med ledningar, signalappa-
rater samt öfriga beståndsdelar och tillhörigheter skall
åtnjuta samma skydd, som jemlikt 19 kap. 13 och 21 §§
Strafflagen, sådana dessa lagrum lyda enligt lagen
den 20 Juni 1890, tillkommer statens telegraf- och telefon-
inrättning.

Bevis om delgifningen skulle genom utdrag af proto-
kollet tillika med afskriften af det nådiga brefvet till Ma-
gistraten öfversändas, hvarjemte, på Brandchefens an-
hållan utdrag af protokollet jemväl skulle för kän-
nedom tillställas brandkårs befälet.

Tillika hade till Stadsfullmäktige såsom sökande
part ankommit KM.t nåd. resolution i ärendet i
hufvudskrift, hvilken skulle bland stadens handlin-
gar förvaras.

[MARG:163.]

{§ 14.}
Till ledamöter för tiden tre år räknade från och med
år 1897, i Direktionen för Tekniska skolan härstädes
återvalde Stadsfullmäktige med beslutad öppen om-
röstning förutvarande
Direktören C. Thunberg och
Fabriksidkaren m.m. Arvid Nilsson.

[MARG:176.]

{§ 15.}
Sedandet upplysts, att den enligt Fattigvårdsstyrelsens
gjorda anmälan och afgående och af Utskottet
till återval föreslagne C.E. Nilsson vore byggmästare
och icke, såsom i Utskottets protokoll funnes uppgifvet,
gelbgjutare, företogo Stadsfullmäktige följande val
till återbesättande af vid årets slut uppkommande
ledigheter inom Fattigvårdsstyrelsen härstädes, dervid
med beslutad öppen omröstning valdes:
till ledamöter för en tid af fyra år, räknade från och
med år 1897:
Rådmannen m.m. E.A. Lundblad,
Urmakaren Julius Engblom,
Målaremästaren Herm. Lundberg,
Grosshandlaren Gustaf Johnson,
Bokföraren Fritz Wedén och
Fabriksidkaren Alb. Öberg,
till suppleanter för en tid af fyra år, räknade från och
med 1897 års ingång:
Handlanden Rob. Lagberg,
Byggmästare C.E. Nilsson,
Fabriksidkaren N. Floding,
Fabriksidkaren A.L. Strandell
Fabriksidkaren Carl Zetterlund och
Kassören Georg Hedlund; samt
till suppleanter för en tid af tre år räknade från och med
år 1897 efter till ordinarie ledamöter uppflyttade supple-
anterna F. Wedén och Alb. Öberg:
Fabriksidakren Axel Fornell och
Handlanden A.W. Swentzer.

[MARG:169.]

{§ 16.}
Till Ordförande i Fattigvårdsstyrelsen härstädes för
en tid af fyra år räknade från och med år 1897, åter-
valde Stadsfullmäktige med beslutad öppen omröst-
ning
Rådmannen m.m. E.A. Lundblad.

[MARG:169.]

{§ 17.}
Till ledamot i Styrelsen för arbetsstugan härstädes
under år 1897 valdes med beslutad öppen omröstning
Ingeniören Knut Söderblom.

[MARG:183.]

{§ 18.}
Till ledamöter för år 1897 i kommiten för fonden
af den 16 April 1871 återvaldes med beslutad öppen
omröstning
Ingeniören Knut Söderblom,
Fabriksidkaren m.m. Arvid Nilsson,
Rektoren m.m. Axel Karlsson,
Direktören m.m. Aug Stålberg och
Fabriksidkaren C.W. Dahlgren

[MARG: 183.]

{§ 19.}
Till befäl i Brandkåren för år 1897 valdes med be-
slutad öppen omröstning:
till Brandchef: Ingeniören H. Hallström,
till v. Brandchef: Fabriksidkaren E.A. Berg,
till 1 Bergningschef: Fabriksidkaren Levin Hedlund,
till 2 Bergningschef: Fabriksidkaren Viktor Larsson,
till 1 Vaktchef: Direktören m.m. Aug Stålberg,
till 2 Vaktchef: Kassören Gustaf Tjulin
till 1 Reservchef: Fabriksidkaren Goth. Forsberg,
till 2 Reservchef: Fabriksidkaren Ernst Stenman.

[MARG: 183.]

{§ 20.}
Till ledamöter för år 1897 i Brandstodskommitén
för brandförsäkring af fast egendom återvaldes med
beslutad öppen omröstning
Arkitekten I.W. Kajerdt,
Målaremästaren H. Lundberg,
Ingeniören K. Söderblom och
Disponenten E. Steinholtz.

[MARG:183.]


{§ 21.}
Till revisorer å den kommunala förvaltningen
år 1896 valdes med beslutad öppen omröstning:
Direktören G.W. Fahlstedt,
Kassören Nils Pettersson,
Kassören J. Svensson,
Hofrätts e.o. Notarien L. Löwing och
Handlanden Aug. Wiberg samt
till revisorssuppleanter:
Fabriksidkaren Viktor Larsson och
Kassören Oskar Pettersson.

[MARG: 183.]

{§ 22.}
Till revisor för Allm. läroverkets byggnadsfond år
1896 återvaldes med beslutad öppen omröstning:
Disponenten O. Aspelin.

[MARG: 183.]

{§ 23.}
I enlighet med Utskottets hemställan återvaldes Råd-
huskanslisten Carl August Swensson till siffergran-
skare af 1897 års räkenskaper för Eskilstuna stad
mot ett arvode af 150 kronor och med skyldighet
att månadtligen genomgå och granska räkningar och
boksiffror till de stadens räkenskaper, hvilka äro under-
kastade revision af stadens revisorer, och dervid för de
resp. räkenskapsförarne skriftligen påvisa de felak-
tigheter, som kunna förefinnas, samt att till stadens re-
visorer före revisionens börja aflemna skriftlig, de-
taljerad berättelse öfver den sålunda verkstälda sif-
fergranskningen.

[MARG: 183.]

{§ 24.}
Till kommitterade för jordbruksstatistiken år 1897
valdes med beslutad öppen omröstning:
Trädgårdsmästaren E. Kihlström och
Helsovårdstillsyningsmannen G.G. Carlsson.

[MARG: 183.]

{§ 25.}
Drätselkammarens Ordförande anmälde, att enligt
honom tillhandakommen underrättelse aktierna
i Grängesberg-Oxelösund trafikaktiebolag vore i
stigande och funne köpare till öfver 1600 kronor för
stycket.

{§ 26.}
Herr H. Lundberg väckte mundtligt motion der-
om att. sedan Byggnadsnämnden, på grund af ett
stadgande i stadens Byggnadsordning, beslutat att
från år 1897 års början här i staden skyltar mot
gata icke skulle få utskjuta från husvägg
öfver gångbana mera än 10 cm. i första våningen
och 30 cm. i deröfver belägna våningar, samt enligt
hvad kändt vore, urmakare här i staden, hvilka
hos Nämnden anhållit om tillstånd att få bibe-
hålla sina öfver gångbana uteskjutande skylt-
ur, erhållit afslag å sådan framställning, men
sådana skyltur icke kunde sägas vara vanpry-
dande eller olämpliga utan fastmer lända till
allmänhetens nytta, Stadsfullmäktige måtte besluta
att urmakarnes skyltur finge utgöra undantag
från den af Byggnadsnämnden gifna föreskrift samt
meddela Nämnden underrättelse härom.

Motionen remitterades till Utskottet för bered-
ning.

[MARG: 184.]

{§ 27.}
Herr v. Krusenstierna pliktade två kronor för förfall-
lolös utevaro från dagens sammanträde.

{§ 28.}
Protokollsjustering skelle ega rum Tisdagen den 15
innevarande månad kl. ½2 e.m.

Justeradt den 15 December 1896.

/Arvid Nilsson/
/C,Thunberg/
/Ernst Frieman/

År 1896 den 16 December å Rådhuset offentligen upplästs
betygar:

/J. Blomdahl/
/Joh,Aug,Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 10 december 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106950.

Personrelationer