Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 oktober 1835

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 oktober 1835

Anmärkning

{Den 3:dje October:}

Närvarande: Herr Directeuren Zet-
terberg, samt Herrar Ståhlberg,
Möller, Carlbom, Eijlitz, Bonnivi-
er och Grönstrand.

{§:9.}
S:D: En Fullmagt för Herr
Borgmästaren S: A: Hallström,
att såsom Ombud för Eskils-
tuna Fristads Innevånare, uti
instämde Målet rörande Wester-
marken, genswara BruksPatro-
nen Halenius, uplästes och under-
skrefs af närwarande Stadens
Äldste. Uti Fullmagten omför-
mäles anledningen till twistefrågan.

[MARG:{Rörande
fullmagt
för Om-
budet i
Wester-
marks
Processen}]

{§:10.}
S:D: Ingafs en ansökning af Ge-
sällen Adolph Fredric Norrström,
rörande Burskapswinnande på
BordKnifsmeds Manufactori; hvar-
öfver det beslut fattades af närvaran-
de Ledamöter; att som GesällsBref-
wet omförmäler att Norrströms
födelseår är 1814, och han såle-
des ej ännu är till myndige
år Kommen, honom ej Lagen-
ligt nu kan beviljas Bur-
skap; ehuruwäl hans up-
förande vitsordades wara oklan-
derligt.

[MARG:{Ansökning
om Bur-
skap på
Knifsmeds-
handtering
ingifven
af A. F.
Norrström;
men
Afslagen}]

{§:11:}
S:D: En Ansökning af Gesällen
Petter Norrström förekom här-
efter; Och då P: Norrström var
till myndige år Kommen samt
nu äfven företedde betyg om god
frejd och skicklighet i handtver-
ket, så blef omförmälte P. Norr-
ströms Ansökning om Burskap
å Knifsmedshandtering allmän-
neligen beviljad.

[MARG:{Burskaps
Ansök-
ning af
P. Norrström
beviljad.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 oktober 1835,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106862.

Personrelationer