Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 26 november 1862

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 26 november 1862

Anmärkning

Protocoll hållet med Stadens Äldste
i Thorshälla den 26 November 1862.
S: D: föredrogs en af Skarpskytteföreningens
till Magistraten stäld och till de Äldste remi
terad Skrifvelse af följande innehåll:
"Till Högloflige Magistraten i Thorshälla
Undertecknade Styrelse för Thorshälla Stads,
samt Thorshälla och Wallby socknars Skarpskyt-
teförening får hos Magistraten wördsamt an-
hålla att Skolsalen i Rådstugan af förenin
gen, under wintermånaderne, får begagnas till
Exercis-öfningar om Söndagarne. Thorshälla
den 20 November 1862
/P.G. Haglundh/
/P;Th; Sundholm/
/Joh Thermaenius/
/A; Ericsson/
/Erik Thermaenius/"

Efter Föredragning häraf erinrades, att
ifrågavarande Scholsal vore gemensam för
Landsförsamlingen och Staden, hvilken se-
nare uppbär hyra af Landsförsamlingen
för dess rättighet till begagnande af berör-
de rum, och att de Äldste derföre anser
sig förhindrade att i detta afseende af-
gifva något absolut yttrande, och anser
sig derföre att endast i hvad de Äldstes yttranderätt
för staden kan hafva inverkan till ansöknin-
gen lemna bifall under följande vilkor.

1:o Att Bord och Bänkar efter hvarje begnan
de ställes i samma skick som då rummet
tillträdes, så att intet besvär eller hinder för
Schollärarinnan må uppstå.

2:o Att om något af rummets inredning eller
möblering blifver skadadt sådant genast ge
nom Skarpskytteföreningens försorg och på dess
bekostnad iståndsättes.

3:o Att rummet i hvad golfvet beträffar, lemnas
detsamma fullt lika rent som det emottages,
så att icke anledning må uppkomma till besvär
eller billig anmärkning i detta afseende; öf-
rigt må på Scholstyrelsen och Landsförsam-
lingens Communal myndighet bero huru vida
berörde myndigheter lemna sitt bifall till den gjor-
da ansökningen

/Joh, Thermaenius/
/E. Stenholm,/
/E, Lindström/
/O: Setterlund/
/J, W, Arfström./
/P: M: Norin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Torshälla, 26 november 1862,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106930.

Personrelationer