Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 juni 1851 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 juni 1851 (2)

Anmärkning

{Den 26 Juni 1851.}

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller och Ledamöterne Herrar J. E. Ekström,
W. A. Öhman, C. A. Lundberg, J. W. Möller, C. E. Lennmalm, J. G. Johansson,
H. Dahlberg, Aug. Bohm, P. A. Thysell, A. Lindblad, C. A. Groth,
J. Hedlund, O. F. Swalling, C. Spångberg och J. Landin.

§.1.
S.D. Upplästes ett af Herrar Johansson, Landin, Bohm och Ekström till
följd af bestlutet den 20 i denna månad upprättadt förslag om wilkorens för öf-
wertagandet af entreprenaden utaf gästgifwerihållningen här i Staden på fem
års tid ifrån och med den 1:sta April instundande år.

{Den 26 Juni 1851.}

Utaf förslaget gillades de 2 första momenterna, men i 3:dje mom. antoges
det sednare projecterade alternativet, deri bestämmes att entreprenören efter
laga syn tillträder lägenheten och aflemnades wid afträdet den 1 April
1857 i lika swarsgildt skick som wid emottagandet; Och det i 4 mom.
af förslaget wäcktes yrkandet, att den entrepreneören bewiljade rättighet.
af kroghållning skulle af entreprenören hållas inom gården, blef efter
anställd votering, med {Nio nej} emot {Fem ja} afslagen, få att det hä-
danefter som tillförene ansågs wara innehawaren af gästgifweriet obetaget
att bedrifwa Krogrörelse, efter egen wilja, i gården, eller, efter af Ma-
gistratens antaglig godkänd person, utom gården. 5:te och 6:te momen-
terne antogos oförändrade.

§.2.
S.D. Utaf de fem sökande till biwistandet af expositionen i London,
utnämndes nu, efter röstetal med slutna sedlar, Manufakturisten L. F.
Ståhlberg, Fabriksidkaren C. A. Norrström, Fabrikören J. A. Nystrand
och Snickaremästaren J. Ekstrand, för hwilka fullmakter skulle utfärdas.

(Uppläst, justeradt och godkändt intyga
/C. E. Lennmalm,/
/C. Augt Groth./)

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 juni 1851 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106827.

Personrelationer